Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021

Λουτρά Πόζαρ: Οι προτάσεις Μπάτση και Θεοδωρίδη στη χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της επιχείρησης

Δείτε τις εισηγήσεις των θεμάτων της χθεσινής συνεδρίασης

Έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της επιχείρησης των Λουτρών πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη χθες Τετάρτη.


Μοναδικό θέμα της συνεδρίασης ήταν η ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού για την σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Ιαματικές Πηγές Ελλάδος – ΙΠΕ.


Ο Δήμαρχος Αλμωπίας και Πρόεδρος των Λουτρών Χρήστος Μπάτσης πρότεινε να γίνει έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της επιχείρησης για να ενημερωθεί το σώμα. Το Δ.Σ. ήταν ομόφωνα σύμφωνο στην πρόταση Μπάτση, με την Γ.Σ. να προγραμματίζεται για την Δευτέρα.


Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος της αντιπολίτευσης Τάσος Θεοδωρίδης, ο οποίος επανέφερε το θέμα της μη παρουσίας Μ.Μ.Ε στα συμβούλια των Λουτρών, ειδικά για ένα τόσο κρίσιμο θέμα για την ενημέρωση των πολιτών του Δήμου. Επιπλέον ο κ. Θεοδωρίδης τόνισε πως και ο ίδιος και η παράταξη του ειναι αρνητικοί στην απόφαση του Υπουργείου και πρότεινε να έρθει ένα σκληρό ψήφισμα στο Δ.Σ., ώστε να εγκριθεί και να πάει στην Γ.Σ. των μετόχων και εκει να προσθέσουν ότι άλλο θέλουν οι υπόλοιποι μέτοχοι.


Η έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων που είναι προγραμματισμένη για την Δευτέρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και θα βγάλει πολλές ειδήσεις.


Δείτε τις εισηγήσεις των θεμάτων της χθεσινής συνεδρίασης.


ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1Ο

Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού για την σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος – ΙΠΕ», όπως περιγράφεται στα άρθρα 7-14 

Θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από τον Πρόεδρο.

Παρακάτω το Νομοσχέδιο του Υπουργείου:

ΜΕΡΟΣ Α (ΑΡΘΡΑ 1-6)

Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης – Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού – Τουριστική Προβολή Περιφερειών 

Άρθρο 1 

Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης


1. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, δύναται να χαρακτηρίζονται ως Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, περιοχές οι οποίες με βάση συγκεκριμένα μετρήσιμα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχείασυμβάλλουν στην ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της Ελλάδας και για τον λόγο αυτό χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης. Για τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, με βάση τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, απαιτείται κατάθεση αίτησης υποψηφιότητας από τον οικείο OTA στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία διατυπώνει σχετική εισήγηση προς τον Υπουργό Τουρισμού. 


2. Για τους σκοπούς του παρόντος ορίζονται ως «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης», οι προορισμοί οι οποίοι λόγω της υψηλού βαθμού τουριστικής ζήτησης τους, δέχονται πιέσεις στο φυσικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό τους περιβάλλον και για τους λόγους αυτούς χρήζουν ιδιαίτερης πρόληψης και διαχείρισης, έχοντας υπόψη τη φέρουσα ικανότητα του προορισμού.


3. Τα ελάχιστα στοιχεία για την ανακήρυξη ενός προορισμού σε Πρότυπο Τουριστικό Προορισμό Ολοκληρωμένης Διαχείρισης,η μορφή της αίτησηςυποψηφιότητας από τον οικείο OTA, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. Τα στοιχεία αυτά βασίζονται, στην αναγνωρισιμότητα της ταυτότητας του προορισμού (brandawareness) σε διεθνές επίπεδο,  στα μοναδικά φυσικά χαρακτηριστικά του προορισμού (φυσικό, πολιτιστικό, γεωμορφολογικό περιβάλλον), στη δυναμική της τοπικής κοινωνίας – οικονομίας του προορισμού,  στο βαθμό επάρκειας σε τουριστικές υποδομές καθώς και στο εύρος της τουριστικής περιόδου.


4. Μετά από εισήγηση του Υπουργού Τουρισμού, συστήνεται Διυπουργική Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4622/2019 (Α` 133), με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Α. Προτεραιοποιεί και συντονίζει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, τα πάσης φύσεως σχεδιαζόμενα ή σε εξέλιξη έργα υποδομής, με σκοπό την ισορροπημένη ανάπτυξη του Προορισμού και με γνώμονα τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 του Ο.Η.Ε.

Β. Διαμορφώνει σχετικές με το έργο της νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις. 

Γ. Εγκρίνει το ετήσιο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του παρόντος. 


5. Η Διυπουργική Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. 


6. Η Διυπουργική Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης συνεδριάζει και αποφασίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εφ’ όσον παρίστανται τουλάχιστον τα 2/3 των μελών της. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων τηρούνται πρακτικά, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.


7. Η Διυπουργική Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης συντάσσει και υποβάλλει ετήσια αναφορά πεπραγμένων των συνεδριάσεων και του έργου της στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Οικονομικών & Αναπτυξιακών Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης. 


Άρθρο 2 

Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού


1. Οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού έχουν ως σκοπό την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ, την προώθηση και την αντικειμενική πληροφόρηση για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος για τον εκάστοτε Προορισμό, τη δημιουργία, υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής και τουριστικής πολιτικής του Προορισμού, τη μελέτη και παρακολούθηση της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των υποδομών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, την εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης του Προορισμού, την σύναψη συμβάσεων με εταιρείες μέσων για την τουριστική προβολή του Προορισμού, την εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία προτύπων για την ανάδειξη της ταυτότητας του προορισμού, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής Μάρκετινγκ, τη δημιουργία και τη διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας, την ανάπτυξη ερευνητικού έργου σε σημαντικά θέματα του τουρισμού, όπως η ανάλυση της αγοράς, η ωρίμανση έργων υποδομής και η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης. 

