Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023

Δωρεάν tablets σε φαντάρους από το 2024, ξεκινούν προγράμματα για ψηφιακές δεξιότητες

Δωρεάν tablets σε φαντάρους από το 2024

Η δράση για την εκπαίδευση στρατεύσιμων στις ψηφιακές δεξιότητες έχει εγκριθεί και ενσωματωθεί στα έργα του ΕΣΑΑ (Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας), το οποίο έχει επίσης εγκριθεί από το Συμβούλιο της Ε.Ε. το 2021 (https://greece20.gov.gr/to-plires-sxedio/) και ανήκει στον 3ο πυλώνα (Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή).

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο, η απόφαση υλοποίησης αφορά την προμήθεια 50.000 tablets και όχι 10.000, καθώς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχώρησε στην τροποποίηση της απόφασης ένταξης, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το εγκεκριμένο ΕΣΑΑ (2021).


Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου (μετά τις δυο τροποποιήσεις της συμφωνίας) ανέρχεται έως το ποσό των 50.201.132,00€, μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24% και αποτελείται από 6 συνολικά υποέργα τα οποία αναλύονται ως εξής:


• Νο1 «Υλοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού και παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για το σχεδιασμό και τη λειτουργία του Εργαστηρίου Ψηφιακών Δεξιοτήτων Στρατού» (Προϋπολογισμού 47.857.132,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ)• Νο2 «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης του έργου» (Προϋπολογισμού 1.072.500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ)


• Νο3 «Παροχή υπηρεσιών ελέγχου από ανεξάρτητο εξειδικευμένο φορέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη δόμηση του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών και το παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό» (Προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ)


• Νο4 «Υλοποίηση υπηρεσίες διαλειτουργικότητας παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας καλής λειτουργίας και εποπτείας του συστήματος διαχείρισης μάθησης (Implementation & Interoperability Services for LMS Platform)» (Προϋπολογισμού 751.500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ)


• Νο5 «Υπηρεσίες δημοσιότητας, ενημέρωσης στρατευσίμων, ιστοσελίδες (Communication Actions)» (Προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ)


• Νο6 «Υπηρεσίες ανεξάρτητων ελεγκτών για την πιστοποίηση των οροσήμων του έργου». (Προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ)


Από την ανάλυση των ανωτέρω ποσών αποδεικνύεται ότι ο προϋπολογισμός του έργου είναι 50.201.132,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και δεν έχει καμία σχέση με τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε ποσά περί τα 72 εκατ. ευρώ, τα οποία περιλαμβάνουν και το κόστος άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης του διαγωνισμού που αφορά το υποέργο Νο1 (τονίζεται ότι η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης δεν είναι υποχρεωτική και περιλαμβάνεται στην πλειοψηφία των διαγωνισμών, έτσι ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί στην περίπτωση μεταβολής των υπηρεσιακών αναγκών ενός οργανισμού).


Σήμερα, βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού (υποβολή φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης από τους αναδόχους) το υποέργο Νο1.


Ο ανωτέρω διαγωνισμός αφορά τη σύναψη συμφωνίας- πλαίσιο, οι ανάδοχοι που αξιολογήθηκαν επιτυχώς είναι έξι (6) και απαιτείται αφενός η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων και αφετέρου η εκκίνηση και των άλλων υποέργων για την έναρξη επιχειρησιακής λειτουργίας του Έργου.


Όσον αφορά το κόστος προμήθειας των tablet, αυτό ανέρχεται σε έως 500€ έκαστο, δηλ. 25.000.000€ (+ΦΠΑ 24%), και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται τα τηλεπικοινωνιακά τέλη σύνδεσης των υπόψη συσκευών στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ανωτέρω εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα θεσμικά κείμενα του ΥΠΕΘΑ (απενεργοποιημένη κάμερα, GPS, έλεγχος πρόσβασης στο διαδίκτυο κλπ).


Επίσης, οι συσκευές, θα παραδίδονται από τους στρατεύσιμους στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου. Συνολικά υπολογίζεται να εκπαιδευτούν στα πλαίσια υλοποίησης του έργου τουλάχιστον 100.000 στρατεύσιμοι για χρονική περίοδο τριών ετών, αριθμός που θα αυξηθεί δεδομένου ότι τόσο το υλικό όσο και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα αποτελέσουν ιδιοκτησία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την εκπαίδευση και άλλων ΕΣΣΟ στρατευσίμων μετά τη λήξη του Έργου.


Μεγάλο μέρος του Έργου αποτελεί και η δημιουργία – πιστοποίηση – έλεγχος του εκπαιδευτικού Υλικού. Συνολικά πρόκειται να δημιουργηθεί ένα portfolio τριακοσίων δέκα πέντε (315) προγραμμάτων κατάρτισης, που θα παραδίδονται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, διάρκειας δέκα (10) ωρών μελέτης έκαστο, τα οποία θα είναι σε πλήρη εναρμόνιση με το πλαίσιο DigComp 2.2 . Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού θα ελεγχθεί από ανεξάρτητο εξειδικευμένο φορέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πριν την έναρξη επιχειρησιακής λειτουργίας του έργου. Κάθε στρατεύσιμος θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει έως 3 ενότητες. Ο Χαρακτήρας δε της εκπαίδευσης (ασύγχρονη), εξασφαλίζει την δυνατότητα πρόσβασης στο υλικό χωρίς να επηρεάζεται η επιχειρησιακή λειτουργία των Μονάδων – Σχηματισμών.


Tο έργο περιλαμβάνει και υπηρεσίες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους και αναγνωρισμένους φορείς, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ώστε το αποκτηθέν πιστοποιητικό να έχει διεθνή αναγνώριση και να μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί από τους στρατεύσιμους, μετά την απόλυσή τους, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.


Τέλος η τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού αφορά τις 50.000 συσκευές για τρία χρόνια σε ολόκληρη την επικράτεια με χρόνο απόκρισης έως 6 ώρες εντός εργασίμων ωρών, ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα.


Αν αφαιρεθούν τα κόστη για το tablet, όπως και για τη διαχείριση και δημοσιότητα του έργου (Υποέργα Νο2 και Νο5) το κόστος για ανάπτυξη – έλεγχο εκπαιδευτικού υλικού, τεχνική υποστήριξη, πιστοποίηση κ.ά. ανέρχεται σε 238,28 € (χωρίς ΦΠΑ) ανά στρατεύσιμο (Προϋπολογισμός 23.828.632 ευρώ για 100.000 στρατεύσιμους). Απ’ όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι το κόστος του έργου είναι απολύτως εντός λογικών πλαισίων.


Το έργο καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των στρατευσίμων κατά τη διάρκεια της θητείας τους, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Θητεία Ευκαιρία”, το οποίο θα τους ενισχύσει με τα κατάλληλα εφόδια για τη μετέπειτα επαγγελματική απασχόλησή τους ως πολίτες, όπως συμβαίνει με αντίστοιχα προγράμματα απόκτησης πιστοποιημένων επαγγελματικών δεξιοτήτων κατά την διάρκεια της στρατιωτικής θητείας σε κράτη όπως το Ισραήλ, η Φινλανδία, η Σουηδία κ.ά. Όσον αφορά το πρόγραμμα των ψηφιακών δεξιοτήτων, μπορούν να επωφεληθούν από αυτό και στρατεύσιμοι που έχουν ήδη βασικές η και προχωρημένες γνώσεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο, αφού το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνδυασμό μαθημάτων που αφορά πολλαπλά ψηφιακά αντικείμενα σε διάφορα επίπεδα γνώσεων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Aridaia365