Κυριακή 10 Ιουλίου 2022

Δίπλωμα προπονητικής ποδοσφαίρου - Όλες οι λεπτομέρειες

Όλες οι λεπτομέρειες
Δίπλωμα προπονητικής ποδοσφαίρου
Διαδικασία εγγραφής/δικαιολογητικά/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΪΑ 

¨Οπως έλεγε και ο Μπατάκης στην Ελλάδα είναι και έτσι και γιουβέτσι ....όλα γίνονται.

Διαδικασία εγγραφής, επιλογής/αξιολόγησης και φοίτησης σε σχολή Προπονητών UEFA/ΕΠΟ
Από τη στιγμή της ανακοίνωσης λειτουργίας μιας σχολής προπονητών στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αρχίζει μια σειρά ενεργειών από μέρους του Τμήματος Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης, της Διοίκησης της Σχολής και των υποψήφιων προπονητών με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας με την απονομή των διπλωμάτων.

Ως πρώτο βήμα περιγράφεται η αποστολή (ηλεκτρονικά) του συνόλου των δικαιολογητικών του υποψήφιου προς το αρμόδιο Τμήμα της ΕΠΟ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.
Για την αξιολόγηση και την τελική επιλογή τους, θα λαμβάνονται υπόψη, εκτός των αναγραφομένων στη σύμβαση προπονητικής UEFA-ΕΠΟ (convention 2015, 2020) και στον Κανονισμό Λειτουργίας Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου, με σειρά προτεραιότητας, τα παρακάτω προσόντα (οι προπονητές οφείλουν να τα συμπεριλαμβάνουν στο φάκελο υποψηφιότητάς τους):

1. Συμμετοχή στις Εθνικές Ομάδες2. Επαγγελματική ιδιότητα ως ποδοσφαιριστής3. Προϋπηρεσία ως προπονητής σε αναγνωρισμένα σωματεία4. Κατοχή τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος5. Πιστοποίηση από επίσημο φορέα για γνώση ξένης γλώσσας6. Πιστοποίηση από επίσημο φορέα για γνώση/χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τα παράβολα συμμετοχής στο λογαριασμό που τηρεί η Ε.Π.Ο. στην Τράπεζα Πειραιώς.
Μέχρι έξι (6) μέρες πριν από την έναρξη της σχολής οι υποψήφιοι μπορούν να γνωστοποιήσουν τα κωλύματά τους, προκειμένου η Διοίκηση της Σχολής να προβεί στην αντικατάστασή τους με επιλαχόντες και να μη χάσουν το δικαίωμά τους να φοιτήσουν σε άλλη σχολή εντός διετίας χωρίς την καταβολή νέου παραβόλου.
Μέχρι πέντε (5) μέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων η Διοίκηση της Σχολής οφείλει να αποστείλει τη διδακτέα ύλη ηλεκτρονικά στην διεύθυνση των υποψήφιων εφόσον είναι εφικτό (άλλως θα παραδίδεται στην έναρξη της σχολής με usb).
Σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας της σχολής ισχύουν όσα αναγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου, όπως επίσης οι επιπλέον οδηγίες που δίδονται από τον υπεύθυνο της σχολής την πρώτη μέρα λειτουργίας της.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σχολή UEFA PRO1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου2.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών3.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών4.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο και καρδιολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών5.Ταυτότητα UEFA A σε ισχύ6.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις7.Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος σε αναγνωρισμένο σωματείο για δύο αγωνιστικές περιόδους τουλάχιστον ως προπονητής UEFA A8.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Λυκείου τουλάχιστον9.Σύντομο βιογραφικό (πτυχία, προϋπηρεσία, κτλ.)10. Yπογεγραμμένη δήλωση  Π.Δ Αξιωματούχων ομάδας (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σχολή UEFA Α
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου
2.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
3.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο και καρδιολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών
5.Ταυτότητα UEFA B σε ισχύ
6.Υπεύθυνη Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις κατά τη διάρκεια της σχολής
7.Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος σε αναγνωρισμένο σωματείο τουλάχιστον για δύο αγωνιστικές περιόδους  ως προπονητής UEFA B (προτεραιότητα οι επικεφαλής προπονητές). Αυτό αποδεικνύεται α. με αντίγραφο του κατατεθειμένου συμφωνητικού στην αρμόδια ΔΟΥ όπου θα προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της συνεργασίας του προπονητή με το σωματείο, β. με αντίγραφο του αντίστοιχου εγγράφου κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ που θα αποδεικνύει την ημερομηνία αποχώρησης του προπονητή. Επίσης, γ. Δελτίο Πιστοποίησης από Ε.Π.Ο./Ε.Π.Σ, όπου αναγράφεται η ιδιότητα του προπονητή.
8.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Λυκείου τουλάχιστον
9.Σύντομο βιογραφικό (προπονητική προϋπηρεσία, πτυχία, κτλ.)
10.Yπογεγραμμένη δήλωση  Π.Δ Αξιωματούχων ομάδας (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σχολή UEFA Elite Youth Α
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου
2.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
3.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο και καρδιολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών
5.Ταυτότητα UEFA A σε ισχύ
6.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις
7.Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος σε αναγνωρισμένο σωματείο ή αναγνωρισμένες ακαδημίες για μια αγωνιστική περίοδο τουλάχιστον ως προπονητής UEFA Α.
8.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Λυκείου τουλάχιστον
9.Σύντομο βιογραφικό (πτυχία, προϋπηρεσία, κτλ.)
10. Yπογεγραμμένη δήλωση  Π.Δ Αξιωματούχων ομάδας (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σχολή UEFA Goalkeeper Α
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου
2.Βεβαίωση ΕΠΟ ότι υπήρξε τερματοφύλακας το λιγότερο πέντε (5) χρόνια στην ανώτερη επαγγελματική κατηγορία και κατέγραψε δέκα (10) συμμετοχές με την Εθνική Ομάδα Ανδρών ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος σε αναγνωρισμένο σωματείο για τρία χρόνια τουλάχιστον ως προπονητής UEFA B
3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
5.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο και καρδιολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών
6.Ταυτότητα UEFA B ή UEFA Goalkeeper B σε ισχύ. Δίπλωμα UEFA Goalkeeper B.
7.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις
8.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Λυκείου τουλάχιστον
9.Σύντομο βιογραφικό (πτυχία, προϋπηρεσία, κτλ.)
10. Yπογεγραμμένη δήλωση  Π.Δ Αξιωματούχων ομάδας (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)
11. Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος σε αναγνωρισμένο σωματείο ή αναγνωρισμένες ακαδημίες για μια αγωνιστική περίοδο τουλάχιστον ως προπονητής UEFA B ή UEFA Goalkeeper B.


