Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2021

Ιερά Μητρόπολη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας: Ανοιχτοί για τους πιστούς οι Ιεροί Ναοί τα Θεοφάνια

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται ότι με βάση την 3034 (4.1.2021) Εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος οι Ιεροί Ναοί στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας -όπως και σε όλες τις ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος- θα είναι ανοικτοί για τους πιστούς κατά την ημέρα της εορτής των Θεοφανείων (6.1.2021) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Κ.Υ.Α. με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.80588/15.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5509). Επίσης θα παραμένουν ανοιχτοί καθημερινά για προσευχή και προσκύνηση κατά την παραπάνω απόφαση.


Ακολουθεί το σχετικό με το θέμα Δελτίο Τύπου της Ιεράς Συνόδου:


Α­θήνα 4 Ιανουαρίου 2021 


ΔΕΛ­ΤΙΟ ΤΥ­ΠΟΥ 


Συ­νήλθε εκτάκτως σή­μερα, Δευ­τέρα 4 Ι­α­νου­α­ρίου 2021, η Δι­αρ­κής Ιερά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος της 164ης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι­ό­δου, υπό την Προ­ε­δρία του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου.


Κατά την ση­με­ρινή Συ­νε­δρία η Δι­αρ­κής Ι­ερά Σύ­νο­δος, αφού ε­πι­κύ­ρωσε τα Πρα­κτικά της Ε­ξου­σι­ο­δο­τή­σεως, ε­ξέ­τασε τα δε­δο­μένα που δη­μι­ουρ­γή­θη­καν ως προς την λει­τουρ­γία των Ι­ε­ρών Ναών και την πα­ρου­σία των πι­στών κατά τήν Ε­ορτή των Θε­ο­φα­νείων μετά τις αι­φνι­δι­α­στι­κές Κυβερνητικές α­να­κοι­νώ­σεις της Παρασκευής 2.1.2021, περί προληπτικής αυ­στη­ρο­ποιήσεως των μέ­τρων εν όψει του ανοίγματος των σχολικών μονάδων.


Η Δι­αρ­κής Ι­ερά Σύ­νο­δος κα­τό­πιν δι­α­λο­γι­κής συ­ζη­τή­σεως, α­πο­φά­σισε ο­μο­φώ­νως τά ε­ξής:


1. Δεν συναινεί στα νέα Κυβερνητικά μέτρα ως προς τη λειτουργία των Ιερών Ναών, εμ­μέ­νει σε όσα συμ­φω­νή­θη­καν αρ­χι­κώς με την Πο­λι­τεία και εντέλλεται οι Ιεροί Ναοί να παραμείνουν ανοικτοί για την συμμετοχή των πιστών στη Θεία Λειτουργία και τον Α­γι­α­σμό των υ­δά­των εν­τός των Ι­ε­ρών Ναών της Ε­ορ­τής των Θε­ο­φα­νείων ό­πως άλ­λω­στε είχε συμ­φω­νη­θεί και α­πο­τυ­πω­θεί στην Κ.Υ.Α. υπ’ α­ριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80588/15.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5509). Ζη­τεί από την Πο­λι­τεία να γί­νει α­πο­λύ­τως σε­βα­στή η α­νω­τέρω Κ.Υ.Α. χω­ρίς πε­ραι­τέρω προ­βλή­ματα, λαμ­βα­νο­μέ­νου υπ’ ό­ψιν του γε­γο­νό­τος ότι κατά την εορτή των Χρι­στου­γέν­νων και της Πρω­το­χρο­νιάς και τις λοι­πές η­μέ­ρες του Α­γίου Δω­δε­κα­ή­με­ρου στους χι­λι­ά­δες Ε­νο­ρι­α­κούς Ι­ε­ρούς Να­ούς της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος με μέ­ρι­μνα των κατά τό­πους Σε­βα­σμι­ω­τά­των Μη­τρο­πο­λι­τών και των ευ­λα­βών κλη­ρι­κών τη­ρή­θη­καν όλα τα προ­βλε­φθέντα υ­γει­ο­νο­μικά μέ­τρα για τον πε­ρι­ο­ρι­σμό της δι­α­σπο­ράς του κο­ρο­νο­ϊού.

2. Α­πο­στέλ­λει ε­πι­στολή δι­α­μαρ­τυ­ρίας προς την Ελ­λη­νική Κυ­βέρ­νηση θε­ω­ρών­τας τον δι­ά­λογο ως το μο­να­δικό μέσο επιλύσεως των ζη­τη­μά­των που α­φο­ρούν τις σχέ­σεις της Πο­λι­τείας με τις θρη­σκευ­τι­κές κοι­νό­τη­τες που υ­φί­σταν­ται στο Ελ­λη­νικό Κρά­τος.

3. Κά­νει έκ­κληση τόσο προς την η­γε­σία της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ενώ­σεως όσο και προς την Ελ­λη­νική Κυ­βέρ­νηση να προ­βούν στις α­πα­ραί­τη­τες ε­νέρ­γειες ού­τως ώ­στε να ε­ξα­σφα­λι­στεί άμεσα ο ι­κα­νός α­ρι­θμός εγ­κε­κρι­μέ­νων εμ­βο­λίων για τους πο­λί­τες. Κα­νείς δεν έ­χει το δι­καί­ωμα να υ­πη­ρε­τεί αλ­λό­τρι­ους σκο­πούς α­πέ­ναντι σε ένα τόσο ση­μαν­τικό θέμα ό­πως η υ­πέρ­βαση της παν­δη­μίας, δι­ότι το δι­καί­ωμα στην υ­γεία α­νή­κει σε ό­λους.