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού τους οι ως άνω Οργανισμοί μπορούν να συμπράττουν μέσω σύναψης Συμφώνων Ποιότητας και Μνημονίων Συνεργασίας, με επαγγελματικές ενώσεις προσώπων, επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (cluster), με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος μέσω της συνδιαφήμισης, χρηματοδότησης μελετών, διαχείρισης και προβολής του Προορισμού εγχώρια και διεθνώς. Είναι δυνατή η συνεργασία των ανωτέρω Οργανισμών με εξειδικευμένους Τουριστικούς Οργανισμούς, TourOperators, ταξιδιωτικούς πράκτορες και αεροπορικές εταιρίες για την υλοποίηση προγραμμάτων συνδιαφήμισης σε τοπικό επίπεδο. Οι διαδικασίες συνδιαφήμισης του προηγούμενου εδαφίου χρηματοδοτούνται μέχρι ποσοστού 50% από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού ή/και από τον οικείο ΟΤΑ και κατά το υπόλοιπο ποσοστό από επαγγελματικές ενώσεις προσώπων ή επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα, κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως ισχύει, και κάθε εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων. Οι ως άνω Οργανισμοί δύνανται επίσης να σχεδιάζουν και να εκτελούν δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής ευθύνης σχετικά με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τη διατήρηση του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος του Προορισμού και να παρέχουν κίνητρα για την προώθηση και τη διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας.

3. Οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού συνιστώνται με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον ν. 4674/2020, ΦΕΚ Α’ 53/11-03-2020 (Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Είναι δυνατή η μετατροπή των υφιστάμενων Αναπτυξιακών Οργανισμών των ΟΤΑ κατά τον ν. 4674/2020 ή των υφιστάμενων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών των ΟΤΑ, σε Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού με απόφαση του οικείου Συμβουλίου και με τροποποίηση του Καταστατικού τους σκοπού.

4.Σε περίπτωση χαρακτηρισμού ενός Προορισμού ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης με απόφαση Υπουργού Τουρισμού του άρθρου 1 του παρόντος, ο οικείος ΟΤΑ οφείλει εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της ως άνω απόφασης να προβεί στην σύσταση Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού ή στην μετατροπή της υφιστάμενης ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού σε Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, σε αντίθετη περίπτωση ο Υπουργός Τουρισμού δύναται να ανακαλέσει την απόφαση. 

5. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού ενός Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, υποχρεούται να συντάσσει ετήσιοΣχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης προς την Επιτροπή του άρθρου 1 του παρόντος, με αναλυτική αναφορά για την πραγματική κατάσταση του Προορισμού, το όραμα του, την αναπτυξιακή στρατηγική του με αναφορά σε ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες με σκοπό στην αποσυμφόρηση του Προορισμού, καθώς και να προτείνει παρεμβάσεις βελτίωσης της συνολικής εικόνας του λαμβάνοντας υπόψη τη φέρουσα ικανότητα του Προορισμού και τις αρχές και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης. Το πρώτο Σχέδιο προς την Διυπουργική Επιτροπή κατατίθεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη σύσταση του Οργανισμού. 

6. Ο Δήμος που έχει χαρακτηριστεί με βάση τη διαδικασία του άρθρου 1 ως Πρότυπος Τουριστικός Προορισμός Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, υποχρεούται να αποδίδει ποσοστό τουλάχιστον 1% των δημοτικών τελών που εισπράττει ετησίως στον οικείο Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του παρόντος, κατά παρέκκλιση του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α’ 53/11-03-2020). 

7. Οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού οφείλουν να υποβάλλουν προς την Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού ανά δύο (2) έτη,  Έκθεση με αναλυτική αναφορά για την πραγματική κατάσταση του προορισμού και την αναπτυξιακή στρατηγική του. Η πρώτη Έκθεση του προηγούμενου εδαφίου, κατατίθεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη σύσταση του Οργανισμού. 

8. Κατ’ εξαίρεση του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α’ 53/11-03-2020), είναι δυνατή η σύσταση μονομετοχικών Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού σε περιφέρειες και δήμους με πληθυσμό κάτω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, με εισφορά από αυτούς του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου. Η σύσταση των Οργανισμών του προηγούμενου εδαφίου δύναται να πραγματοποιηθεί μετά από σχετική έγκριση των Υπουργών Εσωτερικών και Τουρισμού. 


Άρθρο 3 

Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης


1. Κάθε Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού του άρθρου 2 δύναται να συστήσει Τοπικό/Περιφερειακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, κατά το πρότυπο του Παρατηρητηρίου Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού του άρθρου 18 του ν. 4179/2013, όπως ισχύει. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού δύναται να διασυνδεθεί με Τοπικό/Περιφερειακό Παρατηρητήριο που ήδη έχει συσταθεί από τον οικείο Δήμο/Περιφέρεια.  