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA B
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου
2.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
3.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο και καρδιολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών
5.Κατοχή διπλώματος UEFA C ή National C PLUS και αντίστοιχης ταυτότητας σε ισχύ
6.Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος σε αναγνωρισμένο σωματείο ή αναγνωρισμένες ακαδημίες για μια αγωνιστική περίοδο τουλάχιστον ως προπονητής UEFA C ή National C PLUS. Αυτό αποδεικνύεται α. με αντίγραφο του κατατεθειμένου συμφωνητικού στην αρμόδια ΔΟΥ όπου θα προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της συνεργασίας του προπονητή με το σωματείο, β. με αντίγραφο του αντίστοιχου εγγράφου κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ που θα αποδεικνύει την ημερομηνία αποχώρησης του προπονητή. Επίσης, γ. Δελτίο Πιστοποίησης από Ε.Π.Ο./Ε.Π.Σ, όπου αναγράφεται η ιδιότητα του προπονητή.
7.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις κατά τη διάρκεια της σχολής
8.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Λυκείου τουλάχιστον
9.Σύντομο βιογραφικό (πτυχία, προϋπηρεσία, κτλ.)
10. Yπογεγραμμένη δήλωση  Π.Δ Αξιωματούχων ομάδας (εφόσον δεν έχει αποσταλεί))

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σχολή UEFA Futsal B
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου 
2.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
3.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο και καρδιολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών
5.Κατοχή ταυτότητας σε ισχύ UEFA C ή δίπλωμα National C Futsal
6.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις
7.Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος σε αναγνωρισμένο σωματείο για μια αγωνιστική περίοδο τουλάχιστον ως προπονητής UEFA C ή National C Futsal
8.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Λυκείου τουλάχιστον
9.Σύντομο βιογραφικό
10. Yπογεγραμμένη δήλωση  Π.Δ Αξιωματούχων ομάδας (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σχολή NATIONAL C FUTSAL 
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου
2.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
3.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο και καρδιολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών
5.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις
6.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Λυκείου τουλάχιστον
7.Σύντομο βιογραφικό
8. Yπογεγραμμένη δήλωση  Π.Δ Αξιωματούχων ομάδας (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή NATIONAL C PLUS
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου
2.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
3.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο και καρδιολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών
5.Κατοχή ταυτότητας τριετίας National (UEFA C) σε ισχύ ή πιστοποιητικό UEFA B
6.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις κατά τη διάρκεια της σχολής
7.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Λυκείου τουλάχιστον
8.Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους9.Yπογεγραμμένη δήλωση  Π.Δ Αξιωματούχων ομάδας (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA C
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου
2.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
3.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο και καρδιολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών
5.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις κατά τη διάρκεια της σχολής
6.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ' Λυκείου τουλάχιστον
7.Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
8.Yπογεγραμμένη δήλωση  Π.Δ Αξιωματούχων ομάδας (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)
9.Σύντομο βιογραφικό (πτυχία, προϋπηρεσία, κτλ.)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή NATIONAL C GK
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου
2.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
3.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο και καρδιολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών
5.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις
6.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ' Λυκείου τουλάχιστον
7.Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
8.Yπογεγραμμένη δήλωση  Π.Δ Αξιωματούχων ομάδας (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

Οι συμμετέχοντες με ανελλιπή παρακολούθηση στα μαθήματα και πλήρη επιτυχία σε όλες τις εξετάσεις της σχολής για την λήψη του διπλώματος, δικαιούνται δίπλωμα UEFA αντίστοιχο της σχολής που φοίτησαν, βάσει της σύμβασης προπονητικής UEFA-ΕΠΟ και έχουν το δικαίωμα να εργάζονται -εφόσον κατέχουν προπονητική ταυτότητα σε ισχύ- ισότιμα και ισοδύναμα σε όλες τις ομοσπονδίες-μέλη της UEFA (πλην των σχολών National).

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Κανονισμό Λειτουργίας Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου, Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου (ενότητα κεντρικού μενού «Ε.Π.Ο./Κανονισμοί και Δίκαιο/Κανονισμοί») και Σύμβαση προπονητικής 2015, 2020.

Παράβολα συμμετοχής:
A. Σχολές ΕΠΟ/UEFA
UEFA C / 2 φάσεις: 350 € ανά φάση (275 € υπέρ Ε.Π.Ο., 75 € υπέρ Ε.Π.Σ.)National C PLUS / 1 φάση: 350 € (275 € υπέρ Ε.Π.Ο., 75 € υπέρ Ε.Π.Σ.)UEFA B / 2 φάσεις: 450 € ανά φάση (350 € υπέρ Ε.Π.Ο., 100 € υπέρ Ε.Π.Σ.)National C Futsal / 1 φάση: 350 € (250 € υπέρ Ε.Π.Ο., 100 € υπέρ Π.Ε.Π.Σ.)UEFA Futsal B / 1 φάση: 1.000 € υπέρ Ε.Π.Ο.National C Goalkeeper / 1 φάση: 200 € (150 € υπέρ Ε.Π.Ο., 50 € υπέρ Ε.Π.Σ.)UEFA B Goalkeeper / 1 φάση: 300 € υπέρ Ε.Π.Ο.UEFA B+C Goalkeeper / 2 φάσεις: 300 € ανά φάση υπέρ Ε.Π.Ο.UEFA Elite Youth Β / 1 φάση: 400 € υπέρ Ε.Π.Ο.UEFA A Goalkeeper / 2 φάσεις: 650 € ανά φάση υπέρ Ε.Π.Ο.UEFA A / 3 φάσεις: 600 € ανά φάση (500 € υπέρ Ε.Π.Ο., 100 € υπέρ Ε.Π.Σ.)UEFA A  / 3 φάσεις για απόφοιτους ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ με ειδικότητα το ποδόσφαιρο:300 € ανά φάση (250 € υπέρ Ε.Π.Ο., 50 € υπέρ Ε.Π.Σ.)UEFA A+B / 3 φάσεις: 1.500 € ανά φάση υπέρ Ε.Π.Ο.UEFA Elite Youth A / 2 φάσεις: 800 € ανά φάση υπέρ Ε.Π.Ο.UEFA Pro / 2 φάσεις: 2.500 € ανά φάση υπέρ Ε.Π.Ο.Εκπαιδευτών / 2 φάσεις: 400 € ανά φάση υπέρ Ε.Π.Ο.*Οι Ενωσιακοί προπονητές, που έχουν ενεργή σύμβαση εργασίας με τις ΕΠΣ, καταβάλουν μειωμένα κατά 50% τα παράβολα για τη συμμετόχή τους σε σχολές προπονητών ΕΠΟ/UEFA.
Β. Σχολές επανεξέτασης
UEFA C1η πρακτική: 150 € (100 € υπέρ Ε.Π.Ο., 50 € υπέρ Ε.Π.Σ.)2η πρακτική: 75 € (50 € υπέρ Ε.Π.Ο., 25 € υπέρ Ε.Π.Σ.)1η θεωρία: 150 € (100 € υπέρ Ε.Π.Ο., 50 € υπέρ Ε.Π.Σ.)2η θεωρία: 75 € (50 € υπέρ Ε.Π.Ο., 25 € υπέρ Ε.Π.Σ.)
National C PLUS1η πρακτική: 150 € (100 € υπέρ Ε.Π.Ο., 50 € υπέρ Ε.Π.Σ.)2η πρακτική: 75 € (50 € υπέρ Ε.Π.Ο., 25 € υπέρ Ε.Π.Σ.)1η θεωρία: 150 € (100 € υπέρ Ε.Π.Ο., 50 € υπέρ Ε.Π.Σ.)2η θεωρία: 75 € (50 € υπέρ Ε.Π.Ο., 25 € υπέρ Ε.Π.Σ.)
National C Futsal1η πρακτική: 150 € υπέρ Ε.Π.Ο.2η πρακτική: 75 € υπέρ Ε.Π.Ο.1η θεωρία: 150 € υπέρ Ε.Π.Ο.2η θεωρία: 75 € υπέρ Ε.Π.Ο.
UEFA B1η πρακτική: 200 € (125 € υπέρ Ε.Π.Ο., 75 € υπέρ Ε.Π.Σ.)2η πρακτική: 100 € (50 € υπέρ Ε.Π.Ο., 50 € υπέρ Ε.Π.Σ.)1η θεωρία: 200 € (125 € υπέρ Ε.Π.Ο., 75 € υπέρ Ε.Π.Σ.)2η θεωρία: 100 € (50 € υπέρ Ε.Π.Ο., 50 € υπέρ Ε.Π.Σ.)
UEFA Futsal B1η πρακτική: 175 € υπέρ Ε.Π.Ο.2η πρακτική: 100 € υπέρ Ε.Π.Ο.1η θεωρία: 175 € υπέρ Ε.Π.Ο.2η θεωρία: 100 € υπέρ Ε.Π.Ο.
National C Goalkeeper1η πρακτική: 150 € υπέρ Ε.Π.Ο.2η πρακτική: 75 € υπέρ Ε.Π.Ο.1η θεωρία: 150 € υπέρ Ε.Π.Ο.2η θεωρία: 75 € υπέρ Ε.Π.Ο.
UEFA B Goalkeeper1η πρακτική: 200 € υπέρ Ε.Π.Ο.2η πρακτική: 100 € υπέρ Ε.Π.Ο.1η θεωρία: 200 € υπέρ Ε.Π.Ο.2η θεωρία: 100 € υπέρ Ε.Π.Ο.
UEFA B+C Goalkeeper1η πρακτική: 200 € υπέρ Ε.Π.Ο.2η πρακτική: 100 € υπέρ Ε.Π.Ο.1η θεωρία: 200 € υπέρ Ε.Π.Ο.2η θεωρία: 100 € υπέρ Ε.Π.Ο.
UEFA Elite Youth Β1η πρακτική: 200 € υπέρ Ε.Π.Ο.2η πρακτική: 100 € υπέρ Ε.Π.Ο.1η θεωρία: 200 € υπέρ Ε.Π.Ο.2η θεωρία: 100 € υπέρ Ε.Π.Ο.
UEFA A Goalkeeper1η πρακτική: 250 € υπέρ Ε.Π.Ο.2η πρακτική: 125 € υπέρ Ε.Π.Ο.1η θεωρία: 250 € υπέρ Ε.Π.Ο.2η θεωρία: 125 € υπέρ Ε.Π.Ο.
UEFA A1η πρακτική: 250 € (150 € υπέρ Ε.Π.Ο., 100 € υπέρ Ε.Π.Σ.)2η πρακτική: 125 € υπέρ Ε.Π.Ο. (75 € υπέρ Ε.Π.Ο., 50 € υπέρ Ε.Π.Σ.)1η θεωρία: 250 € υπέρ Ε.Π.Ο. (150 € υπέρ Ε.Π.Ο., 100 € υπέρ Ε.Π.Σ.)2η θεωρία: 125 € υπέρ Ε.Π.Ο. (75 € υπέρ Ε.Π.Ο., 50 € υπέρ Ε.Π.Σ.)
UEFA A+B1η πρακτική: 250 € υπέρ Ε.Π.Ο.2η πρακτική: 125 € υπέρ Ε.Π.Ο.1η θεωρία: 250 € υπέρ Ε.Π.Ο.2η θεωρία: 125 € υπέρ Ε.Π.Ο.
UEFA Elite Youth A1η πρακτική: 250 € υπέρ Ε.Π.Ο.2η πρακτική: 125 € υπέρ Ε.Π.Ο.1η θεωρία: 250 € υπέρ Ε.Π.Ο.2η θεωρία: 125 € υπέρ Ε.Π.Ο.
UEFA Pro1η πρακτική: 300 € υπέρ Ε.Π.Ο.2η πρακτική: 150 € υπέρ Ε.Π.Ο.1η θεωρία: 300 € υπέρ Ε.Π.Ο.2η θεωρία: 150 € υπέρ Ε.Π.Ο.
Προγραμματισμένες σχολές προπονητών
UEFA A+BΣχολή προπονητών UEFA A & B θα λειτουργήσει το προσεχές διάστημα, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και την αγαστή συνεργασία της UEFA, στην οποία δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν πρώην παίκτες και παίκτριες υψηλού επιπέδου.
Για τους ενδιαφερόμενους/τις ενδιαφερόμενες χρειάζεται να συντρέχουν, αμφότερες, οι εξής προϋποθέσεις:
- Να ήταν διεθνείς με την Εθνική Ανδρών/Γυναικών.- Να έχουν αγωνιστεί τουλάχιστον 7 χρόνια στην ανώτερη επαγγελματική κατηγορία
Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου αποστέλλοντας ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στο email proponites@epo.gr και στη συνέχεια θα ενημερωθούν προσωπικά.Ανακοινώσεις
 
