Πέμπτη 17 Αυγούστου 2023

Aνεβάζουν ταχύτητα οι δημόσιες επενδύσεις

Διαβάστε Παρακάτω

Nα εντείνουν τις προσπάθειες για στοχευμένο προγραμματισμό των προγραμμάτων τους ζητεί από τους φορείς χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ο αν. υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.


Ειδικότερα, ο αναπληρωτής υπουργός με εγκύκλιό του καλεί τους φορείς χρηματοδότησης να έχουν αποστείλει τις προτάσεις για τις εκτιμήσεις πληρωμών του έτους 2023 και τις προβλέψεις δαπανών για τα έτη 2024-2027 του ΠΔΕ το αργότερο έως τις 31/8/2023.Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, στην εγκύκλιο παρατίθεται πίνακας που περιλαμβάνει ανά Φορέα Χρηματοδότησης ΠΔΕ τα όρια δαπανών ΠΔΕ για τα έτη 2023-2027 ανά έτος. Στα όρια αυτά δεν περιλαμβάνονται οι πιστώσεις των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης οι οποίες λογίζονται καθ’ υπέρβαση του ορίου πιστώσεων του Εθνικού σκέλους του ΠΔΕ και παρακολουθούνται ξεχωριστά.Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς καλούνται:


Για το έτος 2023 να υποβάλουν τις εκτιμήσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών τροποποιήσεων που θα αιτηθούν τεκμηριωμένα, έως το τέλος του έτους.

Για τα επόμενα έτη 2024-2027, με βάση τα όρια δαπανών ανά φορέα, να διαμορφώσουν τεκμηριωμένες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προβλέψεων δαπανών για τη χρηματοδότηση όλων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΔΕ που αφορούν στην Προγραμματική Περίοδο (Π.Π.) 2021-2027.

Επισημαίνεται ότι οι φορείς μπορούν να μεταβάλουν το εκτιμώμενο όριο δαπανών προϋπολογισμού για τα έτη 2023-2027. Οι προβλέψεις/προτάσεις των φορέων θα πρέπει να είναι εμπεριστατωμένες και να μην υπερεκτιμούν ή υποεκτιμούν τα πραγματικά στοιχεία ώστε να είναι εφικτή η ορθή κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού.


Εναρμόνιση και παρακολούθηση

Το ΠΔΕ χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων που αποτελεί διακριτό τμήμα του κρατικού προϋπολογισμού και διέπεται κατά την εκτέλεσή του από ειδικές διατάξεις. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων διαφοροποιούνται από τις τακτικές δαπάνες του κράτους, δεδομένου ότι αφορούν τη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων τα οποία κατά το μεγαλύτερο τμήμα τους συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. Ωστόσο, η υλοποίηση του ΠΔΕ θα πρέπει να ακολουθεί κατά την παρακολούθησή του κανόνες που διέπουν συνολικά την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, διευκολύνοντας την ενιαία παρακολούθηση των οικονομικών του κράτους.
Προς την κατεύθυνση αυτή, οι Φορείς Χρηματοδότησης του ΠΔΕ (αφορά μόνο τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης – υπουργεία) καλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένους τους πίνακες Βα και Ββ του παραρτήματος της εγκυκλίου (εφόσον έχουν έργα του Ταμείου Ανάκαμψης) όπου ζητούνται αναλυτικά στοιχεία πραγματοποιήσεων, εκτιμήσεων και προβλέψεων για τα έτη 2022-2027, αναφορικά με τις επιχορηγήσεις/χρηματοδοτήσεις του ΠΔΕ, ανά κατηγορία (εντός ή εκτός Γενικής Κυβέρνησης) και ανά υποτομέα Γενικής Κυβέρνησης.


Πιο συγκεκριμένα, οι φορείς θα πρέπει:


να συμπληρώσουν τους πίνακες με στοιχεία επιχορηγήσεων/ κατανομών του ΠΔΕ που έχουν πραγματοποιηθεί το 2022 και εκτιμούν ή προβλέπουν για τα έτη 2023- 2027 ότι θα δοθούν από το ΠΔΕ για επιχορηγήσεις/χρηματοδοτήσεις σε φορείς εντός και εκτός της Γενικής Κυβέρνησης.

κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων να καταχωρίσουν σε ξεχωριστές γραμμές τους φορείς που επιχορηγούνται/χρηματοδοτούνται με σημαντικά ποσά

για το έτος 2023 να καταγράψουν διακριτά την πραγματοποίηση έως 30/6/23 και την εκτίμηση πραγματοποίησης έως το τέλος του έτους

όπου δεν υπάρχει φορέας με σημαντικό ποσό, να δώσουν εκτίμηση – πρόβλεψη συνολικού ποσού ανά κατηγορία (εντός ή εκτός Γενικής Κυβέρνησης) και υποτομέα Γενικής Κυβέρνησης.

Ενέργειες που πρέπει να γίνουν και οι σχετικές προθεσμίες

Οι προτάσεις για τις εκτιμήσεις πληρωμών του έτους 2023 και τις προβλέψεις δαπανών για τα έτη 2024-2027 του ΠΔΕ, που θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου με τη συμπλήρωση των Πινάκων Α και Β του Παραρτήματος, αποστέλλονται στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) του υπουργείου Οικονομικών σε ηλεκτρονική μορφή (dde@mnec.gr και protokollo@mnec.gr), όπως προαναφέρθηκε, το αργότερο έως τις 31/08/2023.


Επισημαίνεται ότι όλα τα έγγραφα/προτάσεις που απευθύνονται στη ΔΔΕ θα πρέπει να πρωτοκολλώνται ηλεκτρονικά, διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο από το Γενικό Πρωτόκολλο του ΥΠ.ΑΝ. (Νίκης 5-7, 2ος όροφος, γρ. 219, protokollo@mnec.gr). Για λόγους μείωσης του διοικητικού βάρους, οι φορείς παρακαλούνται να αποστείλουν το έγγραφο μόνο ηλεκτρονικά (και όχι σε έντυπη μορφή) και να επιβεβαιώσουν την ηλεκτρονική πρωτοκόλληση του εγγράφου.Παρακαλούνται όλοι οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του ΠΔΕ για την αυστηρή τήρηση των παραπάνω οδηγιών και προθεσμιών, έτσι ώστε να συμβάλλουν στον ορθό προγραμματισμό για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΠΔΕ.Για τη χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2023 και τον προγραμματισμό των δαπανών του ΠΔΕ στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2024-2027, η ΔΔΕ θα αξιολογήσει και επεξεργαστεί τα στοιχεία εκτιμήσεων και προβλέψεων των Φορέων Χρηματοδότησης ΠΔΕ ανά Πρόγραμμα, προκειμένου να διαμορφώσει τα συνολικά, ανά Φορέα Κεντρικής Διοίκησης, μεγέθη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2024-2027. Οι προτάσεις εκτιμήσεων και προβλέψεων των φορέων θα γίνουν με γνώμονα τη γενικότερη οικονομική πολιτική όπου το ΠΔΕ, ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, έχει ως στόχο να συμβάλει με αναπτυξιακές δράσεις στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Τονίζεται ότι η κατάρτιση και εκτέλεση του ΠΔΕ ακολουθεί τη συνολική μεταρρυθμιστική προσπάθεια για τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και τον εκσυγχρονισμό του δημοσιονομικού πλαισίου εν γένει, εστιάζοντας στην εντατικοποίηση του προγραμματισμού, την απλοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης και την αξιόπιστη παρακολούθηση της εφαρμογής της επενδυτικής πολιτικής που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.


ναυτεμπορική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Aridaia365