Σκοπός του Τοπικού/Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης είναι η μελέτη της τουριστικής αγοράς και η υποστήριξη τεκμηριωμένων δημοσίων πολιτικών για τη λήψη στοχευμένων μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα στον τομέα του τουρισμού, καθώς και η ανάδειξη όλων των θεματικών ενοτήτων του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Το Τοπικό/Περιφερειακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης παρακολουθεί τους δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης και συντάσσει ετήσια έκθεση. Οι δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης ταξινομούνται κυρίως σε τρεις πυλώνες: α) οικονομία, β) κοινωνία και, γ) περιβάλλον. Η σύσταση του Τοπικού/Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης είναι υποχρεωτική για τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ως Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Στις περιοχές του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον υφίσταται ήδη Τοπικό/Περιφερειακό Παρατηρητήριο στον οικείο Δήμο/Περιφέρεια, είναι υποχρεωτική η διασύνδεσή του με τον Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού. 

2. Κάθε Τοπικό/Περιφερειακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης δύναται να ενταχθεί στο Δίκτυο των Παρατηρητηρίων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης (International Network of SustainableTourismObservatories) του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από αυτόν διαδικασία. 

3. Κάθε Τοπικό/Περιφερειακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης έχει την υποχρέωση να εκδίδει ετήσιο απολογισμό/ έκθεση πεπραγμένων με το Στρατηγικό Πλαίσιο, τη Στοχοθεσία, το Ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τα Αποτελέσματα Λειτουργίας με βάση συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης, καθώς και να κάνει προτάσεις βελτίωσης σε σημαντικά θέματα του τουρισμού, όπως η ανάλυση της αγοράς και τα έργα υποδομής.


Άρθρο 4 

Ομάδα Εργασίας της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης


1. Οι στόχοι της Διυπουργικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης του άρθρου 1 του παρόντος υποστηρίζονται εκτελεστικά από Ομάδα Εργασίας, στην οποία ορίζονται ως μέλη οι Γενικοί Γραμματείς των αντίστοιχων Υπουργείων που συμμετέχουν στην Επιτροπή, όπως εκάστοτε ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της. Η Ομάδα Εργασίας του παρόντος συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 4622/2019 (Α` 133).


2. Η Ομάδα Εργασίας υποστηρίζει εκτελεστικά την Επιτροπή στο έργο της όπως αναφέρεται ανωτέρω, με βάση συγκεκριμένο σχέδιο ενεργειών και παραδοτέων που ορίζει η Επιτροπή, καθορίζει και ενεργοποιεί μηχανισμούς για την παρακολούθηση και τη διαχείριση ενός Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, αξιοποιώντας διαθέσιμους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες, με σκοπό την ανάλυση της τουριστικής αγοράς, τη χωρική και χρονική διασπορά της τουριστικής ζήτησης, την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού και τις δυνατότητες για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Επίσης, συντονίζει τις υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων για την ολοκληρωμένη διαχείριση του Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν ανά τομέα πολιτικής, παρακολουθεί την υλοποίηση των προτεινόμενων ενεργειών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και συνεργάζεται με τους οικείους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού προς την κατεύθυνση αυτή.


3. Στις συνεδριάσεις δύνανται να προσκληθούν και εκπρόσωποι των οικείων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, καθώς και των τοπικών συλλογικών τουριστικών ή άλλων φορέων.Άρθρο 5

Ενέργειες προβολής και προώθησης Περιφερειών


Με γνώμονα την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που επήλθαν στην τουριστική αγορά από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) και με σκοπό την ενίσχυση της προσπάθειας ανάκαμψης του ελληνικού τουρισμού, οι Περιφέρειες δύνανται έως τις 30.06.2021 να προχωρούν, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Τουρισμού, κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μέχρι του συνολικού ποσού των 200.000€, χωρίς ΦΠΑ, με αντικείμενο την υλοποίηση ενεργειών προβολής και προώθησης του τουριστικού προϊόντος της εδαφικής τους αρμοδιότητας στο εξωτερικό, αλλά και την ανάπτυξη των σχετικών εργαλείων εφαρμογής των εν λόγω ενεργειών, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 30 του ν. 3498/2006 (Α’ 230), όπως ισχύει. Η υλοποίηση των ενεργειών αυτών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2021.


Άρθρο 6

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α΄

1.  Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ορίζονται τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου -ως ελάχιστες ποσοτικές και ποιοτικές προϋποθέσεις- για τον χαρακτηρισμό ενός προορισμού σε Πρότυπο Τουριστικό Προορισμό Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

2.  Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού είναι δυνατό να χαρακτηρίζονται ως Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης περιοχές, οι οποίες με βάση τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου (όπως αυτά εξειδικεύονται κανονιστικά) συμβάλλουν στην ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της Ελλάδας.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Τουρισμού οι Περιφέρειες δύνανται έως τις 30.06.2021 να προχωρούν, κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του παρόντος. 


ΜΕΡΟΣ Β (ΑΡΘΡΑ 7-14)

Ανώνυμη Εταιρία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας»


Άρθρο 7

Σύσταση - επωνυμία - διάρκεια – έδρα


1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας (ΙΠΕ)». Η ΙΠΕ έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς. Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου μεταβιβάζεται στην ΙΠΕ, σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις. Η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στην εταιρία δεν μπορεί να είναι κατώτερη σε ποσοστό από το 50% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου πλέον μιας ακόμη μετοχής.

2. Η ΙΠΕ αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώρηση του Καταστατικού της στο Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορείου.

3. Η ΙΠΕ λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και διέπεται από τις διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο. Εποπτεία του νομικού προσώπου ασκεί ο Υπουργός Τουρισμού.

 4. Η διάρκεια της ΙΠΕ είναι πενήντα (50) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η ΙΠΕ εδρεύει σε δήμο εντός της περιφέρειας Αττικής, ο οποίος ορίζεται με το Καταστατικό της.