1. Ανακοινώνεται ότι  η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αναλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων φοίτησης (παράβολο, διαμονή και διατροφή) σε γυναίκες υποψήφιες προπονητές κατηγορίας διπλώματος UEFA National C και UEFA National C Futsal. Αφορά τη συμμετοχή σε σχολές που θα λειτουργήσουν σε όλη την Ελλάδα έως 31/12/2022. 2. Όσοι προπονητές είναι σε καθεστώς αξιολόγησης UEFA C και National (C) Futsal ή παρακολούθησαν μια ή και τις δύο φάσεις σχολής UEFA B χωρίς να κατέχουν δίπλωμα UEFA C, να έχουν τη δυνατότητα έκδοσης ταυτότητας με λήξη 30/6/2022, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία και καταβάλλοντας παράβολο 70€ (35€ υπέρ Ε.Π.Ο., 35€ υπέρ Ε.Π.Σ.).3. Επέκταση της περιόδου αξιολόγησης και του δικαιώματος επανεξέτασης έως 30/6/2022 για όλους τους προπονητές που παρακολούθησαν σχολές UEFA Pro και National (UEFA C), καθώς επίσης για τους προπονητές που παρακολούθησαν σχολές UEFA A και UEFA B από 1/1/2018 έως 31/12/2019.4.  Επέκταση έως 30/6/2022 της ισχύος των ταυτοτήτων που είχαν ημερομηνία λήξης τις 31/12/2021, προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία των σχολών ανανέωσης 2022-2024. Εξαιρούνται όσοι προπονητές δεν έχουν υποχρέωση παρακολούθησης των σχολών ανανέωσης 2022-2024.5. Έναρξη λειτουργίας σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων ΕΠΟ/UEFA περιόδου 2022-2024 διάρκειας 15 ωρών για όλες τις κατηγορίες διπλωμάτων (UEFA-PRO, UEFA-A, UEFA-A ELITE YOUTH, UEFA-A GOALKEEPER, UEFA-B, UEFA-B YOUTH, UEFA-B GOALKEEPER, UEFA-B FUTSAL, UEFA-C, NATIONAL GOALKEEPER C και NATIONAL FUTSAL C).Οι σχολές θα λειτουργήσουν άμεσα σε συνεργασία με τις ΕΠΣ και την ΠΕΠΠ. Την επιμέλεια και την παρουσίαση των θεμάτων θα την πραγματοποιήσει η εκπαιδευτική ομάδα της ΕΠΟ.Υποχρέωση παρακολούθησης των εν λόγω σχολών έχουν όλοι οι προπονητές που ολοκλήρωσαν σχολή προπονητών ΕΠΟ/UEFA μέχρι 31/12/2020. Από την υποχρεωτικότητα εξαιρούνται όλοι οι απόφοιτοι με ειδικότητα ποδοσφαίρου των ΣΕΦΑΑ-ΤΕΦΑΑ, εκτός όσων απέκτησαν δίπλωμα ΕΠΟ/UEFA μέσω των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που είχαν υπογράψει την ειδική σύμβαση ΕΠΟ-ΣΕΦΑΑ ή μέσω σχολών UEFA/EΠΟ μέχρι 31/12/2020 και όσων εντάχθηκαν στο μητρώο προπονητών UEFA/ΕΠΟ μέσω των σχολών εξομοίωσης που ολοκληρώθηκαν το 2012. Επίσης, οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ με ειδικότητα το ποδόσφαιρο που έχουν παρακολουθήσει ήδη σχολή προπονητών National (UEFA C), δεν έχουν υποχρέωση παρακολούθησης σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων 2022-2024Τα παράβολα για τη συμμετοχή στις σχολές ανανέωσης ταυτοτήτων (που συμπεριλαμβάνουν την έκδοση ταυτότητας 2022-2024) είναι:

