Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021

Πάνω από 120.000 ωφελούμενες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες στο «Γέφυρα 2»

Το πρόγραμμα αναμένεται να πάει προς ψήφιση στη Βουλή τις επόμενες εβδομάδες

Πάνω από 120.000 μικρές, πολύ μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες αναμένεται να ωφεληθούν από το πρόγραμμα «Γέφυρα 2» για την επιδότηση των δόσεων των επιχειρηματικών δανείων τους.


Το πρόγραμμα αναμένεται να πάει προς ψήφιση στη Βουλή τις επόμενες εβδομάδες για να ισχύσει από τον Απρίλιο και οι πρώτες κρατικές επιδοτήσεις να καταβληθούν τον Μάιο.


Σύμφωνα με τις πληροφορίες του insider.gr, τα επιλέξιμα φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα έχουν προθεσμία μέχρι τις 15 Απριλίου για να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ώστε να λάβουν την κρατική επιδότηση, ενώ σε περίπτωση περισσότερων συνοφειλετών για την ίδια οφειλή, θα αρκεί να υποβληθεί αίτηση από έναν από αυτούς.


Όπως προβλέπει το 15 άρθρων σχέδιο νόμου «Συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού Covid-19», το Δημόσιο θα συνεισφέρει για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 8 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης, στις δόσεις για την αποπληρωμή των πάσης φύσεως επιχειρηματικών ή επαγγελματικών οφειλών ενεργών νομικών προσώπων και φυσικών προσώπων ελεύθερων επαγγελματιών ή επιτηδευματιών ή εταίρων προς χρηματοδοτικούς φορείς. Προϋπόθεση για την λήψη της επιδότησης είναι η απόδειξη ότι οι δανειολήπτες έχουν πληγεί από την πανδημία, έχοντας υποστεί το 2020 μείωση εσόδων ίση ή μεγαλύτερη του 20% των εσόδων του 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.


Στους πληγέντες περιλαμβάνονται μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν  ως πληττόμενοι βάσει ΚΑΔ, δικαιούχοι ή λήπτες της ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων, που έχουν εντάξει εργαζομένους τους στον Μηχανισμό «Συνεργασία».


Επιπλέον, για να είναι επιλέξιμος, ο αιτών θα πρέπει:


- Nα μην υφίσταται στο δάνειο ενεργή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή φορέων αυτού ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ή ευρωπαϊκών φορέων από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς.


- Να μην υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση ή συνεισφορά για την επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή. Επιπλέον, δεν είναι επιλέξιμα προς συνεισφορά τα δάνεια που έχουν επιδοτηθεί στο πλαίσιο του ν. 4714/2020 («Γέφυρα 1»).


- Να μην έχει δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται και επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι και την ημερομηνία της αίτησης, που καταλαμβάνουν ποσοστό άνω του 50% επί του συνόλου των δανείων που έχει λάβει από χρηματοδοτικούς φορείς για οποιαδήποτε αιτία. Δάνεια τα οποία είχαν ρυθμιστεί πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν θεωρούνται ως καταγγελμένα.


Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του insider.gr, στην παράγραφο 4 ε του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου εξειδικεύονται τα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας. Αναλυτικά:


Για φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν διαθέτουν εργαζόμενους:


-Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας έως 600.000 ευρώ

-Ετήσιος κύκλος εργασιών ή εισόδημα, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, έως 24.000 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 18.000 για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος μέχρι και τρία.

-Συνολική αξία καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων, εντός και εκτός Ελλάδος, έως 40.000 ευρώ. Στο ποσό λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις/ επενδυτικά προϊόντα συζύγου και εξαρτώμενων μελών.

-Σύνολο ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για τη συνεισφορά του Δημοσίου οφελών (συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) έως 300.000 ευρώ ανά πιστωτή.


Για νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών,  που απασχολούν 1 – 9 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ:


-Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος στην οποία δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο βάρος, να έχει συνολική αξία έως 2.500.000 ευρώ.