5. Η ΙΠΕδεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δεν εφαρμόζονται σε αυτή, καθώς και στις εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στην ΙΠΕ, οι διατάξεις που διέπουν εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο, με εξαίρεση όσων ρητά ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Άρθρο 8

Σκοπός της εταιρίας


1. Η ΙΠΕ συστήνεται με σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των φυσικών ιαματικών πόρων μαζί με τις εγκαταστάσεις τους και του περιβάλλοντος των ιαματικών πόρων χώρου σε ακτίνα χιλίων μέτρων, που αποτελούν περιουσία του Δημοσίου ή/και των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2. Στην ΙΠΕ δύνανται να μεταβιβάζονται, να περιέρχονται ή να παραχωρούνται, χωρίς αντάλλαγμα, δικαιώματα χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης, περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης φυσικών ιαματικών πόρων, ακινήτων και υποδομών και εγκαταστάσεων εντός αυτών ή εντός του περιβάλλοντος χώρου αυτών σε ακτίνα χιλίων μέτρων.

3. Η παραχώρηση της χρήσης, διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων στην ΙΠΕ απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, αμοιβή ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος για το κάθε μορφής εισόδημα που προκύπτει από τη δραστηριότητα της ΙΠΕ, του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, του φόρου έναρξης δραστηριότητας, τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., Ασφαλιστικών Οργανισμών ή τρίτων, δικαιωμάτων συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και αμοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων, τελών κτηματογράφησης και πάσης φύσης ανταποδοτικών τελών.

4. Υφιστάμενες συμβάσεις μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλες συμβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών, μαζί με τις εγκαταστάσεις τους και του περιβάλλοντος των ιαματικών πόρων χώρου σε ακτίνα χιλίων μέτρων, μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 7 του παρόντος άρθρου, εξακολουθούν να ισχύουν. Στη θέση του εκμισθωτή, από της εκδόσεως της ανωτέρω απόφασης, υπεισέρχεται αυτοδικαίως η ΙΠΕ ως προς το σύνολο των συμβατικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση των αντισυμβαλλομένων και ανεξάρτητα από την ύπαρξη συμβατικών όρων που αποκλείουν ή περιορίζουν την υπεισέλευση αυτή. Για το αντιτάξιμο της υπεισέλευσης αυτής έναντι τρίτων, δεν απαιτείται αναγγελία προς αυτούς ή συναίνεσή τους.


5. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η ΙΠΕ ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο, και επιχειρηματικό με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και με σκοπό την επαύξηση της αξίας και τη βελτίωση της απόδοσης των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τη δημιουργία εσόδων, τα οποία κατανέμονται σύμφωναμε τις διατάξεις του παρόντος νόμου.


6. Η ΙΠΕ μπορεί να προβαίνει σε κάθε ενέργεια προκειμένου να εκπληρώνει τον σκοπό της εντός του πλαισίου που τίθεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και ιδίως:

α. Να απογράφει, να προβαίνει στη χαρτογράφηση και κτηματογράφηση και να συγκεντρώνει τους τίτλους ιδιοκτησίας των ως άνω φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών, ακινήτων και εγκαταστάσεων εντός αυτών ή εντός του περιβάλλοντος χώρου αυτών σε ακτίνα χιλίων μέτρων, με σκοπό τη δημιουργία ενημερωμένου αρχείου.

β. Να εκμισθώνει τα περιουσιακά στοιχεία ή τις επιχειρηματικές μονάδες ή να παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος τη χρήση αυτών.

γ. Να προβαίνει στην αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και των επιχειρηματικών μονάδων με την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας από την ίδια.

δ. Να αποδέχεται ή να αποποιείται δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, χορηγίες και άλλες χαριστικές παροχές από οποιαδήποτε πηγή, στο όνομά της.

ε. Να εκπονεί μελέτες για την ανοικοδόμηση, επισκευή, συντήρηση ή ανακαίνιση των ως άνω περιουσιακών στοιχείων και να ανοικοδομεί, επισκευάζει και ανακαινίζει αυτά ή να αναθέτει τις παραπάνω εργασίες σε τρίτους. 

στ. Να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την πολεοδομική τακτοποίηση τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών ή εγκαταστάσεων, όπως να αιτείται την υπαγωγή τους στην εκάστοτε τυχόν νομοθεσία περί διατήρησης ενεργώντας προς τούτο κάθε επιβαλλόμενη από την νομοθεσία ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης και της χορήγησης σχετικής εντολής και εξουσιοδότησης σε μηχανικό και απαλλασσόμενη από την καταβολή τελών και προστίμων διατήρησης.   

ζ. Να προβαίνει στην προμήθεια και εγκατάσταση του κάθε φύσης εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση των ως άνω περιουσιακών στοιχείων.

η. Να ενάγει και να ενάγεται και γενικά να διεξάγει στο όνομά της κάθε δίκη και να επιχειρεί κάθε μέτρο εκτέλεσης που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων της έχει ανατεθεί η διοίκηση και η διαχείριση με σκοπό την επιδίωξη της ικανοποίησης κάθε αξίωσης ή απαίτησης απορρέουσας από την φύση των δικαιωμάτων που με το παρόν της παραχωρούνται.

θ. Να συνάπτει συμβάσεις σύμπραξης με νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα για την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών (Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ν. 3389/2005 και συμπληρωματικά στο ν. 4413/2016.


ι. Να διενεργεί διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών, υπηρεσιών και έργων τεχνικής βοήθειας προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων και προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ.