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΟ ΟΙΚΕΙΑ ΕΠΣ ΠΕΠΠ ΣΥΝΟΛΟ
National (UEFA-C και C PLUS) 80 € 80 € 40 € 200 €
NATIONAL FUTSAL C 80 € 80€ (ΠΕΠΣΣ) 40€ (ΠΣΠΠΣ)* 200 €
NATIONAL GOALKEEPER C 80 € 80 € 40 € 200 €
UEFA-B 95 € 95 € 40 € 230 €
UEFA-B YOUTH 95 € 95 € 40 € 230 €
UEFA-B GOALKEEPER 95 € 95 € 40 € 230 €
UEFA-B FUTSAL 95 € 95€ (ΠΕΠΣΣ) 40€ (ΠΣΠΠΣ)* 230 €
UEFA-A 110 € 110 € 50 € 270 €
UEFA-A ELITE YOUTH 110 € 110 € 50 € 270 €
UEFA-A GOALKEEPER 110 € 110 € 50 € 270 €
UEFA-PRO 200 € 100 € 70 € 370 €
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ

Η ΕΠΟ ανακοινώνει τη λειτουργία σχολής ανανέωσης ανά κατηγορία διπλώματος και ενημερώνει την ΠΕΠΠ.
Η ΠΕΠΠ ενημερώνει τους συνδέσμους κι αυτοί τα μέλη τους.
Η ΠΕΠΠ αποστέλλει λίστα με τα αιτήματα των προπονητών προς έλεγχο στο Τμήμα Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης.
Μετά τον έλεγχο ενημερώνονται οι προπονητές μέσω της ΠΕΠΠ να ακολουθήσουν την διαδικασία έκδοσης ταυτοτήτων (η αποστολή των δικαιολογητικών θα γίνεται απευθείας μέσω του αρμόδιου Τμήματος της ΕΠΟ στην ηλεκτρονική διεύθυνση proponites@epo.gr . Τα παράβολα θα κατατίθενται ξεχωριστά στους αντίστοιχους φορείς και τα αποδεικτικά κατάθεσης θα επισυνάπτονται  μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).
Ενημερώνεται ο τεχνικός διευθυντής για τους προπονητές που έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν την σχολή ανανέωσης ταυτοτήτων. Στους προπονητές αποστέλλεται από την εκπαιδευτική ομάδα ηλεκτρονικό μήνυμα για να ενταχθούν στο group της σχολής.
Μετά την ολοκλήρωση της σχολής ανανέωσης, αποστέλλονται οι ταυτότητες των προπονητών στις οικείες ΕΠΣ.
*Ειδικότερα για τους προπονητές ποδοσφαίρου σάλας που θα συμμετάσχουν στις σχολές ανανέωσης, η καταβολή παραβόλου (βάσει του παραπάνω πίνακα) γίνεται στον Πανελλήνιο Σύλλογο Προπονητών Ποδοσφαίρου Σάλας για την περαιτέρω επιμόρφωση των προπονητών με στόχο την ανάπτυξη του αθλήματος στη χώρα και με δεδομένο ότι οι εν λόγω προπονητές είναι μέλη του.Σημείωση για προπονητές που βρίσκονται σε καθεστώς αξιολόγησης:  Οι προπονητές αυτοί θα παρακολουθήσουν τη σχολή ανανέωσης της κατηγορίας που βρίσκονται υπό αξιολόγηση και θα καταβάλουν τα παράβολα της κατηγορίας του διπλώματός τους. Παράδειγμα: Προπονητής υπό αξιολόγηση UEFA A θα παρακολουθήσει σχολή ανανέωσης UEFA A και θα καταβάλει τα παράβολα UEFA B.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣΌσοι προπονητές δεν υποχρεούνται (βλέπε παραπάνω) να παρακολουθήσουν σχολή ανανέωσης ταυτοτήτων 2022-2024 προκειμένου να τους εκδοθεί προπονητική ταυτότητα, θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία -απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση proponites@epo.gr -  για την έκδοση της ταυτότητας με την καταβολή των εξής παραβόλων:
ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΟ ΟΙΚΕΙΑ ΕΠΣ ΣΥΝΟΛΟ
National (UEFA-C και C PLUS) 80 € 80 € 160 €
NATIONAL FUTSAL C 80 € 80€ (ΠΕΠΣΣ) 160 €
NATIONAL GOALKEEPER C 80 € 80 € 160 €
UEFA-B 95 € 95 € 190 €
UEFA-B YOUTH 95 € 95 € 190 €
UEFA-B GOALKEEPER 95 € 95 € 190 €
UEFA-B FUTSAL 95 € 95€ (ΠΕΠΣΣ) 190 €
UEFA-A 110 € 110 € 220 €
UEFA-A ELITE YOUTH 110 € 110 € 220 €
UEFA-A GOALKEEPER 110 € 110 € 220 €
UEFA-PRO 200 € 100 € 300 €

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ*

Δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας:

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
2. Μια έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου σε μορφή jpg
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
4. Ξεχωριστά αποδεικτικά καταβολής παραβόλου προς ΕΠΟ, οικείας ΕΠΣ, ΠΕΠΠ (για όσους έχουν υποχρέωση παρακολούθησης σχολή ανανέωσης ταυτοτήτων) σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες**
5. Yπογεγραμμένη δήλωση  Π.Δ Αξιωματούχων ομάδας (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)
6. Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα του παραρτήματος 1 του Καταστατικού Ε.Π.Ο. και δεν συντρέχουν τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο.
7. Βεβαίωση από οικείο αναγνωρισμένο σύνδεσμο προπονητών, βάσει της μόνιμης κατοικίας, ότι ο προπονητής είναι μέλος του.
8. Πτυχίο ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ και ειδικότητα ποδοσφαίρου (για απόφοιτους ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ)
9.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
10. Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση για τη μη έκδοση και παραλαβή της προπονητικής ταυτότητας (Αφορά μόνο όσους συμμετέχουν στις σχολές ανανέωσης και είναι εν ενεργεία ποδοσφαιριστές για την αγωνιστική περίοδο 2022-23)

*Όσοι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ με ειδικότητα το ποδόσφαιρο δεν έχουν παρακολουθήσει τις Ειδικές Σχολές επιμόρφωσης της Ομοσπονδίας, οφείλουν να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία έκδοσης προπονητικής ταυτότητας UEFA B (βάσει του ν. 4809/2021), καταθέτοντας τα δικαιολογητικά και τα παράβολα (95€ υπέρ ΕΠΟ και 95€ υπέρ ΕΠΣ) που περιγράφονται στη διαδικασία έκδοσης προπονητικής ταυτότητας.

**Εξαιρούνται όσοι παρακολούθησαν τις ειδικές σχολές επιμόρφωσης της Ε.Π.Ο. για απόφοιτους ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ με ειδικότητα το ποδόσφαιρο, οι οποίοι οφείλουν να προσκομίσουν-εκτός των υπόλοιπων δικαιολογητικών- το αποδεικτικό κατάθεσης των 130 € υπέρ ΕΠΟ (για την έκδοση ταυτότητας τριετίας και την ένταξή τους στο μητρώο προπονητών της ΕΠΟ).

**Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής παραβόλων όλες οι γυναίκες προπονητές, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική και προπονητική διαδικασία σύμφωνα με τις οδηγίες της UEFA.

Επισήμανση: Όλοι οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ με ειδικότητα το ποδόσφαιρο θα λάβουν, εκτός της ταυτότητας, και βεβαίωση ισοτιμίας με δίπλωμα UEFA B.

