Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

Έτσι θα πάρετε πιστοποίηση κομμωτή και τεχνίτριας νυχιών για μανικιούρ και πεντικιούρ

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ
Με ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε ορίζεται το σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ ισχύουν τα εξής:


1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., ανακοινώνεται, κάθε φορά η διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών και σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.


2. Στην ανακοίνωση διεξαγωγής των εξετάσεων αναφέρονται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξετάσεις, ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία σχετική με την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξεταστικών κύκλων.


Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξετάσεις

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών, έχουν:


1.1 Για την κατηγορία των κομμωτών κουρέων, προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι οι εξής:


α) Βεβαίωση μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) ή σε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, με ημερομηνία ολοκλήρωσης μέχρι τις 12.11.2012, στην κομμωτική τέχνη και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία έως την 01/12/2022 δύο (2) ετών ή εξακοσίων (600) ημερομισθίων, με εξαρτημένη ή μη εργασία, στο οικείο επάγγελμα, σε κομμωτήριο ή κουρείο, ή εφόσον πρόκειται για διδακτική πείρα στο αντικείμενο της κομμωτικής τέχνης.


β) Επιτρέπεται η συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης στους εμπειροτεχνίτες οι οποίοι δεν έχουν τίτλο σπουδών και οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία έως την 01/12/2022 τριών (3) ετών και άνω ή εννιακοσίων (900) ημερομισθίων, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή διαθέτουν διδακτική πείρα στο αντικείμενο της κομμωτικής τέχνης ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στο οικείο επάγγελμα.


Για την κατηγορία των τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών, προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι οι εξής:


α) Βεβαίωση μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε Κ.Δ.Β.Μ. ή σε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, με ημερομηνία ολοκλήρωσης μέχρι τις 12.11.2012, στο αντικείμενο του τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία έως την 01/12/2022 δύο (2) ετών ή εξακοσίων (600) ημερομισθίων, με εξαρτημένη ή μη εργασία, στο οικείο επάγγελμα, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες περιποίησης χεριών ποδιών, ή διαθέτουν διδακτική πείρα στο αντικείμενο του τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών.


β) Επιτρέπεται η συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης στους εμπειροτεχνίτες οι οποίοι δεν έχουν τίτλο σπουδών και οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία έως την 01/12/2022 τριών (3) ετών και άνω ή εννιακοσίων (900) ημερομισθίων, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες περιποίησης χεριών ποδιών ή εφόσον πρόκειται για διδακτική πείρα στο αντικείμενο της περιποίησης χεριών και ποδιών ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Ο.Τ.Α. στο οικείο επάγγελμα.».


Οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών, όποτε αυτές διεξάγονται, καταβάλλουν τα απαιτούμενα εξέταστρα και υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής με συνημμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή, με τον τρόπο που ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση πρόσκληση έναρξης διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης.


Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή:


i. Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης Κομμωτών Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών από το αντίστοιχο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ή Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.


ii. Έγγραφο ή έγγραφα από τα οποία να προκύπτει αποδεδειγμένη προϋπηρεσία έως την 01η/12/2022, δύο (2) ετών ή εξακόσια (600) ημερομίσθια με εξαρτημένη ή μη εργασία. Η προϋπηρεσία αφορά στο οικείο επάγγελμα (για την ειδικότητα του Κομμωτή Κουρέα: σε κομμωτήριο ή κουρείο και για την ειδικότητα του Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών: σε κομμωτήριο ή κουρείο ή επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες περιποίησης χεριών και ποδιών. Τα παραπάνω έγγραφα συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία ασφαλιστικού ή και φορολογικού τύπου ή από πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης βάσει των οποίων τεκμηριώνεται η ως άνω προϋπηρεσία.


iii. Οι εμπειροτεχνίτες, έγγραφο ή έγγραφα από τα οποία να προκύπτει αποδεδειγμένη προϋπηρεσία έως την 01η/12/2022, τριών (3) ετών ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια με εξαρτημένη ή μη εργασία. Η προϋπηρεσία αφορά στο οικείο επάγγελμα (για την ειδικότητα του Κομμωτή Κουρέα: σε κομμωτήριο ή κουρείο και για την ειδικότητα του Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών: σε κομμωτήριο ή κουρείο ή επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες περιποίησης χεριών και ποδιών. Τα παραπάνω έγγραφα συνοδεύονται αποδεικτικά στοιχεία ασφαλιστικού ή και φορολογικού τύπου ή από πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης βάσει των οποίων τεκμηριώνεται η ως άνω προϋπηρεσία.


iv. Δελτίο αστυνομικής ή στρατιωτικής ταυτότητας δύο όψεων ή ελλείψει ταυτότητας, ευκρινές φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. εκείνων στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Σε περίπτωση αποστολής διαβατηρίου θα πρέπει να αποστέλλεται και πιστοποιητικό γέννησης (για την αναγραφή του ονόματος πατρός).


Για τους Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.

Για τους Αλλοδαπούς: Ταυτότητα ή διαβατήριο πολίτη κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφρασμένο πιστοποιητικό γέννησης, βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους Αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. απαιτείται επιπρόσθετα Αποδεικτικό νόμιμης άδειας παραμονής στην Ελλάδα ή αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης αρμόδιας αρχής ότι έχει κατατεθεί αίτηση έκδοσης άδειας παραμονής στην Ελλάδα για τον χρόνο συμμετοχής στις εξετάσεις.


vi. Υπεύθυνη δήλωση


4. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά ελέγχονται από ελεγκτή ενταγμένο στο Υπομητρώο Αξιολογητών Ελέγχου Πληρότητας και συμβατότητας αιτήσεων του Μητρώου Αξιολογητών Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τη διαδικασία που θα οριστεί από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

5. Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, οι αιτούντες ειδοποιούνται να προσκομίσουν τα απαιτούμενα συμπληρωματικά δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της πληρότητας-συμβατότητας της αίτησής τους σε χρονικό διάστημα που θα οριστεί από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της ΚΕΠΕΕΚ.


6. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η υποβληθείσα αίτηση χαρακτηρίζεται «πλήρης», εφόσον ανταποκρίνεται σε όλες τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και έχουν υποβληθεί όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ή «μη πλήρης», στην περίπτωση κατά την οποία μετά την εκπνοή των προθεσμιών που έχουν τεθεί δεν ανταποκρίνεται σε όλες τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου ή δεν έχουν υποβληθεί όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

7. Εάν η αίτηση χαρακτηρισθεί ως «μη πλήρης» ο υποψήφιος δεν δικαιούται συμμετοχής στις εξετάσεις, τα δε καταβληθέντα εξέταστρα εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

8. Το αποτέλεσμα ελέγχου της αίτησης κοινοποιείται στον υποψήφιο μέσω του ηλεκτρονικού του χαρτοφυλακίου.


Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Aridaia365