7. Η διοίκηση, η χρήση, η διαχείριση και η εκμετάλλευση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων ανατίθεται κάθε φορά στην ΙΠΕ με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Οικονομικών, η οποία ορίζει και την διάρκεια ισχύος της ανάθεσης καθώς και τι ποσοστό επί του τιμήματος ή επί των κάθε είδους αποδόσεων, τα οποία θα εισπράττει η ΙΠΕ από την αξιοποίηση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, θα αποδίδεται στον οικείο Δήμο ή στον φορέα του Δημοσίου ή την Δημόσια Επιχείρηση όπου ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. Για τον καθορισμό του ποσοστού αυτού θα λαμβάνεται υπ’ όψιν ο βαθμός ωρίμανσης του κάθε έργου των ανατιθέμενων περιουσιακών στοιχείων. Η διοίκηση και διαχείριση αυτών περιέρχεται στην ΙΠΕ με την κοινοποίηση σε αυτή της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου.

Άρθρο 9

Μετοχικό Κεφάλαιο


 1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ΙΠΕ ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000)ευρώ και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ η κάθε μία. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας καλύπτεται κατά 80% από το Ελληνικό Δημόσιο, κατά 20% από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση, ποσού ενός εκατομμυρίου και πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

2. Οι μετοχές της ΙΠΕ είναι μη μεταβιβάσιμες. 

3. Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΙΠΕ από τον Υπουργό Τουρισμού ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν.

4. Το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της ΙΠΕ που καλύπτεται από το Ελληνικό Δημόσιο, κατατίθεται από το Υπουργείο Τουρισμού σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος στο όνομα της ΙΠΕ.


Άρθρο 10

Εσωτερικός Κανονισμός

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων υιοθετεί Εσωτερικό Κανονισμό («Εσωτερικός Κανονισμός») που ρυθμίζει τη λειτουργία της ΙΠΕ, στον οποίο περιλαμβάνονται – μεταξύ άλλων - τα ακόλουθα θέματα:

  α) Η οργάνωση, λειτουργία και διάρθρωση των υπηρεσιών της ΙΠΕ.

  β) Η κατανομή αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες.

  γ) Ο αριθμός των θέσεων προσωπικού, τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης και εργασίας, το Σύστημα Διαχείρισης της Απόδοσης, ο καθορισμός διαδικασιών για την κατάρτιση ατομικού Προγράμματος Ανάπτυξης και Υλοποίησης.

  δ) Το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού.

ε) Ο Κανονισμός αναθέσεων και προμηθειών που συνάδει με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Ευρωπαϊκών κανόνων.

ζ) Η πολιτική μερισμάτων. 

2. Η ΙΠΕ μπορεί μέσω του Εσωτερικού Κανονισμού να θεσπίσει παρεκκλίσεις από την εθνική νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων για αναθέσεις άνω και κάτω των χρηματικών ορίων που προβλέπονται με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της οικείας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Ευρωπαϊκών κανόνων, όπως ερμηνεύονται από τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ και την Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής της 1.08.2006 (EE C 179/2).

3.Μέχρι την υιοθέτηση του Εσωτερικού Κανονισμού που προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους, τα σχετικά ζητήματα διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις, επιφυλασσομένων των διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.


Άρθρο 11

Διοίκηση της ΙΠΕ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΙΠΕ είναι πενταμελές και ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για θητεία τριών (3) ετών, που δύναται να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το καταστατικό της.

2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο διορίζονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής επάρκειας και αξιοπιστίας, με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας ή μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση, αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, ή σε δραστηριότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, ή σε δραστηριότητες του τουριστικού τομέα ή στην ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας. 

3.  Στην ΙΠΕ συνιστάται πενταμελές Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ε.). Το Σ.Ε. ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΠΕ, για θητεία τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα. Τα μέλη του Σ.Ε. είναι πρόσωπα εγνωσμένου διεθνούς κύρους που διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους εμπειρία στον τεχνικό, οικονομικό ή νομικό τομέα. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων έχει συμβουλευτικό ρόλο και υποβοηθά γνωμοδοτικά το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό  Τουρισμού καταρτίζεται το κατά το άρθρο 5 του ν. 4548/2018 (Α’ 104) προβλεπόμενο καταστατικό της εταιρίας. Με το καταστατικό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την έδρα, το μετοχικό κεφάλαιο, την αύξηση και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, τα δικαιώματα των μετόχων, τη σύγκληση, τη συγκρότηση τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, την εταιρική χρήση, τη διανομή κερδών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάρισή της, την πρώτη εταιρική χρήση, το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, τους πρώτους, τακτικούς και αναπληρωματικούς, ελεγκτές, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την κείμενη για τις ανώνυμες εταιρίες νομοθεσία.


Άρθρο 12

Θέματα προσωπικού

1. Η ΙΠΕ προσλαμβάνει το πάσης φύσεως προσωπικό της, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, αποκλειστικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού διέπονται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Στο παραπάνω προσωπικό περιλαμβάνονται και τρεις (3) θέσεις νομικού συμβούλου της εταιρείας με πάγια αντιμισθία.Η πρόσληψη δικηγόρων από την εταιρεία με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου θα γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Τουρισμού, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 1649/1986, όπως ισχύει σήμερα. 