Σημειώσεις:

Η διαδικασία έκδοσης της προπονητικής ταυτότητας πραγματοποιείται απευθείας από το αρμόδιο Τμήμα της ΕΠΟ. Μετά την έκδοση οι ταυτότητες αποστέλλονται στην οικεία ΕΠΣ (βάσει της μόνιμης κατοικίας των προπονητών).
Το σύνολο των δικαιολογητικών αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε έναν φάκελο και μόνο μέσω της διεύθυνσης proponites@epo.gr . Τα παράβολα θα κατατίθενται ξεχωριστά στους αντίστοιχους φορείς και τα αποδεικτικά κατάθεσης θα επισυνάπτονται  μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Για το παράβολο που αντιστοιχεί στην ΕΠΟ, τα στοιχεία του λογαριασμού είναι: ΙΒΑΝ: GR12 0172 0820 0050 8202 1433 637 (Τράπεζα Πειραιώς). Για τα παράβολα που αντιστοιχούν στους άλλους φορείς, οι προπονητές καλούνται να επικοινωνήσουν μαζί τους.

Σε περίπτωση αντικατάστασης (αναβάθμισης) της ταυτότητας, οι προπονητές καταβάλουν όλη την διαφορά του παράβολου υπέρ ΕΠΟ.
Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού αποστέλλουν αίτημα και τα δικαιολογητικά για την έκδοση προπονητικής ταυτότητας καταβάλλοντας όλο το παράβολο υπέρ ΕΠΟ και υποδεικνύοντας τα πλήρη στοιχεία διεύθυνσής τους για την αποστολή της ταυτότητας.Οι Ενωσιακοί προπονητές, που έχουν ενεργή σύμβαση εργασίας με τις ΕΠΣ, καταβάλουν μειωμένα κατά 50% τα παράβολα για την ανανέωση ταυτοτήτων τριετίας 2022-2024.8. Ανακοινώνεται ότι από 01/12/2021 η ΕΠΟ θέτει σε λειτουργία το πρόγραμμα των σχολών επανεξετάσεων UEFA-Pro, UEFA-A, UEFA-B, UEFA-C. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν τα στοιχεία που ζητούνται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://forms.office.com/r/pD00XvBMUt .

Περισσότερες πληροφορίες για τις σχολές επανεξέτασης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν στην σχετική ενότητα (βλέπε παρακάτω).9. Καλούνται οι διπλωματούχοι και υπό αξιολόγηση προπονητές κατηγορίας UEFA Pro -στο πλαίσιο του καλύτερου προγραμματισμού και άμεσης οργάνωσης των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων 2022/2024 που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά- όπως συμπληρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://forms.office.com/r/59zf8VCXji10. 

Καλούνται οι διπλωματούχοι και υπό αξιολόγηση προπονητές κατηγορίας UEFA Α, UEFA B  και UEFA C -στο πλαίσιο του καλύτερου προγραμματισμού και άμεσης οργάνωσης των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων 2022/2024 που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά- όπως συμπληρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://forms.office.com/r/uAvQxDEDADμκ

Μετά την αποστολή των στοιχείων και τον έλεγχό τους από το αρμόδιο τμήμα της ΕΠΟ, θα δημιουργηθούν τα γκρουπ παρακολούθησης μέσω της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου (ΠΕΠΠ). Στη συνέχεια θα αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους ατομική ενημέρωση για την ημερομηνία παρακολούθησης της εν λόγω σχολής, καθώς επίσης για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έκδοσης της προπονητικής ταυτότητας, τα οποία είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΠΟ. 11. Ανακοινώνεται ότι η εκπαιδευτική ομάδα της Ε.Π.Ο. έχει προχωρήσει στην ομαδοποίηση των αιτημάτων των προπονητών για συμμετοχή τους σε σχολή επανεξέτασης, με βάση τη δήλωση του τόπου μόνιμης κατοικίας, για την καλύτερη οργάνωση των σχολών.Έπειτα από σχετικό έλεγχο των δηλώσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω των προσωπικών τους λογαριασμών στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τις λεπτομέρειες συμμετοχής τους στην σχολή της Αθήνας (κατάθεση παραβόλων, τόπος και ημερομηνία επανεξέτασης).Όσοι προπονητές δεν έχουν πραγματοποιήσει έως τώρα την εγγραφή τους στον ειδικό σύνδεσμο μπορούν να το πράξουν, ώστε να ενημερωθούν τις προσεχείς ημέρες για τις επόμενες σχολές επανεξέτασης.

Σχολές National C PLUS
Η Ε.Π.Ο. δημιουργεί μία νέα κατηγορία διπλωμάτων προπονητικής, την National C PLUS. Οι διπλωματούχοι της εν λόγω κατηγορίας  έχουν το δικαίωμα να εργάζονται ως προπονητές ποδοσφαίρου στις τοπικές ερασιτεχνικές κατηγορίες. Δικαίωμα συμμετοχής στις σχολές National C PLUS έχουν όλοι οι διπλωματούχοι προπονητές κατηγορίας UEFA C, καθώς επίσης οι προπονητές που παρακολούθησαν σχολές UEFA B και αφού ολοκλήρωσαν τον απαραίτητο αριθμό επανεξετάσεων δεν κατάφεραν να αποκτήσουν το αντίστοιχο δίπλωμα προπονητικής.

Σχολές UEFA D
Ένα νέο καινοτόμο πρόγραμμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, το οποίο στοχεύει στην ενημέρωση υπεύθυνων ακαδημιών, γονέων και εθελοντών, έχει τεθεί σε εφαρμογή από το Νοέμβριο 2018.Ειδικότερα, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σχεδίασε τη λειτουργία 12ωρων σχολών UEFA D (χωρίς οικονομική επιβάρυνση), συνδυάζοντας την παρουσίαση θεωρητικών διαλέξεων οργάνωσης και λειτουργίας ακαδημιών ποδοσφαίρου, καθώς επίσης επιδείξεων προπονητικών μονάδων για ηλικίες κάτω των 12 ετών.Προσφορά πρώτων βοηθειών, οργάνωση ακαδημίας, κώδικας συμπεριφοράς, πολιτική για την παιδική κακοποίηση, ψυχολογία και παρακίνηση νέων αθλητών είναι ανάμεσα στα θέματα των επιμορφωτικών σεμιναρίων, με την Ομοσπονδία να στοχεύει στην ενιαία εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στη λειτουργία μιας ποδοσφαιρικής ακαδημίας.Οι σχολές UEFA D, που εντάσσονται  στο εξαετές αναπτυξιακό πλάνο της Ε.Π.Ο. «Μπάλα Παντού», θα λειτουργήσουν σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική για έναν, τουλάχιστον, εκπρόσωπο κάθε ακαδημίας, καθώς η κατοχή πιστοποιητικού UEFA D θα αποτελεί ένα από τα κριτήρια ελέγχου λειτουργίας και κατάταξης ακαδημιών που θα θεσπιστούν από την Ομοσπονδία.

Σχολές επανεξέτασης 
Η ίδρυση κάθε σχολής επανεξέτασης ανακοινώνεται από το site της ΕΠΟ και οι υποψήφιοι προπονητές οφείλουν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση μέσω ειδικών συνδέσμων. Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων τα ονόματα  των επιλεγέντων προπονητών αναρτώνται στο site της ΕΠΟ.Οι  επιλεγέντες προπονητές οφείλουν εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση των ονομάτων να καταθέσουν το παράβολο  επανεξέτασης στο λογαριασμό που τηρεί η Ε.Π.Ο. στην Τράπεζα Πειραιώς, άλλως θα αντικαθίστανται  από επιλαχόντες υποψηφίους. 

