Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023

Μικρά φωτοβολταϊκά: Επιταχύνεται η διαδικασία για όρους σύνδεσης

Η απόφαση αυτή αφορά στη σύνδεση φωτοβολταϊκών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η τροποποιημένη απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα για τη διαδικασία αίτησης που αφορά στην εγκατάσταση των μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις αλλά και για τους όρους σύνδεσης.


Η απόφαση αυτή αφορά στη σύνδεση φωτοβολταϊκών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 10,8 kW και μέγιστης ισχύος παραγωγής μέχρι 10 kW για τριφασικές παροχές και μέγιστης ισχύος παραγωγής μέχρι 5 kW για μονοφασικές παροχές με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού που μπορεί να συνδυάζονται και με σύστημα αποθήκευσης, σύμφωνα με το enikonomia.gr.


Μια σημαντική αλλαγή που φέρνει η εν λόγω απόφαση είναι μεταξύ άλλων πως απλοποιείται η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων για τους όρους σύνδεσης των μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων με το ηλεκτρικό δίκτυο καθώς χρειάζονται μόνο τα απαραίτητα από τα δικαιολογητικά με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού (net metering), τα οποία μπορεί να συνδυάζονται και με σύστημα αποθήκευσης.


Συνεπώς κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα ενημερώνει τον Διαχειριστή του ηλεκτρικού δικτύου όπως και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) για την πρόθεση του να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα μέσω του πληροφοριακού συστήματος που ετοιμάζει ο ΔΕΔΔΗΕ.


Η απόφαση

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 με τίτλο ” Τροποποίηση του άρθρου 13Α της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/19.02.2019 (Β’ 759)” 1. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 13Α προστίθεται νέα παρ. 3Α ως εξής:


«3Α. Ειδικότερα για τη σύνδεση φωτοβολταϊκών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 10,8 kW και μέγιστης ισχύος παραγωγής μέχρι 10 kW για τριφασικές παροχές και μέγιστης ισχύος παραγωγής μέχρι 5 kW για μονοφασικές παροχές με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού που μπορεί να συνδυάζονται και με σύστημα αποθήκευσης, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει τον Διαχειριστή του Δικτύου και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) για την πρόθεση του να εγκαταστήσει τον εν λόγω σταθμό μέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος που υλοποιεί σχετικά ο Διαχειριστής.


Τα στοιχεία για την αίτηση

Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στο Πληροφοριακό Σύστημα με κωδικούς διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία:


α) στοιχεία του αιτούντα


αα) Σε περίπτωση φυσικού προσώπου:


Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),

Ονοματεπώνυμο,

Στοιχεία Αιτούντος/Αιτούσας (Διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

αβ) Σε περίπτωση νομικού προσώπου:


Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),

Επωνυμία,

Στοιχεία Νομικού Προσώπου (έδρα εταιρείας, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο),

Όνομα και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)

β) στοιχεία του υπεύθυνου μηχανικού, ήτοι Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο


γ) στοιχεία της παροχής όπου πρόκειται να συνδεθεί ο εν λόγω σταθμός.


Μετά τη ταυτοποίηση του αριθμού παροχής με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) του αιτούντα, ο αιτών προχωρά στη συμπλήρωση των κατωτέρω στοιχείων:


στοιχεία του σταθμού και της θέσης εγκατάστασής του.

στοιχεία πληρωμής Τέλους Σύνδεσης, συνοδευόμενο από το σχετικό αποδεικτικό της πληρωμής

Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται από τον Διαχειριστή του Δικτύου και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) καθώς και περί κατοχής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών/εγγράφων και περί ακρίβειας των στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986.

Το Τέλος Σύνδεσης, ανέρχεται στα 370 ευρώ αφορά τα διαχειριστικά έξοδα αξιολόγησης και το κόστος σύνδεσης.


Τι ισχύει για τις ανακριβές δηλώσεις

Ο Διαχειριστής του Δικτύου και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του ενδιαφέροντος, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σχετικά με το διαθέσιμο περιθώριο ισχύος και την αποδοχή ή απόρριψη της αιτούμενης σύνδεσης. Ακολούθως:


Α) Σε περίπτωση διαθέσιμου περιθωρίου ισχύος, ο Διαχειριστής του Δικτύου και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τη Σύμβαση Σύνδεσης και δεσμεύεται σχετικά ο ηλεκτρικός χώρος.