2. Η κάλυψη των αναγκών της ΙΠΕ σε προσωπικό μπορεί να γίνεται και με μεταφορά και ένταξη στο προσωπικό εργαζομένων σε εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στην ΙΠΕ ή των οποίων περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται ή περιέρχονται στην ΙΠΕ. Η μεταφορά πραγματοποιείται μέσω σύμβασης δανεισμού εργαζομένου, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

3. Η κάλυψη των αναγκών της ΙΠΕ σε προσωπικό μπορεί να γίνεται και με τη σύναψη συμβάσεων δανεισμού των υπηρεσιών μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται. Οι προβλεπόμενες στο προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δανεισμού προσωπικού δεν λύουν την εργασιακή σχέση με τον αρχικό εργοδότη, ο οποίος εξακολουθεί να ευθύνεται για την καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων και την ασφάλισή τους. Η ΙΠΕ ασκεί εργοδοτική εξουσία, κατά το χρόνο που διαρκεί ο δανεισμός, υποχρεούται δε σε καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών, για εργασία πέραν της συμβατικής ή νόμιμης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της ΙΠΕ, επιτρέπεται να αποσπώνται στην εταιρία μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, με εξαίρεσητους υπαλλήλους των ΟΤΑ. Η απόσπαση γίνεται ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, χωρίς να απαιτείται η γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα προέλευσης. Η απόσπαση έχει διάρκεια τρία (3) έτη και δύναται να παραταθεί μετά από αίτηση του υπαλλήλου. Η απόσπαση διακόπτεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνο για σπουδαίο λόγο συνιστάμενο είτε σε αδυναμία ή πλημμελή εκτέλεση εκ μέρους του υπαλλήλου των καθηκόντων που του ανατέθηκαν που θα πιστοποιείται από την έκθεση αξιολόγησής του, είτε σε περίπτωση που εκλείψουν οι ανάγκες της θέσης στην οποία αποσπάστηκε, είτε μετά από αίτηση του υπαλλήλου ή λόγω λύσεως της εργασιακής σχέσης σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα ή τις διατάξεις που διέπουν την εργασιακή σχέση του υπαλλήλου.Οι ανωτέρω υπάλληλοι λαμβάνουν με δήλωσή τους είτε τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους,  είτε τις αποδοχές της θέσης στην οποία αποσπώνται. Η δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπασθέντων υπαλλήλων βαρύνει την ΙΠΕ. 


Άρθρο 13

 Έσοδα

1. Τα έσοδα της ΙΠΕ αποτελούνται από: α) Το τίμημα από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται σε αυτή, β) τους τόκους, τα μερίσματα και τις κάθε είδους αποδόσεις των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και των χρηματικών διαθεσίμων της, γ) τις επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, ανάλογα με το πρόγραμμα αξιοποίησης και τις ανάγκες της, δ) τα έσοδα που προκύπτουν από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

2. Η ΙΠΕ απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου, προνομίων και ατελειών του Δημοσίου. 

3. Το τίμημα που εισπράττει η ΙΠΕ από την αξιοποίηση και παραχώρηση των περιουσιακών της στοιχείων και οι κάθε είδους αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων ιαματικών πόρων και των εντός αυτών ή εντός του περιβάλλοντος χώρου αυτών εγκαταστάσεων σε ακτίνα χιλίων μέτρων, αφού αφαιρεθούν τα αναλογούντα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες της ΙΠΕ για την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου συμπεριλαμβανομένου στα έξοδα και του ποσού που τυχόν θα αποδίδεται στον οικείο Δήμο ή στον φορέα του Δημοσίου ή την Δημόσια Επιχείρηση όπου ανήκει το περιουσιακό στοιχείο, κατανέμονται στους μετόχους της με βάση το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο και με βάση τα οριζόμενα στο ν. 4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρείες. 


Άρθρο 14

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β’

1.  Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της ΙΠΕ, επιτρέπεται να αποσπώνται στην Ανώνυμη Εταιρεία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας» μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, με εξαίρεση τους υπαλλήλους των ΟΤΑ. Η απόσπαση γίνεται ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, χωρίς να απαιτείται η γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα προέλευσης. Η απόσπαση έχει διάρκεια τρία (3) έτη και δύναται να παραταθεί μετά από αίτηση του υπαλλήλου. Η απόσπαση διακόπτεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνο για σπουδαίο λόγο συνιστάμενο είτε σε αδυναμία ή πλημμελή εκτέλεση εκ μέρους του υπαλλήλου των καθηκόντων που του ανατέθηκαν που θα πιστοποιείται από την έκθεση αξιολόγησής του είτε σε περίπτωση που εκλείψουν οι ανάγκες της θέσης στην οποία αποσπάστηκε, είτε μετά από αίτηση του υπαλλήλου ή λόγω λύσεως της εργασιακής σχέσης σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα ή τις διατάξεις που διέπουν την εργασιακή σχέση του υπαλλήλου. Οι ανωτέρω υπάλληλοι λαμβάνουν με δήλωσή τους είτε τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους,  είτε τις αποδοχές της θέσης στην οποία αποσπώνται. Η δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπασθέντων υπαλλήλων βαρύνει την ΙΠΕ.

2. Η διοίκηση, η χρήση, η διαχείριση και η εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων της παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου ανατίθεται κάθε φορά στην ΙΠΕ με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων Υπουργείων Τουρισμού και Οικονομικών, η οποία ορίζει και την διάρκεια ισχύος της ανάθεσης καθώς και τι ποσοστό επί του τιμήματος ή επί των κάθε είδους αποδόσεων, τα οποία θα εισπράττει η ΙΠΕ από την αξιοποίηση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, θα αποδίδεται στον οικείο Δήμο ή στον φορέα του Δημοσίου ή την Δημόσια Επιχείρηση όπου ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. Για τον καθορισμό του ποσοστού αυτού θα λαμβάνεται υπ’ όψιν ο βαθμός ωρίμανσης του κάθε έργου των ανατιθέμενων περιουσιακών στοιχείων. Η διοίκηση και διαχείριση αυτών περιέρχεται στην ΙΠΕ με την κοινοποίηση σε αυτή της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.