Οι λεπτομέρειες για τη θεωρητική και πρακτική εξέταση κάθε σχολής περιγράφονται μετά την ανακοίνωση των ονομάτων.Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι που καλούνται να επανεξεταστούν δεν παρευρεθούν (χωρίς να έχουν αποστείλει έγγραφη ειδοποίηση), θεωρείται ότι συμμετέχουν σε αυτή και χάνουν τη μια από τις δυο επανεξετάσεις που έχουν δικαίωμα να πραγματοποιήσουν.Υπενθυμίζεται  ότι βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας Σχολών Προπονητών ο μέγιστος αριθμός επανεξέτασης είναι δυο φορές το μάθημα (ισχύει για σχολές προπονητών που άρχισαν τη λειτουργία τους μετά την 1η Ιουλίου 2019). Για συμμετέχοντες σε παλαιότερες σχολές ο μέγιστος αριθμός επανεξέτασης είναι δυο φορές το ίδιο μάθημα ή μια φορά και τα δύο μαθήματα μαζί. Η επανεξέταση πραγματοποιείται εντός των δύο (2) επόμενων ετών από τη λήξη των μαθημάτων της σχολής.Οι Ενώσεις είναι υπεύθυνες για την εύρεση ικανών ομάδων επίδειξης για την επανεξέταση στο μάθημα της πρακτικής και την παρουσία φροντιστή και ιατρού στο γήπεδο.

Σχολές ανανέωσης ταυτοτήτων
Σύμφωνα με τα Convention 2015, 2020, μία άδεια προπονητή UEFA (ταυτότητα) ανανεώνεται για περαιτέρω τρία έτη, σε περίπτωση κατά την οποία ο κάτοχός της έχει ολοκληρώσει σχολή επιπλέον επιμόρφωσης (σχολή ανανέωσης ταυτοτήτων). 

Σχολές αναθεώρησης
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 21 σχολών αναθεώρησης παλιών διπλωμάτων προπονητών ΓΓΑ - ΕΠΟ (πριν από το 1998) που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα (η τελευταία έγινε στην Κέρκυρα 1-4/10/2012), ανακοινώνεται ότι όσοι δεν παρακολούθησαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα ακολουθούν κανονικά τη διαδικασία των υπόλοιπων υποψηφίων προπονητών και θα εντάσσονται με προτεραιότητα στις λίστες παρακολούθησης των προγραμματισμένων σχολών UEFA.Με την πραγματοποίηση αυτών των σχολών ολοκληρώθηκε το  πρόγραμμα αναθεώρησης παλιών διπλωμάτων ΓΓΑ - ΕΠΟ και μάλιστα με καθυστέρηση δύο (2) ετών, κατόπιν αιτήματος της ΟΠΠΕ που έγινε αποδεκτό από το ΔΣ της ΕΠΟ. Οι κάτοχοι τέτοιων διπλωμάτων, που είχαν την υποχρέωση αλλά δεν παρακολούθησαν καμία σχολή, δε θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν ταυτότητα τριετίας προπονητή. Από την 1η Αυγούστου 2012 εφαρμόζεται απαρέγκλιτα ο Κανονισμός Προπονητών Ποδοσφαίρου.

Σχολές UEFA C
Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της συμφωνίας UEFA-ΕΠΟ, σχετικά με το σχέδιο συμφωνίας των οκτώ βημάτων και έχοντας ολοκληρώσει τα εφτά εξ αυτών, το ΔΣ της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αποφάσισε την υλοποίηση του τελευταίου βήματος, μέσω της λειτουργίας σχολών για αναπτυξιακές ηλικίες (UEFA C), στις έδρες των Ενώσεων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν -εάν το θελήσουν- και οι προπονητές κάτοχοι διπλωμάτων και ταυτοτήτων UEFA/ΕΠΟ.


Διαδικασία αναβαθμολόγησης
Βάσει του νέου κανονισμού προπονητικής της UEFA (Coaching Convention 2015, 2020), η ΕΠΟ συγκροτεί τριμελή Επιτροπή αναθεώρησης-αναβαθμολογησης προπονητών. Σκοπός της Επιτροπής είναι η αναβαθμολόγηση των θεωρητικών μαθημάτων, κατόπιν σχετικού αιτήματος του υποψήφιου προπονητή. Η διαδικασία αναβαθμολόγησης έχει ως εξής:

Ο υποψήφιος προπονητής έχει το δικαίωμα, δεκαπέντε ημέρες ύστερα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της σχολής, να υποβάλει αίτημα αναβαθμολόγησης προς την Επιτροπή, με την ταυτόχρονη κατάθεση παραβόλου 100 ευρώ. 

Η Επιτροπή οφείλει να εξετάσει το αίτημα, παρουσία του αιτούντα προπονητή, στην έδρα της σχολής προπονητών.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 
Τεχνική Επιτροπή
Πρόεδρος: Παναγιώτης ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Σάββας ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Μέλη:Κωνσταντίνος ΤΣΑΝΑΣ (Τεχνικός Διευθυντής)Αναστάσιος ΘΕΟΣ Xρήστος ΣΙΣΚΟΣ-ΜΠΟΥΣΚΟΣ (Grassroots Manager)Δημήτριος ΗΛΙΑΔΗΣ Νικόλαος ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
Εκπαιδευτική Ομάδα
Μιχαήλ Μητροτάσιος, Επικεφαλής Εκπαίδευσης Θωμάς Μεταξάς, εκπαιδευτής Ιωάννης Γκίσης, εκπαιδευτής Μιχαήλ Ιορδανίδης, εκπαιδευτής Άγγελος Κυρανούδης, εκπαιδευτής Ruud Dokter, εκπαιδευτής UEFA / Μέλος Jira Panel UEFA Γεώργιος Βασσάλος, εκπαιδευτής Futsal Στέφανος Σοϊλεμές, εκπαιδευτής Futsal Αχιλλέας Υφαντίδης, επιστημονικός συνεργάτης Δημήτριος Γαργαλιάνος, επιστημονικός συνεργάτης

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
Οι ταυτότητες προπονητών UEFA και ΕΠΟ εκδίδονται αποκλειστικά από το τμήμα Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης ΕΠΟ. Υπενθυμίζεται ότι βάσει των Κανονισμών UEFA και ΕΠΟ δικαίωμα εργασίας σε σωματείο έχουν μόνο οι κάτοχοι ταυτότητας τριετίας σε ισχύ.ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣΈναρξη λειτουργίας σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων ΕΠΟ/UEFA περιόδου 2022-2024 διάρκειας 15 ωρών για όλες τις κατηγορίες διπλωμάτων (UEFA-PRO, UEFA-A, UEFA-A ELITE YOUTH, UEFA-A GOALKEEPER, UEFA-B, UEFA-B YOUTH, UEFA-B GOALKEEPER, UEFA-B FUTSAL, UEFA-C, NATIONAL GOALKEEPER C και NATIONAL FUTSAL C).

Οι σχολές θα λειτουργήσουν άμεσα σε συνεργασία με τις ΕΠΣ και την ΠΕΠΠ. Την επιμέλεια και την παρουσίαση των θεμάτων θα την πραγματοποιήσει η εκπαιδευτική ομάδα της ΕΠΟ.Υποχρέωση παρακολούθησης των εν λόγω σχολών έχουν όλοι οι προπονητές που ολοκλήρωσαν σχολή προπονητών ΕΠΟ/UEFA μέχρι 31/12/2020. Από την υποχρεωτικότητα εξαιρούνται όλοι οι απόφοιτοι με ειδικότητα ποδοσφαίρου των ΣΕΦΑΑ-ΤΕΦΑΑ, εκτός όσων απέκτησαν δίπλωμα EΠO/UEFA μέσω των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που είχαν υπογράψει την ειδική σύμβαση ΕΠΟ-ΣΕΦΑΑ ή μέσω σχολών UEFA/ΕΠΟ μέχρι 31/12/2020 και όσων εντάχθηκαν στο μητρώο προπονητών UEFA/ΕΠΟ μέσω των σχολών εξομοίωσης που ολοκληρώθηκαν το 2012.Επίσης, οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ με ειδικότητα το ποδόσφαιρο που έχουν παρακολουθήσει ήδη σχολή προπονητών National (UEFA C), δεν έχουν υποχρέωση παρακολούθησης σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων 2022-2024Τα παράβολα για τη συμμετοχή στις σχολές ανανέωσης ταυτοτήτων (που συμπεριλαμβάνουν την έκδοση προπονητικής ταυτότητας 2022-2024) είναι:

