Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023

Μελέτη για την στροφή των πελατών στις νέες ψηφιακές τράπεζες και τις neobanks

Διαβάστε παρακάτω

Ραγδαία ενίσχυση των καταναλωτικών τάσεων για ακόμα πιο προσωποποιημένη εμπειρία στις τραπεζικές συναλλαγές αναδεικνύει η πρόσφατη παγκόσμια μελέτη της Bain & Company «Customer Behavior and Loyalty in Banking».
Συγκεκριμένα, το 70% από τους 30.000 καταναλωτές που συμμετείχαν στη μελέτη δήλωσε ότι θα συναινούσε σε επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τις τράπεζες εάν αυτό συνεπάγεται πιο εξατομικευμένη τραπεζική εμπειρία.


Η νέα μελέτη της Bain & Company επισημαίνει ένα φαινόμενο κατακερματισμού των υπηρε-σιών, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης (11 διαφορετικές χώρες) και ηλικίας των συμμετεχόντων. Αυτό οφείλεται κυρίως στην άνοδο των ψηφιακών τραπεζών και των neobanks οι οποίες - σε σύ-γκριση με τις παραδοσιακές τράπεζες - παρέχουν στους πελάτες τους απλούστερες προσφορές, ελκυστικές εμπειρίες και προσιτά προϊόντα. Η προτίμηση προς τα νέου τύπου, ψηφιακά, χρημα-τοπιστωτικά ιδρύματα παρατηρείται σε όλους τους συμμετέχοντες ανεξαρτήτως εισοδήματος, είναι όμως εντονότερη σε καταναλωτές χαμηλού εισοδήματος σε αναδυόμενες αγορές, όπως η Βραζιλία και η Ινδία, στις οποίες μέχρι πρότινος δεν είχαν εύκολη πρόσβαση σε συμβατικές τρα-πεζικές συναλλαγές.

«Τα ευρήματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι πολλοί καταναλωτές αναζητούν καλύτερες υπηρεσίες από αυτές που προσφέρουν οι παραδοσιακές τράπεζες για να καλύπτουν τις ανάγκες τους» δήλωσε ο Gerard du Toit, Partner της Bain & Company. Με τον τραπεζικό κλάδο να επεκτείνεται χάρη στη διαρκή τεχνολογική καινοτομία, οι καταναλωτές απευθύνονται στους ψηφιακούς παίχτες με μεγαλύτερη συχνότητα.

ADVERTISING


Παρόλα αυτά, η μελέτη τονίζει ότι οι καταναλωτές ακόμα πραγματοποιούν την πλειοψηφία των οικονομικών συναλλαγών τους μέσω των τραπεζών. Είναι στην ευχέρεια των τρα-πεζών να αξιοποιήσουν αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα των δεδομένων που κατέχουν και την πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό πελατών, και να τους παρέχουν περισσότερο εξατομικευμένες, ψηφια-κές υπηρεσίες, τις οποίες επιθυμούν ολοένα και περισσότερο» συμπλήρωσε ο κ. du Toit.

Άνοδος των ψηφιακών πορτοφολιών (e-wallets)
Παρόλο που οι καταναλωτές στις περισσότερες χώρες χρησιμοποιούν τις τράπεζες για να πραγ-ματοποιήσουν τις οικονομικές συναλλαγές τους, η μελέτη επιβεβαιώνει την ραγδαία άνοδο της χρήσης των ψηφιακών πορτοφολιών, τα οποία, σε ορισμένες χώρες, αποτελούν την προτιμότερη μέθοδο πληρωμής για ηλεκτρονικό εμπόριο ή ηλεκτρονικές συναλλαγές ευρύτερα.

Συνεπώς, η ανάπτυξη των ψηφιακών πορτοφολιών θα μπορούσε δυνητικά να περιορίσει τον ρόλο των τραπε-ζών στις καθημερινές οικονομικές συναλλαγές των πολιτών. Η μελέτη δείχνει ότι τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια είναι η κορυφαία μέθοδος πληρωμής στην Κίνα και την Ινδία, τόσο για αγορές ηλε-κτρονικού εμπορίου όσο και για το σύνολο των συναλλαγών. Αντίθετα, στο Χονγκ Κονγκ και τη Βραζιλία δεν χρησιμοποιούνται σε τέτοια ευρεία κλίμακα. Οι τράπεζες στις ΗΠΑ, την ΕΕ και άλλες ανεπτυγμένες αγορές θα επηρεαστούν από την ραγδαία άνοδο στη χρήση των ηλεκτρονι-κών πορτοφολιών καθώς οι νέοι σε ηλικία καταναλωτές δείχνουν πολύ μεγαλύτερη προτίμηση σε αυτά έναντι των πιστωτικών καρτών.

Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών ενισχύει την δέσμευση των πελατών
Η πρόσφατη μελέτη της Bain & Company έδειξε ότι η υιοθέτηση των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων πληρωμών ενισχύει την δέσμευση των πελατών, όπως αυτή μετριέται με τον δείκτη NPS (Net Promoter Score℠) .

