Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020

Ποιοι φόροι απέδωσαν τα λιγότερα στο 9μηνο του 2020

Στα 5,5 δισ. ευρώ έχει ανέλθει η «τρύπα» στα φορολογικά έσοδα λόγω της πανδημίας

Στο 9μηνο του Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2020 το πρωτογενές έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 7 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,568 δισ. ευρώ.


Στα 5,5 δισ. ευρώ έχει ανέλθει η «τρύπα» στα φορολογικά έσοδα λόγω της πανδημίας, την ίδια στιγμή που οι κρατικές δαπάνες διαρκώς διογκώνονται.


Στη βάση αυτή στο 9μηνο του Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2020 το πρωτογενές έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 7 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,568 δισ. ευρώ.


Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού στο 9μηνο του Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2020 ανήλθαν σε 37,584 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 4 δισ. ευρώ ή 9,6% έναντι του στόχου. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 30,9 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 5,498 δισ. ευρώ ή 15,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020. 


Η υστέρηση αυτή από το στόχο, εκτός από την επίπτωση της υγειονομικής κρίσης, οφείλεται κυρίως: α) Στη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων που έχουν πληγεί από τον COVID-19,  β) Στην καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε 8 μηνιαίες δόσεις (η τρίτη μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2020) αντί των 3 διμηνιαίων δόσεων που  είχαν προβλεφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020 (η δεύτερη διμηνιαία δόση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2020), γ) Στην καταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων σε 8 μηνιαίες δόσεις αντί των 6 μηνιαίων δόσεων του στόχου, δ) Στην παράταση που δόθηκε για την πληρωμή της πρώτης και της δεύτερης δόσης του ΕΝΦΙΑ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, ενώ στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020 είχε προβλεφθεί ότι η πρώτη δόση θα εισπραχθεί τον Σεπτέμβριο. 


Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:


α)  ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 408 εκατ. ευρώ ή 27,2%,


β)  ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 31 εκατ. ευρώ ή 6,2%,


γ)  ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 1.793 εκατ. ευρώ ή 15,7%,


δ)  ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 318 εκατ. ευρώ ή 9,9%,


ε)  ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 105 εκατ. ευρώ ή 6,4%,


στ) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 126 εκατ. ευρώ ή 24,5%,


ζ)  Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 30 εκατ. ευρώ ή 12,6%,


η)  Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 62   εκατ. ευρώ ή 18,7%,


θ)  Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 60 εκατ. ευρώ ή 26,6%,


ι)  Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 205 εκατ. ευρώ ή 14,6%,


ια) Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 20 εκατ. ευρώ ή 36,6%,


ιβ) Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 53 εκατ. ευρώ ή 22,0%,


ιγ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 838 εκατ. ευρώ ή 50,8% εκ των οποίων: ΕΝΦΙΑ κατά 827 εκατ. ευρώ ή 51,7%,


ιδ) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 33 εκατ. ευρώ ή 3,7%,


ιε) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 763 εκατ. ευρώ ή 9,0%,


ιστ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 593 εκατ. ευρώ ή 27,8%,


ιζ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 84 εκατ. ευρώ ή 9,3%,


ιη) Φόροι κεφαλαίου κατά 56 ή εκατ. ευρώ 29,5%,


ιθ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 130 εκατ. ευρώ ή 25,9%,


κ) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 314 εκατ. ευρώ ή 98,4%.


Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 4,086 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 711 εκατ. ευρώ από το στόχο (3,375 δισ. ευρώ). 


Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3,831 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,158 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.


Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο 2020 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,342 δισ. ευρώ  μειωμένο κατά 2.422 εκατ. ευρώ σε σχέση με το μηνιαίο στόχο. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,097 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 2,217 δισ. ευρώ.  Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 3,898 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,948 δισ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020. 


Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο 2020 σε καμία κύρια κατηγορία εσόδων δεν σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου. 


Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Σεπτέμβριο 2020 κυρίως οι εξής βασικές κατηγορίες εσόδων: 


α)  ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 37 εκατ. ευρώ,


β)  ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 207 εκατ. ευρώ,


γ)  ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 11 εκατ. ευρώ,


δ)  ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 11 εκατ. ευρώ,


ε)  ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 12 εκατ. ευρώ,


στ) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 12 εκατ. ευρώ,


ζ)  Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 18 εκατ. ευρώ,


η) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 773 εκατ. ευρώ εκ των οποίων: ΕΝΦΙΑ κατά 769 εκατ. ευρώ,


θ)  Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 29 εκατ. ευρώ,


ι)  Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 426 εκατ. ευρώ,


ια) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 376 εκατ. ευρώ,


ιβ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 18 εκατ. ευρώ,


ιγ) Μεταβιβάσεις κατά 151 εκατ. ευρώ,


ιδ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 122 εκατ. ευρώ.


Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου -   Σεπτεμβρίου 2020 ανήλθαν στα 44,766 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 5 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (39,764 δισ. ευρώ). 


Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου  - Σεπτεμβρίου 2020 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 κατά 6,122 δισ. ευρώ, με τη μεγαλύτερη αύξηση στο σκέλος του ΠΔΕ, το οποίο παρουσίασε αυξημένη δαπάνη κατά 4 δισ. ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω των προαναφερόμενων αιτιών.


Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού τον Σεπτέμβριο 2020 ανήλθαν στα 5 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 617 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (4,418 δισ. ευρώ), κυρίως λόγω της υπερεκτέλεσης του ΠΔΕ κατά 529 εκατ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Aridaia365