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΟ ΟΙΚΕΙΑ ΕΠΣ ΠΕΠΠ ΣΥΝΟΛΟ
National (UEFA-C και C PLUS) 80 € 80 € 40 € 200 €
NATIONAL FUTSAL C 80 € 80€ (ΠΕΠΣΣ) 40€ (ΠΣΠΠΣ)* 200 €
NATIONAL GOALKEEPER C 80 € 80 € 40 € 200 €
UEFA-B 95 € 95 € 40 € 230 €
UEFA-B YOUTH 95 € 95 € 40 € 230 €
UEFA-B GOALKEEPER 95 € 95 € 40 € 230 €
UEFA-B FUTSAL 95 € 95€ (ΠΕΠΣΣ) 40€ (ΠΣΠΠΣ)* 230 €
UEFA-A 110 € 110 € 50 € 270 €
UEFA-A ELITE YOUTH 110 € 110 € 50 € 270 €
UEFA-A GOALKEEPER 110 € 110 € 50 € 270 €
UEFA-PRO 200 € 100 € 70 € 370 €
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ

Η ΕΠΟ ανακοινώνει τη λειτουργία σχολής ανανέωσης ανά κατηγορία διπλώματος και ενημερώνει την ΠΕΠΠ.
Η ΠΕΠΠ ενημερώνει τους συνδέσμους κι αυτοί τα μέλη τους.
Η ΠΕΠΠ αποστέλλει λίστα με τα αιτήματα των προπονητών προς έλεγχο στο Τμήμα Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης.

Μετά τον έλεγχο ενημερώνονται οι προπονητές μέσω της ΠΕΠΠ να ακολουθήσουν την διαδικασία έκδοσης ταυτοτήτων (η αποστολή των δικαιολογητικών θα γίνεται απευθείας μέσω του αρμόδιου Τμήματος της ΕΠΟ στην ηλεκτρονική διεύθυνση proponites@epo.gr . Τα παράβολα θα κατατίθενται ξεχωριστά στους αντίστοιχους φορείς και τα αποδεικτικά κατάθεσης θα επισυνάπτονται  μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).

Ενημερώνεται ο τεχνικός διευθυντής για τους προπονητές που έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν την σχολή ανανέωσης ταυτοτήτων. Στους προπονητές αποστέλλεται από την εκπαιδευτική ομάδα ηλεκτρονικό μήνυμα για να ενταχθούν στο group της σχολής.
Μετά την ολοκλήρωση της σχολής ανανέωσης, αποστέλλονται οι ταυτότητες των προπονητών στις οικείες ΕΠΣ.

*Ειδικότερα για τους προπονητές ποδοσφαίρου σάλας που θα συμμετάσχουν στις σχολές ανανέωσης, η καταβολή παραβόλου (βάσει του παραπάνω πίνακα) γίνεται στον Πανελλήνιο Σύλλογο Προπονητών Ποδοσφαίρου Σάλας για την περαιτέρω επιμόρφωση των προπονητών με στόχο την ανάπτυξη του αθλήματος στη χώρα και με δεδομένο ότι οι εν λόγω προπονητές είναι μέλη του.Σημείωση για προπονητές που βρίσκονται σε καθεστώς αξιολόγησης:  Οι προπονητές αυτοί θα παρακολουθήσουν τη σχολή ανανέωσης της κατηγορίας που βρίσκονται υπό αξιολόγηση και θα καταβάλουν τα παράβολα της κατηγορίας του διπλώματός τους. Παράδειγμα: Προπονητής υπό αξιολόγηση UEFA A θα παρακολουθήσει σχολή ανανέωσης UEFA A και θα καταβάλει τα παράβολα UEFA B.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣΌσοι προπονητές δεν υποχρεούνται (βλέπε παραπάνω) να παρακολουθήσουν σχολή ανανέωσης ταυτοτήτων 2022-2024 προκειμένου να τους εκδοθεί προπονητική ταυτότητα, θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία -απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση proponites@epo.gr -  για την έκδοση της ταυτότητας με την καταβολή των εξής παραβόλων:

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΟ ΟΙΚΕΙΑ ΕΠΣ ΣΥΝΟΛΟ
National (UEFA-C και C PLUS) 80 € 80 € 160 €
NATIONAL FUTSAL C 80 € 80€ (ΠΕΠΣΣ) 160 €
NATIONAL GOALKEEPER C 80 € 80 € 160 €
UEFA-B 95 € 95 € 190 €
UEFA-B YOUTH 95 € 95 € 190 €
UEFA-B GOALKEEPER 95 € 95 € 190 €
UEFA-B FUTSAL 95 € 95€ (ΠΕΠΣΣ) 190 €
UEFA-A 110 € 110 € 220 €
UEFA-A ELITE YOUTH 110 € 110 € 220 €
UEFA-A GOALKEEPER 110 € 110 € 220 €
UEFA-PRO 200 € 100 € 300 €

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ*Δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας:

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου

2. Μια έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου σε μορφή jpeg

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

4. Ξεχωριστά αποδεικτικά καταβολής παραβόλου προς ΕΠΟ, οικείας ΕΠΣ, ΠΕΠΠ (για όσους έχουν υποχρέωση παρακολούθησης σχολή ανανέωσης ταυτοτήτων) σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες**

5. Yπογεγραμμένη δήλωση  Π.Δ Αξιωματούχων ομάδας (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

6. Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα του παραρτήματος 1 του Καταστατικού Ε.Π.Ο. και δεν συντρέχουν τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο.

7. Βεβαίωση από οικείο αναγνωρισμένο σύνδεσμο προπονητών, βάσει της μόνιμης κατοικίας, ότι ο προπονητής είναι μέλος του.

8. Πτυχίο ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ και ειδικότητα ποδοσφαίρου (για απόφοιτους ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ)

9.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

10. Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση για τη μη έκδοση και παραλαβή της προπονητικής ταυτότητας (Αφορά μόνο όσους συμμετέχουν στις σχολές ανανέωσης και είναι εν ενεργεία ποδοσφαιριστές για την αγωνιστική περίοδο 2022-23)

*Όσοι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ με ειδικότητα το ποδόσφαιρο δεν έχουν παρακολουθήσει τις Ειδικές Σχολές επιμόρφωσης της Ομοσπονδίας, οφείλουν να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία έκδοσης προπονητικής ταυτότητας UEFA B (βάσει του ν. 4809/2021), καταθέτοντας τα δικαιολογητικά και τα παράβολα (95€ υπέρ ΕΠΟ και 95€ υπέρ ΕΠΣ) που περιγράφονται στη διαδικασία έκδοσης προπονητικής ταυτότητας.

**Εξαιρούνται όσοι παρακολούθησαν τις ειδικές σχολές επιμόρφωσης της Ε.Π.Ο. για απόφοιτους ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ με ειδικότητα το ποδόσφαιρο, οι οποίοι οφείλουν να προσκομίσουν-εκτός των υπόλοιπων δικαιολογητικών- το αποδεικτικό κατάθεσης των 130 € υπέρ ΕΠΟ (για την έκδοση ταυτότητας τριετίας και την ένταξή τους στο μητρώο προπονητών της ΕΠΟ).

**Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής παραβόλων όλες οι γυναίκες προπονητές, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική και προπονητική διαδικασία σύμφωνα με τις οδηγίες της UEFA.Επισήμανση: 

Όλοι οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ με ειδικότητα το ποδόσφαιρο θα λάβουν, εκτός της προπονητικής ταυτότητας, και βεβαίωση ισοτιμίας με δίπλωμα UEFA B.

