Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023

Νέα προκήρυξη για 224 μόνιμες προσλήψεις στα δικαστήρια όλης της χώρας

Διαβάστε Παρακάτω

Νέα προκήρυξη για προσλήψεις στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ), εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν μόνιμες θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων σε δικαστήρια όλης της χώρας.

Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη 224 εκπαιδευόμενων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην ΕΣΔΙ,  ως μόνιμο προσωπικό στα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια, τις Εισαγγελίες και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια και μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ.Ο αριθμός τον εισακτέων κατανέμεται ανά δικαστική υπηρεσία κατανέμεται ανά δικαστική υπηρεσία και κατηγορία εκπαίδευσης, με 162 θέσεις ΠΕ και 62 θέσεις ΤΕ.


Αιτήσεις και Δικαιολογητικά - Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων


Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Σχολής αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι οποίες έχουν τον χαρακτήρα υπεύθυνων δηλώσεων. Επίσης δηλώνουν μία (1) μόνο κατηγορία, στην

οποία επιθυμούν να διαγωνιστούν, ήτοι κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ή κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), αναλόγως των τυπικών τους προσόντων.


Με τις αιτήσεις συμμετοχής συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των απαιτούμενων προσόντων και η έλλειψη των κωλυμάτων.


Κατάλογος των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής.


Αίτηση, (η οποία έχει τον χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης), στην οποία να δηλώνεται και η κατηγορία, στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να διαγωνισθεί, ήτοι κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ή κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).


Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.


Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια του υποψηφίου.


Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.


Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού, αυτή απαιτείται να συντρέχει οπωσδήποτε κατά τον χρόνο εγγραφής στη Σχολή.


Ποινικό Μητρώο.


Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης.


Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση.


Υπεύθυνη δήλωση περί μη απόλυσης από άλλη θέση του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου του

ευρύτερου δημόσιου τομέα, για πειθαρχικούς λόγους


Ιατρικές γνωματεύσεις α) για την σωματική και β) για την ψυχική υγεία του υποψηφίου (βλ. ανωτ. υπό Ι. 2)


10. Πτυχίο ή δίπλωμα (βλ. ανωτ. υπό ΙΙ), από τον οποίο να προκύπτει η απαιτούμενη, ως τυπικό προσόν, εκπαιδευτική βαθμίδα της Κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) για την οποία ο υποψήφιος δηλώνει με την αίτησή του ότι επιθυμεί να

διαγωνιστεί.


12. Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ (βλ. ανωτ. υπό IΙΙ. 1).


13. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (βλ. ανωτ. υπό ΙΙΙ. 2).


Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά συνυποβάλλονται με την αίτηση του υποψηφίου.


Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 31.8.2023

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 14.9.2023


Πίνακες υποψηφίων - Ενστάσεις - Χρόνος έναρξης του Διαγωνισμού


Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ο Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων, με τη συνδρομή υπαλλήλων της Σχολής, ελέγχει τις αιτήσεις των υποψηφίων και καταρτίζει πίνακα υποψηφίων, οι οποίοι γίνονται δεκτοί για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, καθώς και πίνακα υποψηφίων, οι οποίοι αποκλείονται από αυτόν. Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της

Σχολής.


Ένσταση κατά του πίνακα υποψηφίων, από όσους αποκλείονται του εισαγωγικού διαγωνισμού, ασκείται ηλεκτρονικά από τον αποκλειόμενο εντός δύο (2) ημερών από την ανάρτησή του. Επί της ενστάσεως αποφαίνεται η

επιτροπή του άρθρου 55Θ του ν. 4871/2021 (Α΄ 246) εντός της ιδίας ή το αργότερο της επομένης ημέρας από την

υποβολή της.


Ο Γενικός Διευθυντής εγκρίνει τους τελικούς πίνακες, οι οποίοι υποβάλλονται από τον Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων στον Πρόεδρο της Επιτροπής διαγωνισμού το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών και οι πίνακες αυτοί αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Σχολής αντίστοιχα.


Χρόνος έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 29.9.2023 (ήτοι η 15η ημέρα από τη λήξη υποβολής των αιτήσεων, κατά την οποία εγκρίνονται οι τελικοί πίνακες υποψηφίων και υποβάλλονται από τον Διευθυντή Κατάρτισης

και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων στον Πρόεδρο της επιτροπής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού).


Χρόνος και τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων - Στάδια του Διαγωνισμού


Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο (2) στάδια. Το πρώτο στάδιο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2023 και το δεύτερο στάδιο θα διεξαχθεί στην Αθήνα εντός του μηνός Νοεμβρίου τ.έ.


Το πρόγραμμα, η εξεταστέα ύλη, η διαδικασία, ο ορισμός επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, το οποίο αναφέρεται στους υποψηφίους, στους όρους και στον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με

απόφαση της Επιτροπής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού (του άρθρου 55Θ του ν. 4871/2021, Α΄ 246), πλην των εξεταστικών κέντρων, τα οποία ορίζονται από τη Σχολή. Οι αποφάσεις της Επιτροπής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού

αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Σχολής.


Το πρώτο στάδιο εξέτασης περιλαμβάνει γραπτή εξέταση, με τη μορφή γραπτού δοκιμίου ή θεμάτων πολλαπλής επιλογής, στα εξής αντικείμενα:

α) θέμα γενικής παιδείας,

β) θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών που περιλαμβάνει στοιχεία του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων [ν. 4798/2021 (Α΄ 68) και του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών [ν. 4938/2022 (Α΄ 109)], όπως ισχύουν, και

γ) στοιχεία δικαίου, ιδίως συνταγματικού και δικονομικού.


Τα θέματα της περ. β΄ βαθμολογούνται από τους δικαστικούς λειτουργούς και τα θέματα των περ. α΄ και γ΄ από όλα τα μέλη της Επιτροπής.


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού κατανέμει την εξέταση των αντικειμένων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε σε κάθε εξεταζόμενο αντικείμενο να αντιστοιχούν δύο (2) βαθμολογητές.


Οι βαθμολογητές προετοιμάζουν ο καθένας από δύο (2) θέματα για το αντικείμενο που πρόκειται να βαθμολογήσουν για κάθε κατηγορία εξεταζόμενων. Την ημέρα των

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Aridaia365