4. Ανανεώνει προ­γε­νέ­στερη Α­πό­φαση Αυ­τής ώ­στε κατά την πα­ρούσα χρο­νική πε­ρί­οδο την θέση της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου προς τα Μ.Μ.Ε., να εκ­φρά­ζει μόνο ο εκ­πρό­σω­πος Τύ­που Αυ­τής, Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Ι­λίου, Α­χαρ­νών και Πε­τρου­πό­λεως κ. Α­θη­να­γό­ρας.


Εκ της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου 

της Εκκλησίας της Ελλάδος

15 σχόλια:

 1. Επικίνδυνη απόφαση. Τουλάχιστον δηλώνουν θετικοί στα εμβόλια, μπας και το δουν οι ψεκασμένοι και σταματήσουν να λενε τα δικά τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μια μόνο κίνηση χρειάζεται από το λαό για να λήξει η φαρσοκωμωδία που ζούμε. Έξω κατά χιλιάδες κάθε μέρα μα κάθε μέρα στους δρόμους, κι άσε τους μπάτσους να κόβουν πρόστιμα. Στο τέλος θα βαρεθούν και οι ίδιοι... Συγχαρητήρια στην εκκλησία, καιρός ήταν να ορθωσει ανάστημα. Εάν δεν πάρει πρωτοβουλίες ο κόσμος, σωτηρία δε θα έρθει ούτε από ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και λοιπά συστημικά κόμματα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. και να γεμίσουν οι ΜΕΘ. τη λένε ρε ψεκες. τη λέτε;

   Διαγραφή
  2. λίγοι γραφικοί δεν τηρούν τους κανόνες φίλε μου. Αυτούς καλείς έξω?

   Διαγραφή
  3. 10:24 πες μου ότι αγοράζεις και τις αλοιφές του Βελόπουλου και βρίσκεις και λίγο δίκιο στο Σώρα και πας στα Συλλαλητήρια...
   Μέσα έπεσα?

   Διαγραφή
 3. είναι απαράδεκτο η Εκκλησία να μην σέβεται τους κανόνες του κράτους που πληρώνει τους μισθούς των Ιερέων.Σαν απλός πολίτης θα ζητούσα ταπεινά διακοπή μισθοδοσίας τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. αγαπητέ κύριε 10:24 το σχόλιο σας επισύρει ποινικές κυρώσεις.Το γνωρίζετε ή κάνετε πλάκα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Θα αναλάβει της ευθύνες της η μητρόπολη και η κάθε μητρόπολη αν υπαρξη διασπορά του ιού μέσα στους ναούς; Ή θα κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό της;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Θελουν ανοικτους ναους με πιστους για να εχουν εσοδα λειτουργουν μονο με εξοδα.Σαν φορολογουμενος πολιτης προτεινω να τους πληρωνει τωρα που αποφασισαν να κανουν ανταρτικο το ταμειο της εκκλησιας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. To μαγαζί χάνει έσοδα,ας είναι και αφορολόγητα η χασούρα είναι χασούρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. 10.24 πες μας σε παρακαλώ, σε τι διαφέρει η απόφαση της ιεραρχίας να αγνοήσει το νόμο, με την απόφαση του ΚΚΕ να αγνοήσει το νόμο στην επέτειο του Πολυτεχνείου; Η ιεραρχία και το ΚΚΕ είναι το ίδιο κολλημενοι αναχρονιστικοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Να ανοίξουν οι εκκλησίες κ οποίος θέλει να μπορεί να πάει να προσευχηθει. Στα σούπερ μάρκετ στα κουριερ στις τράπεζες είναι ο ένας πάνω στον άλλον εκεί δε κολλάει κανένας. Στις εκκλησίες όμως κολλάνε. Πολύ καλά κάνουν κ θα τις ανοίξουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Στο σπίτι σου δεν κάνεις μία προσευχή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. συγνώμη αλλά το κράτος δεν πληρώνει μισθό στους ιερείς? Κόβεις τους μισθούς κύριε κράτος.
  2ον: ρίχνεις πρόστιμα.Πως ελέγχεις το μαγαζί μου και μου ζητάς εμένα κάθε μήνα φπα και το ένα και το άλλο? φόρο και στην εκκλησία.
  3ον: καθαρές κουβέντες: κύριοι της Εκκλησίας έχετε την ευθύνη να κάνετε το αγαθό ποίμνιο σας να καταλάβει ότι είμαστε σε πόλεμο.Όχι διγλωσσία και διπλωματία εν καιρώ πολέμου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. για να αμφιβάλλει κάποιος για τα εμβόλια ,προηγουμενως έχει μια ''λαμπρή'' ιστορία προς τα πίσω: οι περισσότερες επιλογές του μπορεί να είναι επιπέδου δημοτικού σχολείου κοκ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Aridaia365