Σημειώσεις:

Η διαδικασία έκδοσης της προπονητικής ταυτότητας πραγματοποιείται απευθείας από το αρμόδιο Τμήμα της ΕΠΟ. Μετά την έκδοση οι ταυτότητες αποστέλλονται στην οικεία ΕΠΣ (βάσει της μόνιμης κατοικίας των προπονητών).
Το σύνολο των δικαιολογητικών αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε έναν φάκελο και μόνο μέσω της διεύθυνσης proponites@epo.gr . Τα παράβολα θα κατατίθενται ξεχωριστά στους αντίστοιχους φορείς και τα αποδεικτικά κατάθεσης θα επισυνάπτονται  μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Για το παράβολο που αντιστοιχεί στην ΕΠΟ, τα στοιχεία του λογαριασμού είναι: ΙΒΑΝ: GR12 0172 0820 0050 8202 1433 637 (Τράπεζα Πειραιώς). Για τα παράβολα που αντιστοιχούν στους άλλους φορείς, οι προπονητές καλούνται να επικοινωνήσουν μαζί τους.

Σε περίπτωση αντικατάστασης (αναβάθμισης) της ταυτότητας, οι προπονητές καταβάλουν όλη την διαφορά του παράβολου υπέρ ΕΠΟ.

Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού αποστέλλουν αίτημα και τα δικαιολογητικά για την έκδοση προπονητικής ταυτότητας καταβάλλοντας όλο το παράβολο υπέρ ΕΠΟ και υποδεικνύοντας τα πλήρη στοιχεία διεύθυνσής τους για την αποστολή της ταυτότητας.Οι Ενωσιακοί προπονητές, που έχουν ενεργή σύμβαση εργασίας με τις ΕΠΣ, καταβάλουν μειωμένα κατά 50% τα παράβολα για την ανανέωση ταυτοτήτων τριετίας 2022-2024.Όσοι προπονητές είναι σε καθεστώς αξιολόγησης UEFA C ή National (C) Futsal ή παρακολούθησαν μια ή και τις δύο φάσεις σχολής UEFA B χωρίς να κατέχουν δίπλωμα UEFA C έχουν τη δυνατότητα έκδοσης ταυτότητας με λήξη 30/6/2022, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία και καταβάλλοντας παράβολο 70€ (35€ υπέρ Ε.Π.Ο., 35€ υπέρ Ε.Π.Σ.).Όσοι προπονητές έχουν την υποχρέωση συμμετοχής στη νέα διαδικασία των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων 2022-2024 ή συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά σεμινάρια απόφοιτων ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ και είναι εν ενεργεία ποδοσφαιριστές, μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν επιθυμούν να λάβουν τη νέα ταυτότητας τριετίας.Τέλος, ανακοινώνεται η επέκταση έως 30/6/2022 της ισχύος των ταυτοτήτων τριετίας που είχαν ημερομηνία λήξης τις 31/12/2021, προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία των σχολών ανανέωσης 2022-2024. Εξαιρούνται όσοι προπονητές δεν έχουν υποχρέωση παρακολούθησης των σχολών ανανέωσης 2022-2024.

ΤΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΪΑ 
Διπλώματα προπονητών: Τι ισχύει στα επαγγελματικά και ερασιτεχνικά πρωταθλήματα
Οι προπονητές ποδοσφαίρου έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό ανάλογα με την κατηγορία του διπλώματός τους ως εξής:

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Super League 1, Super League 2 και Football League

Δίπλωμα προπονητή: Δίπλωμα UEFA PRO και Βοηθός προπονητή: Δίπλωμα UEFA A τουλάχιστον

Κ-19 & Κ-17 & Κ-15 Super League 1 και Super League 2 K19 & K17
Προπονητής: Δίπλωμα UEFA A και βοηθός προπονητή: Δίπλωμα UEFA B τουλάχιστον

K-17 Football League
Προπονητής: Δίπλωμα UEFA B τουλάχιστον και βοηθός προπονητή UEFA B τουλάχιστον

Γ’ Εθνική Δίπλωμα
προπονητής UEFA A τουλάχιστον και βοηθός προπονητή: Δίπλωμα UEFA B τουλάχιστον
Μεικτές Ομάδες Ενώσεων Δίπλωμα
Προπονητής: UEFA Β τουλάχιστον και βοηθός προπονητή UEFA C τουλάχιστον


A’ Γυναικείου πρωταθλήματος Δίπλωμα
Προπονητής: UEFA B τουλάχιστον και βοηθός προπονητή: UEFA Β τουλάχιστον

Β’ και Γ’ Γυναικείου πρωταθλήματος 
Δίπλωμα προπονητής UEFA C τουλάχιστον και βοηθός προπονητή: UEFA C τουλάχιστον

Ανώτατη Κατηγορία Τοπικών Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων Δίπλωμα
Προπονητής: UEFA Β τουλάχιστον ή Δίπλωμα UEFA C PLUS

Βοηθός προπονητής: Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον

Λοιπές Κατηγορίες τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων Δίπλωμα

Προπονητής: UEFA C τουλάχιστον και βοηθός προπονητή: UEFA C τουλάχιστον
Τμήματα Υποδομής Σωματείων Κ-6 / Κ-16 

Δίπλωμα
Προπονητής: UEFA C τουλάχιστον και βοηθός προπονητή: UEFA C τουλάχιστον
Πρωτάθλημα Σάλας: 1η Κατηγορία Ανδρών προπονητής: UEFA B FUTSAL και βοηθός προπονητή: UEFA C τουλάχιστον

Πρωτάθλημα Σάλας: 2η Κατηγορία Ανδρών προπονητής: UEFA B FUTSAL ή Δίπλωμα UEFA B και βοηθός προπονητή: Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον

Τμήματα Υποδομής Σωματείων Σάλας (Κ18) 
Δίπλωμα UEFA B FUTSAL ή Δίπλωμα UEFA B Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
Τμήματα Υποδομής Σωματείων Σωματείων Σάλας (Κ-6 / Κ-16) Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον και βοηθός προπονητή: Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Ομάδα που πέτυχε την άνοδό της στην Football League κατά την τελευταία αγωνιστική περίοδο και ο προπονητής της έχει δίπλωμα UEFA A μπορεί να ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα 2020-2021 με τον ίδιο προπονητή. Σε περίπτωση αντικατάστασής του ο νέος προπονητής θα πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος UEFA PRO.
Για το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021 ισχύουν οι παρακάτω εξαιρέσεις: 

– Δύναται να ξεκινήσει μία ομάδα την αγωνιστική περίοδο 2020 – 2021 με προπονητή κάτοχο διπλώματος UEFA B, υπό την προϋπόθεση ότι η ομάδα αυτή ολοκλήρωσε την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020 με τον ίδιο προπονητή. Σε περίπτωση αντικατάστασής του, ο νέος προπονητής θα πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Α. Ο προπονητής που θα εργαστεί με το παραπάνω καθεστώς οφείλει να συμμετάσχει στη πρώτη Σχολή UEFA A που θα υλοποιήσει η ΕΠΟ εντός της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021.

Ένα ποδοσφαιρικό σωματείο που πέτυχε την άνοδό της στην Γ’ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία κατά την τελευταία αγωνιστική περίοδο (2019-2020) και ο προπονητής της έχει δίπλωμα UEFA Β ή βρίσκεται σε καθεστώς αξιολόγησης UEFA B, δύναται να ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα 2020-2021 με τον ίδιο προπονητή. Σε περίπτωση αντικατάστασής του ο νέος προπονητής θα πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Α

Για όσους έχουν FACEBOOK πολλά ενδιαφέροντα υπάρχουν στην σελίδα: https://www.facebook.com/proponitika

Πηγή :https://www.epo.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Aridaia365