ΜΕΡΟΣ Γ (ΑΡΘΡΑ 15-41) ΓΕΝΙΚΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 15

Χρόνος απόσυρσης της κυκλοφορίας των ΔΧΤΛ ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων - Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν.3710/2008(Α’ 216)


Προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3710/2008 (Α’ 216) και αντικαθίσταται ως εξής:

«2.Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, όταν τίθενται σε κυκλοφορία στο πλαίσιο αρχικής έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4, πρέπει να είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα προέλευσης χώρας μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και η ηλικία τους να μην υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου. Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων αποσύρονται της κυκλοφορίας μετά τη συμπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.».


[Στις καταργούμενες διατάξεις: Η παρ. 3 του άρθρου 4 της με αρ. 22212/5.11.2008 Απόφασης των Υπουργών Τουρισμού και Υποδομών και Μεταφορών (Β’2267) καταργείται. ]


Άρθρο 16

Παραστατικά για Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου - Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 393/1976 (Α’ 199)

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 393/1976 (Α’ 199) τροποποιείται και η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα δικαιολογητικά β) και γ) της παραπάνω παραγράφου 1υποβάλλονται στην οικεία Π.Υ.Τ. κάθε πέντε χρόνια, ενώ το δικαιολογητικό στ) (εγγυητική επιστολή) ανανεώνεται πριν από τη λήξη του.Σε περίπτωση μη υποβολής των δικαιολογητικών αυτών, η Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων ανακαλείται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Π.Υ.Τ.»


Άρθρο 17

Εγγυήσεις για λειτουργία Τουριστικού Γραφείου- Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 393/1976 (Α’ 199)

(Ισχύς Εγγυητικών Επιστολών και Γραμματίου Παρακαταθήκης (15ετία) για τουριστικά γραφεία)

Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 393/1976 (Α’ 199) και το άρθρο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5

Εγγυήσεις

1. Η εγγυητική επιστολή της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4, ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 5.000), εκδίδεται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέτει ισόποσες εγγυοδοτικές παρακαταθήκες, οι οποίες εκδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Στην εγγυητική επιστολή, η οποία έχει τουλάχιστον πενταετή διάρκεια, αναφέρεται ότι η ισχύς της παρατείνεται αυτοδίκαια για ένα επιπλέον εξάμηνο μετά από την ημερομηνία ανάκλησης της Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για οποιονδήποτε λόγο καθώς επίσης εάν πριν από τη λήξη της ισχύος της, δεν κατατεθεί άλλη εγγυητική επιστολή πενταετούς τουλάχιστον ισχύος.

2. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Π.Υ.Τ., και δεσμεύεται προς κάλυψη τυχόν απαιτήσεων καταναλωτών που προέρχονται από τις συναλλαγές τους με το τουριστικό γραφείο.

3. Πριν από την έκδοση της απόφασης κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής ο Προϊστάμενος της οικείας Π.Υ.Τ. του Υπουργείου Τουρισμού καλεί την επιχείρηση εντός προθεσμίας όχι μικρότερης του ενός (1) μηνός  να εξοφλήσει τις χρηματικές απαιτήσεις που γνωστοποιήθηκαν σε βάρος της και αποδεικνύονται με φορολογικά παραστατικά ή παραστατικά τραπεζικών συναλλαγών. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για έναν (1) επιπλέον μήνα με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Π.Υ.Τ.. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που έχει τεθεί, εκδίδεται η σχετική πράξη κατάπτωσης χωρίς άλλη ειδοποίηση του ενδιαφερόμενου.

4. Η απόδοση στον δικαιούχο του προϊόντος της εγγυητικής επιστολής που κατέπεσε υπέρ Ελληνικού Δημοσίου γίνεται με την υποβολή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή διαταγής πληρωμής. Εάν οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός και το ποσό της εγγυητικής επιστολής δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων, τούτο αποδίδεται συμμέτρως στους δικαιούχους.

5. Με την απόφαση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής η επιχείρηση καλείται από την οικεία Π.Υ.Τ. να την αποκαταστήσει στο ακέραιο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης.

6. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της ανωτέρω παραγράφου 5, η Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων ανακαλείται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Π.Υ.Τ.. Εφ’ όσον η επιχείρηση αποκαταστήσει στο ακέραιο το ποσό της εγγυητικής επιστολής μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την απόφαση ανάκλησης, η Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων επαναχορηγείται χωρίς άλλη διαδικασία. Σε διαφορετική περίπτωση ακολουθείται η διαδικασία έκδοσης νέας Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων.»


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 18

Ρυθμίσεις θεμάτων του ν. 4276/2014 (Α’ 155)

1. Οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), αντικαθίστανται ως εξής:

« 5. α. Τηρείται στο Υπουργείο Τουρισμού Μητρώο Διακριτικών Τίτλων μη κύριων ξενοδοχειακών  καταλυμάτων. Η έγκριση διακριτικού τίτλου γίνεται με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας τουρισμού. Εφ’ όσον οι ως άνω επιχειρήσεις επιθυμούν να φέρουν διακριτικό τίτλο, υποβάλλουν σχετική αίτηση στην οικεία ΠΥΤ, η οποία εκδίδει απόφαση έγκρισης διακριτικού τίτλου.

β. Η έγκριση διακριτικού τίτλου  δημιουργεί δικαίωμα κυριότητος επί του τίτλου. Το ανωτέρωδικαίωμα κυριότητος χάνεται  μετά πάροδο διετίας από τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης.  Το δικαίωμα κυριότητος επί του τίτλου μεταβιβάζεται.

