Τρίτη 25 Ιουνίου 2019

Ποιος ευθύνεται για το χάλι του Κλειστού Γηπέδου της Αριδαίας;

Διαβάστε λεπτομέρειες

Σας είχαμε ενημερώσει χθες για το θέμα που ανέδειξε ο Σάκης Καρπάς με το μαύρο χάλι που επικρατεί σε συγκεκριμένους χώρους στο κλειστό γήπεδο Αριδαίας,. 

Εμείς σαν Aridaia365.gr ψάξαμε λίγο παραπάνω το θέμα μέσο του Δήμου Αλμωπίας, αφού το γήπεδο ανήκει στον Δήμο και μας παρέπεμψαν στην διαύγεια και σε μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από το 2017 με ισχύ μέχρι τον Αύγουστο του 2019 την οποία και σας παραθέτουμε παρακάτω.  Ο αριθμός διαύγειας: ΩΖ6ΘΩΨΩ-Ρ8Ρ 

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 22ο θέμα ημερήσιας διάταξης, που αφορά στην “Παραχώρηση χώρων στον Φιλαθλητικό Όμιλο Αριδαίας” έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Χατζηγιαννίδη Γεώργιο, ο οποίος ενημέρωσε σχετικά το Σώμα.

Σχετική είναι και η αριθμ.πρωτ.: 10350/18-05-2017 εισήγηση του, την οποία οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έλαβαν γνώση σε ηλεκτρονική μορφή και η οποία έχει ως εξής : 

 “ ΘΕΜΑ: Παραχώρηση χώρων στον Φιλαθλητικό Όμιλο Αριδαίας. Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. αίτηση πρωτ. 5244 από 10/03/2017 που κατατέθηκε στον Δήμο Αλμωπίας, ο Φιλαθλητικός Όμιλος Αριδαίας ζητά την δωρεάν για χρήση παραχώρηση χώρων άθλησης για κοινωφελή σκοπό και προώθηση του αθλητισμού τους χώρους αιθουσών του Δ.Α.Κ.Α. Αριδαίας. 

Συγκεκριμένα ζητά: 
1. Αποδυτήρια του σταδίου και (WC), αίθουσες ν.5α, ν.4,ν3 
2. Έναν χώρο αποθήκευσης αθλητικού εξοπλισμού, αίθουσα ν.12 
3. Τους χώρους της Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης, αίθουσα ν. 1 
4. Την αίθουσα της Άρσης Βαρών, αίθουσα ν.14 

Η παραχώρηση της χρήσης των ανωτέρω χώρων, θα γίνει με τους παρακάτω όρους: 
1) Η παραχώρηση χρήσης των ανωτέρω αιθουσών, ισχύει όσο η θητεία της Δημοτικής Αρχής, δηλαδή μέχρις τις 31- 08-2019, με δικαίωμα ανάκλησης της απόφασης εάν παραστεί σοβαρός λόγος ή παύση δραστηριότητας του συλλόγου. 
2) Τα λειτουργικά έξοδα καθώς και τα έξοδα συντήρησης και καθαριότητας των παραχωρούμενων χώρων, θα βαρύνουν το εν λόγο σωματείο. 
3) Ο ανωτέρω σύλλογος είναι υποχρεωμένος, μετά την αποχώρηση του να παραδώσει του παραχωρούμενους χώρους στην κατάσταση όπου τους παρέλαβε. 
4) Απαγορεύεται αυστηρά να πραγματοποιηθούν στα παραχωρούμενα κατά χρήση ακίνητα, οποιαδήποτε παρέμβαση ή μετατροπή χωρίς τη προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου Αλμωπίας. 
5) Να μην χρησιμοποιηθούν οι συγκεκριμένοι χώροι για πολιτικές συγκεντρώσεις ή εκδηλώσεις. 
6) Οι ημέρες και ώρες χρήσης της αίθουσας ν.1 και ν.14 ορίζονται μόνο από το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Αλμωπίας. 
7) Να προβλεφθεί ελεύθερη χρήση των αιθουσών από τους δημότες του Δήμου Αλμωπίας, δύο ώρες ημερησίως (εκτός του διαστήματος μεταξύ 2:00΄ μ.μ. Έως 4:00΄ ) 
8) Να μην χρησιμοποιείται ο χώρος για κερδοσκοπικούς σκοπούς αλλά μόνο κοινωφελής. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτόματα η ισχύς της απόφασης. 
9) Η μη αρμονική συνεργασία με άλλους συστεγαζόμενους συλλόγους θα αποτελέσει αιτία άρσης της παραχώρησης. 
10) Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται άλλος χώρος ή αίθουσα εντός του Δ.Α.Κ.Α. από το ανωτέρω Αθλητικό Σωματείο δίχως απόφαση παραχώρησης Δ.Σ. 
11) Στις περιπτώσεις όπου ο Δήμος Αλμωπίας χρειαστεί για οποιοδήποτε λόγο τις ανωτέρω αίθουσες ενημερώνεται ο εν λόγο σύλλογος και παραδίδονται οι αίθουσες στο Δήμο αυτόματα. 