-Ετήσιος κύκλος εργασιών ή εισόδημα, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, έως 2.000.000 ευρώ.

-Καταθέσεις του αιτούντος στην ημεδαπή και αλλοδαπή έως 1.000.000 ευρώ και επενδυτικά προϊόντα έως 150.000 ευρώ κατά την υποβολή της αίτησης.


Για νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών,  που απασχολούν από 10 έως 49 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού από 2 έως 10 εκατ. ευρώ:


-Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος στην οποία δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο βάρος, να έχει συνολική αξία έως 10.000.000 ευρώ.


-Ετήσιος κύκλος εργασιών ή εισόδημα, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, έως 10.000.000 ευρώ.


-Καταθέσεις του αιτούντος στην ημεδαπή και αλλοδαπή έως 5.000.000 ευρώ και επενδυτικά προϊόντα έως 750.000 ευρώ κατά την υποβολή της αίτησης.


Για νομικά πρόσωπα που απασχολούν από 50 έως 249 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού από 10 έως 50 εκατ. ευρώ ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού από 10 έως 43 εκατ. ευρώ:


-Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος στην οποία δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο βάρος, να έχει συνολική αξία έως 50.000.000 ευρώ.


-Ετήσιος κύκλος εργασιών ή εισόδημα, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, έως 50.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43.000.000 ευρώ.


-Καταθέσεις του αιτούντος στην ημεδαπή και αλλοδαπή έως 25 εκατ. ευρώ και επενδυτικά προϊόντα έως 3.750.000 ευρώ κατά την υποβολή της αίτησης.


ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 90 ΗΜΕΡΩΝ στις 31/12/2020


Για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν διαθέτουν εργαζόμενους:


-Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας έως 500.000 ευρώ

-Ετήσιος κύκλος εργασιών ή εισόδημα, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, έως 17.000 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 13.000 για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος μέχρι και τρία.

-Συνολική αξία καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων, εντός και εκτός Ελλάδος, έως 25.000 ευρώ. Στο ποσό λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις/ επενδυτικά προϊόντα συζύγου και εξαρτώμενων μελών.

-Σύνολο ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για τη συνεισφορά του Δημοσίου οφελών (συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) έως 250.000 ευρώ ανά πιστωτή. Αν η οφειλή έχει συνομολογηθεί σε άλλο, πλην του ευρώ, νόμισμα, για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία του αλλοδαπού νομίσματος με το ευρώ κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης για την λήψη της κρατικής επιδότησης.


Για νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών,  που απασχολούν 1 – 9 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ:


-Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος στην οποία δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο βάρος, να έχει συνολική αξία έως 2.500.000 ευρώ.

-Ετήσιος κύκλος εργασιών ή εισόδημα, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, έως 2.000.000 ευρώ.

-Καταθέσεις του αιτούντος στην ημεδαπή και αλλοδαπή έως 850.000 ευρώ και επενδυτικά προϊόντα έως 127.500 ευρώ κατά την υποβολή της αίτησης.


Για νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών,  που απασχολούν από 10 έως 49 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού από 2 έως 10 εκατ. ευρώ:


-Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος στην οποία δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο βάρος, να έχει συνολική αξία έως 9.000.000 ευρώ.

Ετήσιος κύκλος εργασιών ή εισόδημα, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, έως 10.000.000 ευρώ.


-Καταθέσεις του αιτούντος στην ημεδαπή και αλλοδαπή έως 4.250.000 ευρώ και επενδυτικά προϊόντα έως 637.500 ευρώ κατά την υποβολή της αίτησης.


Για νομικά πρόσωπα που απασχολούν από 50 έως 249 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού από 10 έως 50 εκατ. ευρώ ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού από 10 έως 43 εκατ. ευρώ:


-Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος στην οποία δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο βάρος, να έχει συνολική αξία έως 45.000.000 ευρώ.