Η αύξηση του customer loyalty έχει με τη σειρά του ως αποτέλε-σμα οι πελάτες να χρησιμοποιούν περισσότερο τις υπηρεσίες της τράπεζες - αυξάνοντας τα έσοδα προμηθειών και μειώνοντας το κόστος εξυπηρέτησης πελατών της τράπεζας - και να συστήνουν την τράπεζα που χρησιμοποιούν στον ευρύτερο κοινωνικό τους κύκλο. Επίσης, από τα αποτελέ-σματα προκύπτει ότι οι neobanks σημειώνουν υψηλότερη βαθμολογία στον δείκτη NPS σε σύ-γκριση με τις παραδοσιακές τράπεζες.

Η αξία της προσωποποιημένης τραπεζικής εμπειρίας
Η δυνατότητα των τραπεζών να προσφέρουν μια ποιοτική και προσωποποιημένη τραπεζική ε-μπειρία στους πελάτες τους εκτιμάται ιδιαιτέρως από τους πελάτες και ενισχύει ακόμη περισσό-τερο το customer loyalty. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι είναι ικανοποιημένοι από τις εξατομικευμένες υπηρεσίες που λαμβάνουν από την τράπεζά τους, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες τους και επιλύουν κάποια ζητήματα προληπτικώς, διατηρώντας τα δεδομένα τους ασφα-λή.
«Για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού στις τραπεζικές σχέσεις των καταναλωτών, οι τράπε-ζες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην προσέλκυση πελατών μέσω μιας απλούστερης, πιο απρόσκο-πτης και εξατομικευμένης ψηφιακής εμπειρίας», δήλωσε η Katrina Cuthell, Partner στην Bain & Company.

«Για να παρέχει μια τράπεζα υψηλού επιπέδου εξατομικευμένες υπηρεσίες θα πρέπει να δίνει έμφαση σε πολλούς τομείς. Αρχικά, θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει και να προβλέ-ψει τις ανάγκες των πελατών της. Στη συνέχεια, πρέπει να τους προσελκύσει την κατάλληλη στιγμή, με δυναμικό τρόπο, προσαρμόζοντας το περιεχόμενο των επικοινωνιών με βάση τις ενέργειες και το ιστορικό των πελατών τους. Και τέλος, πρέπει να είναι σε θέση να μετρήσει τα αποτελέσματα, έτσι ώστε οι υπηρεσίες να βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου».

Η σημασία του ESG για τους πελάτες
Ένα από τα ευρήματα της μελέτης είναι η σημασία που δίνουν οι πελάτες στις αξιολογήσεις τρα-πεζών βάσει κριτηρίων ESG, αναδεικνύοντας την ανάγκη για αποτελεσματικότερη επικοινωνία των δράσεων ESG από τις τράπεζες. Ωστόσο, μόνο το 52% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η τρά-πεζά τους ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους βιωσιμότητας που θέτει, ενώ το 22% των ερωτηθέντων αγνοεί πλήρως τις πρωτοβουλίες ESG της τράπεζάς του λόγω της έλλειψης αποτελε-σματικής επικοινωνίας.

Τέλος, τα αποτελέσματα της μελέτης καταδεικνύουν ότι οι καταναλωτές εντάσσουν πολλά προϊό-ντα στις προτεραιότητες ESG, συμπεριλαμβανομένων της απαλλαγής τελών (waived fees) για βιώσιμες επενδύσεις, βιώσιμων καταθέσεων και πληροφοριών που βοηθούν τους πελάτες να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα.

Σχετικά με τη Bain & Company
Η Bain & Company είναι μία κορυφαία διεθνής εταιρεία συμβούλων. Με 65 γραφεία σε 40 χώρες, συνεργάζεται με τους πελάτες της ως ομάδα με κοινή φιλοδοξία να πετύχει εξαιρετικά αποτελέσματα και να επαναπροσδιορίσει τα πρότυπα διοίκησης και λειτουργίας των επιμέρους κλάδων. Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία της Bain & Company συνδυάζεται με ένα μοναδικό οικοσύστημα ψηφιακών καινοτόμων υπηρεσιών ώστε να πετυχαίνει αποτελέσματα με μεγαλύτερη διάρκεια, καλύτερα και ταχύτερα.

Η 10ετής δέσμευση της εταιρείας να επενδύσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε αφιλοκερδείς υπηρεσίες έχει ως αποτέλεσμα να προσφέρει το ταλέντο, την τεχνογνωσία και τη διορατικότητά της σε οργανισμούς που αντιμετωπίζουν επείγουσες προκλήσεις στην εκπαίδευση, τη φυλετική ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη, την οικονομική ανάπτυξη και το περιβάλλον.

Η Bain & Company έχει βραβευτεί με χρυσή βαθμολογία από την EcoVadis, την κορυφαία διεθνή πλατφόρμα για περιβαλλοντικές, κοινωνικές και ηθικές αξιολογήσεις απόδοσης, βράβευση που τοποθετεί την Bain & Company στο 2% των κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως. Από την ίδρυσή της το 1973, στη Βοστώνη, η Bain & Company μετρά την επιτυχία της με την επιτυχία των πελατών της και διατηρεί το υψηλότερο επίπεδο client advocacy στον κλάδο. - https://www.bain.com/offices/athens/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Aridaia365