Υπεύθυνοι για την τήρηση των παραπάνω όρων, καθώς και για την ασφάλεια του κτηρίου και ασφάλιση του (κλείδωμα) μετά το πέρας της χρήσης, ορίζεται ο Πρόεδρος του Φιλαθλητικού Ομίλου Αριδαίας (Φ.Ο.Α.). Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας παραχώρησης, μπορεί να γίνει μόνο με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η διαπίστωση οποιασδήποτε παράνομης πράξης ή παράβασης των όρων θα συνεπάγεται άρση της παραχώρησης. Επισημαίνεται ότι η δωρεάν παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αλμωπίας καθορίζεται βάση του Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Αλμωπίας. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Αλμωπίας για τις τυχόν περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης της παρούσας απόφασης. 

Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο για την ψήφιση.
” Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω σχετικά καθώς επίσης:
1. τις διατάξεις του άρθρου 185 παρ. 1 και 2 του Ν.3463/20036 
2. τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 1β του Ν.3852/2010 
3. και κατόπιν διαλογικής συζήτησης των μελών όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με αριθμ.11/2017 συνεδρίασης Δ.Σ. Αποφασίζει Ομόφωνα 
Α. Παραχωρεί δωρεάν την χρήση: 
1. Των αποδυτηρίων του σταδίου και (WC), αίθουσες ν.5α, ν.4,ν3 
2. Ενός χώρου αποθήκευσης αθλητικού εξοπλισμού, αίθουσα ν.12 
3. Των χώρων της Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης, αίθουσα ν. 1 
4. Της αίθουσας της Άρσης Βαρών, αίθουσα ν.14 

