Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021

Δήμος Αλμωπίας: Συνεδριάζει την Τρίτη διαδικτυακά η Οικονομική Επιτροπή - Δείτε τα θέματα

Δελτίο Τύπου

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020, 163/29-05-2020 και 426/13-11-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 


ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 


1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2021 του Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:2521/17-02-2021 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών) 


2

Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 30.232,26 € για την εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής και εγγραφή των Κ.Α. στον Προϋπολογισμό εσόδων –εξόδων έτους 2021 του Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:2494/17-02-2021 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)


3

Διαγραφή ή μη χρεών των οφειλετών του Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:2329/12-02-2021 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών) 


4

Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.1659/4-2-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 203/2018 απόφαση Ο.Ε.). (αριθ.πρωτ.:2673/18-02-2021 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)


5

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση του κορωνοϊου COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 ν.4745/2020 και 175 ν.4674/2020. (αριθ.πρωτ.:2649/18-02-2021 εισήγηση Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)


6

Έγκριση μελέτης κατασκευής έργου «Βελτίωση υποδομών άρδευσης – επέκταση δικτύου στo αγρόκτημα Δ.Ε. Εξαπλατάνου Δήμου Αλμωπίας». (αρ.μελ.:1/2021 του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)


7

 Έγκριση μελέτης κατασκευής έργου «Βελτίωση υποδομών άρδευσης – επέκταση δικτύου στo αγρόκτημα Δ.Ε. Αριδαίας Δήμου Αλμωπίας». (αρ.μελ.:2/2021 του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών) 


8

Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Έκτακτες παρεμβάσεις για την αντιπλημμυρική προστασία  του δήμου Αλμωπίας». (από 17-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)


9

Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Έκτακτες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση,  επισκευή βλαβών σε αρδευτικά έργα του δήμου Αλμωπίας». (από 17-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)


10

 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «Έκτακτες παρεμβάσεις για την αντιπλημμυρική προστασία  του δήμου Αλμωπίας» με τη διαδικασία ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/16 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και καθορισμός  των όρων δημοπράτησης της σύμβασης. (από 17-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών). 


11

Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «Έκτακτες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση,  επισκευή βλαβών σε αρδευτικά έργα του δήμου Αλμωπίας» με τη διαδικασία ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/16 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και καθορισμός  των όρων δημοπράτησης της σύμβασης. (από 17-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών) 


12

Αίτημα για την έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με CPV: 72252000-6 «Υπηρεσία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής, αποτύπωσης και διαχείρισης δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού και ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αλμωπίας,  καθώς και προτάσεις για την Ενεργειακή αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού”». Προϋπολογισμός υπηρεσίας: 24.778,92ευρώ» (με Φ.Π.Α.). -Έγκριση μελέτης.  (από 17-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)


13

Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ”. (από 09-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)


14

Έγκριση πρακτικού διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών στις αρδευτικές γεωτρήσεις και αντλιοστασίων ενότητας Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας.» (αριθ.πρωτ.:2174/11-02-2021 διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού )


15

Έγκριση πρακτικού διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών στις αρδευτικές γεωτρήσεις και αντλιοστασίων ενότητας Εξαπλατάνου του Δήμου Αλμωπίας.»  (αριθ.πρωτ.:2175/11-02-2021 διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού )


16

 Έγκριση Πρακτικού ΙΙ – ''Αξιολόγησης οικονομικών προσφοπρών – Κατάταξης προσφορών και Ανάδειξης προσωρινού αναδόχου'' της επιτροπής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ'' του Δήμου Αλμωπίας για το Τμήμα 1: ''ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΒΡΑΧΟΣΦΥΡΑ''.(αριθ.πρωτ.:2249/11-02-2021 διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού)


17

Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». (από 17-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)


18

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ". (από 17-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)


19

 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ”. (από 18-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)


20

Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «Βελτίωση υποδομών άρδευσης - επέκταση δικτύου στο αγρόκτημα Δ.Ε. Εξαπλατάνου Δήμου Αλμωπίας» με τη διαδικασία ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/16 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και καθορισμός  των όρων δημοπράτησης της σύμβασης. (από 18-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)


21

Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «Βελτίωση υποδομών άρδευσης - επέκταση δικτύου στο αγρόκτημα Δ.Ε. Αριδαίας Δήμου Αλμωπίας» με τη διαδικασία ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/16 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και καθορισμός  των όρων δημοπράτησης της σύμβασης. (από 18-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)


22

Συγκρότηση επιτροπής ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση υποδομών άρδευσης - επέκταση δικτύου στo αγρόκτημα Δ.Ε. Εξαπλατάνου Δήμου Αλμωπίας». (από 18-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)


23

Συγκρότηση επιτροπής ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου “Βελτίωση υποδομών άρδευσης – επέκταση δικτύου στo αγρόκτημα Δ.Ε. Αριδαίας Δήμου Αλμωπίας ”. (από 18-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)


24

Συγκρότηση επιτροπής ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:

«Έκτακτες παρεμβάσεις για την αντιπλημμυρική προστασία  του δήμου Αλμωπίας» και του έργου:

«Έκτακτες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση,  επισκευή βλαβών σε αρδευτικά έργα του δήμου Αλμωπίας». (από 18-02-2021 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)


25

Εισήγηση περί μείωσης του ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων κυλικείων των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας.(αριθ.πρωτ.:2503/17-02-2021 εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς )


26

Έγκριση αιτήματος της ΔΗ.Κ.Ε. Αλμωπίας για παραχώρηση οχήματος από τον Δήμο Αλμωπίας.(αριθ.πρωτ.:155/17-02-2021 έγγραφο του Προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛΜΩΠΙΑΣ)   


27

Καθορισμός τυχόν πρόσθετων τυπικών προσόντων των θέσεων που εγκρίθηκαν κατά τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του Δήμου Αλμωπίας έτους 2021. (αριθ.πρωτ.:2672/19-02-2021 εισήγηση Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)


2 σχόλια:

  1. 27 ΘΈΜΑΤΑ σε μια συνεδρίαση? 3 μέρες θα μιλάτε ?

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Αυτό με τη διαγραφή χρεών με ενδιαφέρει θελω και γω για πες τη γηνεται

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Aridaia365