-Ετήσιος κύκλος εργασιών ή εισόδημα, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, έως 50.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43.000.000 ευρώ.


-Καταθέσεις του αιτούντος στην ημεδαπή και αλλοδαπή έως 21.250.000 ευρώ και επενδυτικά προϊόντα έως 3.187.500 ευρώ κατά την υποβολή της αίτησης.


ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 90 ΗΜΕΡΩΝ στις 31/12/2020 ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ


Για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν διαθέτουν εργαζόμενους:


-Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας έως 280.000 ευρώ


-Ετήσιος κύκλος εργασιών ή εισόδημα, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, έως 12.500 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 8.500 για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος μέχρι και τρία.


-Συνολική αξία καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων, εντός και εκτός Ελλάδος, έως 15.000 ευρώ. Στο ποσό λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις/ επενδυτικά προϊόντα συζύγου και εξαρτώμενων μελών.


-Σύνολο ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για τη συνεισφορά του Δημοσίου οφελών (συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) έως 130.000 ευρώ ανά πιστωτή. Αν η οφειλή έχει συνομολογηθεί σε άλλο, πλην του ευρώ, νόμισμα, για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία του αλλοδαπού νομίσματος με το ευρώ κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης για την λήψη της κρατικής επιδότησης.


-Η οφειλή να μην έχει καταγγελθεί σε χρόνο που εκτείνεται πριν την 31.12.2018.


-Σε περίπτωση ύπαρξης συνοφειλέτη ή εγγυητή, ο καθένας από αυτούς πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:


α) Το ατομικό του εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ


β) Η ακίνητη περιουσία του να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 280.000 ευρώ


γ) Να θεωρείται πληγείς, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 71 ν.4714/2020.


Για νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών,  που απασχολούν 1 – 9 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ:


-Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος στην οποία δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο βάρος, να έχει συνολική αξία έως 1.250.000 ευρώ.


-Ετήσιος κύκλος εργασιών ή εισόδημα, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, έως 2.000.000 ευρώ.


-Καταθέσεις του αιτούντος στην ημεδαπή και αλλοδαπή έως 550.000 ευρώ και επενδυτικά προϊόντα έως 82.500 ευρώ κατά την υποβολή της αίτησης.


-Η οφειλή να μην έχει καταγγελθεί σε χρόνο που εκτείνεται πριν την 31.12.2018.


Για νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών,  που απασχολούν από 10 έως 49 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού από 2 έως 10 εκατ. ευρώ:


-Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος στην οποία δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο βάρος, να έχει συνολική αξία έως 7.000.000 ευρώ.


-Ετήσιος κύκλος εργασιών ή εισόδημα, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, έως 10.000.000 ευρώ.


-Καταθέσεις του αιτούντος στην ημεδαπή και αλλοδαπή έως 2.750.000 ευρώ και επενδυτικά προϊόντα έως 412.500 ευρώ κατά την υποβολή της αίτησης.


-Η οφειλή να μην έχει καταγγελθεί σε χρόνο που εκτείνεται πριν την 31.12.2018.


Για νομικά πρόσωπα που απασχολούν από 50 έως 249 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού από 10 έως 50 εκατ. ευρώ ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού από 10 έως 43 εκατ. ευρώ:


-Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος στην οποία δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο βάρος, να έχει συνολική αξία έως 35.000.000 ευρώ.


-Ετήσιος κύκλος εργασιών ή εισόδημα, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, έως 50.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43.000.000 ευρώ.


-Καταθέσεις του αιτούντος στην ημεδαπή και αλλοδαπή έως 13.750.000 ευρώ και επενδυτικά προϊόντα έως 2.062.500 ευρώ κατά την υποβολή της αίτησης.


-Η οφειλή να μην έχει καταγγελθεί σε χρόνο που εκτείνεται πριν την 31.12.2018.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Aridaia365