Β. Η παραχώρηση της χρήσης των ανωτέρω χώρων, γίνεται με τους παρακάτω όρους: 
1) Η παραχώρηση χρήσης των ανωτέρω αιθουσών, ισχύει όσο η θητεία της Δημοτικής Αρχής, δηλαδή μέχρις τις 31-08-2019, με δικαίωμα ανάκλησης της απόφασης εάν παραστεί σοβαρός λόγος ή παύση δραστηριότητας του συλλόγου. 
2) Τα λειτουργικά έξοδα καθώς και τα έξοδα συντήρησης και καθαριότητας των παραχωρούμενων χώρων, θα βαρύνουν το εν λόγο σωματείο.
3) Ο ανωτέρω σύλλογος είναι υποχρεωμένος, μετά την αποχώρηση του να παραδώσει του παραχωρούμενους χώρους στην κατάσταση όπου τους παρέλαβε. 
4) Απαγορεύεται αυστηρά να πραγματοποιηθούν στα παραχωρούμενα κατά χρήση ακίνητα, οποιαδήποτε παρέμβαση ή μετατροπή χωρίς τη προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου Αλμωπίας. 
5) Να μην χρησιμοποιηθούν οι συγκεκριμένοι χώροι για πολιτικές συγκεντρώσεις ή εκδηλώσεις. 
6) Οι ημέρες και ώρες χρήσης της αίθουσας ν.1 και ν.14 ορίζονται μόνο από το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Αλμωπίας. 
7) Να προβλεφθεί ελεύθερη χρήση των αιθουσών από τους δημότες του Δήμου Αλμωπίας, δύο ώρες ημερησίως ( εκτός του διαστήματος μεταξύ 2:00΄ μ.μ. Έως 4:00΄ ) 
8) Να μην χρησιμοποιείται ο χώρος για κερδοσκοπικούς σκοπούς αλλά μόνο κοινωφελής. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτόματα η ισχύς της απόφασης. 
9) Η μη αρμονική συνεργασία με άλλους συστεγαζόμενους συλλόγους θα αποτελέσει αιτία άρσης της παραχώρησης. 
10) Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται άλλος χώρος ή αίθουσα εντός του Δ.Α.Κ.Α. από το ανωτέρω Αθλητικό Σωματείο δίχως απόφαση παραχώρησης Δ.Σ. 
11) Στις περιπτώσεις όπου ο Δήμος Αλμωπίας χρειαστεί για οποιοδήποτε λόγο τις ανωτέρω αίθουσες ενημερώνεται ο εν λόγο σύλλογος και παραδίδονται οι αίθουσες στο Δήμο αυτόματα.

Γ. Υπεύθυνοι για την τήρηση των παραπάνω όρων, καθώς και για την ασφάλεια του κτηρίου και ασφάλιση του (κλείδωμα) μετά το πέρας της χρήσης, ορίζεται ο Πρόεδρος του Φιλαθλητικού Ομίλου Αριδαίας (Φ.Ο.Α.). 

Δ. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας παραχώρησης, μπορεί να γίνει μόνο με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ε. Η διαπίστωση οποιασδήποτε παράνομης πράξης ή παράβασης των όρων θα συνεπάγεται άρση της παραχώρησης. 

ΣΤ. Επισημαίνεται ότι η δωρεάν παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αλμωπίας καθορίζεται βάση του Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Αλμωπίας.

Ζ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Αλμωπίας για τις τυχόν περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης της παρούσας απόφασης.

6 σχόλια:

 1. κάτι δεν πάει καλά με τους εργάτες του Δήμου....πολλά άτομα μικρό έργο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Έδω λέει ότι ο ΦΟΑ έπρεπε να το προσέχει... αιντεεε.. ντροπή αν όντως ισχύει και το άφησαν έτσι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δηλαδή κάθε ομάδα ποδοσφαιρική,κλπ κάνει αίτηση για χρήση αθλητικού χωρου και αναλαμβανει τη συντήρηση του; ή μόνο για τον ΦΟΑ ισχύει κ. Καραγιαννιδη; Θέλουμε να μάθουμε ποια ειναι η διαδικασία το νομιμο αν και άλλοι σύλλογοι κάνανε αίτηση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νομίζω πως υπάρχουν κάποιοι σύλλογοι που κάνουν κάποια χαρτιά για να χρησιμοποιήσουν κάποια γήπεδα. Ή κάποιους χορούς σε κάποια γήπεδα. Αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρος... δεσμεύομαι όταν θα μάθω σίγουρα να σου απαντήσω

   Διαγραφή
  2. Όλοι οι σύλλογοι που έχουν κανει νόμιμη αίτηση για παραχώρηση χρήσης στο Δήμο και την έχουν λάβει έχουν υποχρεώσεις. Ένας από αυτούς είναι ο ΦΟΑ. Γιατί άραγε δεν έχει βγει ο ΦΟΑ να διαψεύσει το δημοσίευμα;

   Διαγραφή
 4. Οι σύλλογοι κάνουν αίτηση για χρήση δημοτικών χώρων με προϋπόθεση τη συντήρηση τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Aridaia365