Η ανωτέρω Σύμβαση αποστέλλεται με σφραγίδα που φέρει τα στοιχεία της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και λογίζεται ως υπογραφείσα από την τελευταία.

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει εντός 15 ημερών από την αποστολή της Σύμβασης Σύνδεσης, να την αποδεχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (με κατάλληλη ενέργεια), και αναρτά την Σύμβαση Σύνδεσης ψηφιακά υπογεγραμμένη.


Η ημερομηνία κοινοποίησης του ενδιαφέροντος και υποβολής στο Σύστημα του αποδεικτικού πληρωμής του Τέλους Σύνδεσης, θεωρείται ως η ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης Σύνδεσης, ανεξαρτήτως του χρόνου υπογραφής της που έχει επιβεβαιωτικό χαρακτήρα.


Σε κάθε περίπτωση, η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), διατηρεί το δικαίωμα, σε οποιοδήποτε στάδιο της Σύνδεσης, εφόσον διαπιστωθεί ανακριβής δήλωση να προβεί μονομερώς σε λύση καταγγελία της Σύμβασης Σύνδεσης με ταυτόχρονη αποδέσμευση του ηλεκτρικού χώρου, ακόμα και μετά την ενεργοποίηση του σταθμού, χωρίς να θέσει προθεσμία και χωρίς οιαδήποτε απαίτηση του αιτούντα για αποζημίωση, εξ αυτής της αιτίας.


Ειδικότερα για σταθμούς της παρούσας παραγράφου με σύστημα αποθήκευσης δεν θα υπολογίζεται στην ισχύ του σταθμού η ισχύς του συστήματος αποθήκευσης.


Β) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης λόγω μη διαθεσιμότητας περιθωρίου ισχύος, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και το Τέλος Σύνδεσης επιστρέφεται στο αντίστοιχο IBAN που έχει χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το Τέλος Σύνδεσης δεν επιστρέφεται.»


2. Η παρ. 4 του άρθρου 13Α τροποποιείται ως εξής:


Τι ισχύει για ηλεκτρικούς χώρους

«4. Σε περίπτωση υπογραφής Σύμβασης Σύνδεσης σύμφωνα με την περ. Α της παρ. 3 και της παρ. 3Α, ο ηλεκτρικός χώρος δεσμεύεται από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης Σύνδεσης υπέρ του παραγωγού για:


α) 12 μήνες για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε Υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ,


ή β) 24 μήνες για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον απαιτούνται εργασίες κατασκευής νέου Υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ ή επέκτασης Υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ. Για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίσταται υποχρέωση διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο, δυνάμει των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου δύναται να παραταθεί κατά 18 μήνες αντιστοίχως, με την προϋπόθεση ο Παραγωγός να ενημερώσει τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου εντός των ως άνω περιόδων δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου. Σε κάθε περίπτωση ο Παραγωγός υποχρεούται να πραγματοποιήσει την σύνδεση του σταθμού εντός του εκάστοτε χρονικού διαστήματος της παρούσας, άλλως με την πάροδο αυτής της προθεσμίας αίρεται αυτοδικαίως η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου.»


3. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 13Α προστίθεται νέα παρ. 4Α ως εξής:


«4Α. Ειδικά για φωτοβολταϊκό σταθμό για τον οποίο έχει συναφθεί Σύμβαση Σύνδεσης, για την προσθήκη συστήματος αποθήκευσης με χρήση κοινού μετατροπέα με τον σταθμό, απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στον Διαχειριστή του Δικτύου, η οποία θα συνοδεύεται από:


Α) το Παράρτημα με τα τεχνικά στοιχεία του εξοπλισμού του συστήματος αποθήκευσης όπως αυτό καθορίζεται από τον Διαχειριστή, και


Β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον αιτούντα, με την οποία θα δεσμεύεται ότι το σύστημα αποθήκευσης δε θα ανταλλάσσει ενέργεια με το Δίκτυο, δηλαδή οι συσσωρευτές δε θα φορτίζουν από το Δίκτυο και δεν θα εκφορτίζουν σε αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σταθμού.»


4. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 13Α προστίθεται νέα παρ. 8 ως εξής:


«8. Ειδικά για σταθμούς που εγκαθίστανται στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, τα ανώτατα όρια ισχύος της παρ. 1 ανέρχονται σε 10 kW.»


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Aridaia365