Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020

Συνεδριάζουν το Δ.Σ. και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας - Δείτε τα θέματα

Δείτε τις ανακοινώσεις του Δήμου Αλμωπίας

Δείτε τις ανακοινώσεις του Δήμου Αλμωπίας:


Σας  καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή  συνεδρίαση   του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης,  την  Τρίτη  15 Δεκεμβρίου  2020, και ώρα 4.30μ.μ.(16.30’), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του  άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) : «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020 και  163/29-5-2020 εγκυκλίων ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο 

15η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2020

2ο 

Καθορισμός του κωδικού του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 δεκτικού έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής 

3ο

Έγκριση τελών Υπηρεσίας Νεκροταφείων Δήμου Αλμωπίας, έτους 2021 (αριθ. 201/2020 Απόφαση Ο.Ε.)

4ο

Έγκριση έκθεσης ελέγχου Γ΄ τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δ.Αλμωπίας

5ο

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, έτους 2021

6ο

Προτάσεις και εισηγήσεις για ίδρυση, συγχώνευση, προαγωγή υποβιβασμό και κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε Πέλλας για το σχολικό έτος 2021-2022   

7ο

Έγκριση νέων τομέων και ειδικοτήτων στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αριδαίας

8ο

Εκμίσθωση δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου της Τ.Κ.Χρυσής.


9ο

Λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση άδειας παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Αλμωπίας (αριθ. πρωτ.21923/26-11-2020 εισήγηση Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης)

10ο

Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (αριθ. πρωτ.21920/26-11-2020 εισήγηση Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης)

11ο

Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (αριθ. πρωτ.21921/26-11-2020 εισήγηση Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης)

12ο

Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (αριθ. πρωτ.21922/26-11-2020 εισήγηση Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης)

13ο

Κατάργηση παραγωγικής άδειας υπαίθριου εμπορίου (αριθ. πρωτ.21861/25-11-2020 εισήγηση Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης)

14ο

Λήψη απόφασης σχετικά με την οριστική και αυτοδίκαιη ανάκληση επαγγελματικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Αλμωπίας ή τη θεώρησή τους (αριθ. πρωτ.21862/25-11-2020 εισήγηση Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης)

15ο

Παραχώρηση χώρου του κτιρίου «Σπίτι του Παιδιού» στην Κοινότητα Φιλώτειας στον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Φιλώτειας «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

16ο

Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του βοηθητικού γυμναστηρίου του Δημοτικού Ανοιχτού Σταδίου Αριδαίας στον Αθλητικό Σύλλογο Αλμωπίας «ΑΡΡΙΔΑΙΟΣ»»

17ο

Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου εντός Δημοτικού Ανοιχτού Σταδίου Αριδαίας στον Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο «ΙΚΑΡΟΣ»

18ο

Τροποποίηση Κανονισμού Δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Αλμωπίας (αριθ. 59/2020 Απόφαση του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α.)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020, 163/29-05-2020 και 426/13-11-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

   

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 


15η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2020 του Δήμου Αλμωπίας. (από 11-12-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)


2

Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά  με  την αριθ. 238/2020 ΑΓΩΓΗ ενώπιον                      του Μονομελούς Διοικητικού  Πρωτοδικείου Βέροιας. (αριθ.πρωτ.:22641/07-12-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)


3

Διαγραφή ή μη χρεών των οφειλετών του Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:22576/07-12-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)


4

Έγκριση της μελέτης για σύναψη σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΟ ΚΔΑΥ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ  ΤΟ ΚΔΑΥ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ.» (αριθ.πρωτ.:22629/07-12-2020 εισήγηση Τμήματος Περιβάλλοντος)


5

Έγκριση του από 26-11-2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι (Διενέργειας ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) και του από 3-12-2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ (Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών) του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημοσίου Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) έτους 2020 (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)», μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. (αριθ.πρωτ.:22423/03-12-2020 διαβιβαστικό επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού προμηθειών)


6

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ». (από 02-12-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)


7

Συγκρότηση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «TMHMA 1. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ 2. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ 3.  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ – ΤΜΗΜΑ 4. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΝΟΥ – ΤΜΗΜΑ 5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ 6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». (από 30-11-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)


8

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της σύναψης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αντικατάστασης Δικτύου Ύδρευσης στην Τ.Κ. Ξιφιανής». (από 03-12-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)


9

Επιστροφή παραβόλου με κωδικό αριθμό 343168408950 0921 0034 ποσού 538,00 €. (από 09-12-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)


10

Επιστροφή παραβόλου με κωδικό αριθμό 343168513950 0921 0028 ποσού 538,00 €. (από 09-12-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)


11

Αποδοχή  χρηματοδότησης του δήμου Αλμωπίας από το  Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  του Υπουργείου Εσωτερικών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών Δήμου Αλμωπίας για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» (από 10-12-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)


12

Αποδοχή  επιχορήγησης του δήμου Αλμωπίας από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»  του  Υπουργείου Εσωτερικών  για την υλοποίηση έργου με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» (από 10-12-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)


13

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και της Δ.Ε.Υ.Α Αλμωπίας με αντικείμενο τη «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Αλμωπίας» (από 10-12-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)


14

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και της Δ.Ε.Υ.Α Αλμωπίας με αντικείμενο την «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ» (από 10-12-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)


15

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και της Δ.Ε.Υ.Α Αλμωπίας με αντικείμενο τη «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΞΙΦΙΑΝΗΣ» που χρηματοδοτείται από το  INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009. (από 10-12-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)


16

Παράταση χρονοδιαγράμματος της από 22-1-2020 σύμβασης του Δήμου Αλμωπίας με την ΟΤΔ της Αναπτυξιακής Πέλλας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ για την υλοποίηση της πράξης «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». (από 09-12-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)


17

Παράταση χρονοδιαγράμματος της από 22-1-2020 σύμβασης του Δήμου Αλμωπίας με την ΟΤΔ της Αναπτυξιακής Πέλλας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ για την υλοποίηση της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». (από 09-12-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)


18

Έγκριση της απόφασης 40/2020 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΠ-Α με θέμα: «Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΚΠΑ Δήμου Αλμωπίας, μετά από γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ». (αριθ.πρωτ.:1810/27-11-2020 διαβιβαστικό του Προέδρου ΚΕ.Κ.Π.-Α.)


19

Έγκριση της απόφασης 41/2020  του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΠΑ Δήμου Αλωπίας με θέμα: «Έγκριση Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕ.Κ.Π.-Α. Δήμου Αλμωπίας για το οικονομικό έτος 2021». (αριθ.πρωτ.:1811/27-11-2020 διαβιβαστικό Προέδρου ΚΕ.Κ.Π.-Α.)


20

Αναπροσαρμογή τελών φωτισμού και καθαριότητας Έτους 2021. (αριθ.πρωτ.:21001/12-11-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)


1 σχόλιο:

  1. Αναπροσαρμογη δημοτικων τελων. Εχει γούστο τώρα να αυξηθουν. Ξέρουμε τη προταση;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Aridaia365