6. Το Μητρώο Επωνυμιών και διακριτικών τίτλων του Γ.Ε.ΜΗ. οφείλει να γνωστοποιήσειμε κάθε πρόσφορο μέσο στο Υπουργείο Τουρισμού,  το σύνολο των διακριτικών τίτλων που έχει χορηγήσει, μέχρι 31.03.2021, σε επιχειρήσειςτουριστικών καταλυμάτων.»

Έναρξη ισχύος των παραγράφων 5 και 6 ορίζεται η 01η.04.2021.

[Η παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4582/2018 (Α’208) καταργείται]

2. Κυρώσεις σε περίπτωση ανάκλησης Απόφασης σφράγισης

Η παρ. 13 του άρθρου 7 του ν.4276/2014 (Α’ 155)τροποποιείταικαι διαμορφώνεται ως εξής:

«13. α. Σε περίπτωση υποτροπής οποιασδήποτε παράβασης του παρόντος άρθρου το επιβληθέν πρόστιμο διπλασιάζεται και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής το προβλεπόμενο ανώτατο όριο προστίμου τριπλασιάζεται. 

β. Σε περίπτωση ανάκλησης Απόφασης Προϊσταμένου της οικείας υπηρεσίας Τουρισμού περί σφράγισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή κολυμβητικής δεξαμενής, λόγω υποβολής νέας γνωστοποίησης από την επιχείρηση, χωρίς προηγούμενη συμμόρφωση της επιχείρησης στις παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί από την υπηρεσία, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του προβλεπόμενου και επιβάλλεται εκ νέου σφράγιση ενώ σε περίπτωση εκ νέου υποτροπής επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμοτριπλάσιοτου προβλεπόμενου καιεκ νέουσφράγιση.»

3. Στο άρθρο 7 του ν. 4276/2014 (Α’ 155)προστίθεται παράγραφος 22 ως εξής:

«22. Σε όλες τις διαφημιστικές καταχωρήσεις των τουριστικών επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 1 του παρόντος, οι οποίες προβάλλονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς, τον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο, ιστοσελίδες ή ιστολογία του διαδικτύου ή ψηφιακές πλατφόρμες, αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός μητρώου της επιχείρησης (ΜΗ.Τ.Ε.) ή ο μοναδικός αριθμός γνωστοποίησης, κατά περίπτωση, με τρόπο ώστε να καθίσταται με σαφήνεια και ευκρίνεια αντιληπτός από τον αποδέκτη του διαφημιστικού μηνύματος. Στους παραβάτες της ανωτέρω διάταξης επιβάλλεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.), πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000).» 

4. Στο άρθρο 7 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) προστίθεται παρ. 23 ως εξής: 

«23. Στον φορέα επιχείρησης που εκμεταλλεύεται τουριστικό κατάλυμα οποιασδήποτε κατηγορίας και λειτουργικής μορφής, ο οποίος παραβαίνει τις οικείες διατάξεις περί λειτουργικής ενοποίησης κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από 1.000 έως 8.000 ευρώ.»


Άρθρο 19

Διαδικασίες καταχώρισης στο ΜΗ.Τ.Ε. - Κυρώσεις - Τροποποιήσεις του 

ν.4276/2014 (Α’ 155)


1.Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014(Α’ 155), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4582/2018 (Α’ 208), αντικαθίσταται και η παρ. 4 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού τηρεί μητρώο των τουριστικών επιχειρήσεων του άρθρου 1 του παρόντος με αύξοντα αριθμό, ο οποίος αναγράφεται στο Ε.Σ.Λ. για τα τουριστικά καταλύματα ή στη βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, η οποία χορηγείται στις λοιπές επιχειρήσεις. Στο Ε.Σ.Λ. ή στη βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων αναγράφεται επίσης και ο Α.Φ.Μ. επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των τουριστικών καταλυμάτων που υπάγονται στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 υποχρεούνται να μεριμνήσουν για την καταχώριση του μοναδικού αριθμού γνωστοποίησης, εντός μηνός από τη χορήγησή του στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού, μέχρι την ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ) ή τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας του συστήματος ΜΗ.Τ.Ε. με το σύστημα γνωστοποίησης (ΟΠΣ-ΑΔΕ). Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω υποχρέωσης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ».

2.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4276/2014(Α’ 155), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4582/2018(Α’ 208), αντικαθίσταται και η παρ. 4 του άρθρου 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Επιπλέον των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται, κατά περίπτωση, σε τουριστική επιχείρηση, οποιασδήποτε κατηγορίας και λειτουργικής μορφής, που λειτουργεί χωρίς το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή τη Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων (Β.Σ.Ν.Π.), που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις, ή χωρίς να έχει υποβάλει γνωστοποίηση έναρξης, επιβάλλεται, με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας τουρισμού από τα όργανά της και με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής, σωρευτικά με τις διοικητικές κυρώσεις και το διοικητικό μέτρο της σφράγισης, εφόσον προκύπτει άμεσος κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον και παρίσταται έκτακτη ανάγκη αποτροπής του κινδύνου αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζεται η διαδικασία σφράγισης των τουριστικών επιχειρήσεων και των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων».

Άρθρο 20

Κύρωση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Υπουργείου Τουρισμού – Ξ.Ε.Ε. και HOTELSFOR-Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία

1. Κυρώνεται το από 13 Νοεμβρίου 2020 Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού, του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, εφεξής αποκαλούμενου Ξ.Ε.Ε. και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «HOTELSFOR - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HOTELSFOR», που αποδίδονται και με την αγγλική μετάφραση της επωνυμίας «HOTELSFOR – NONPROFITCIVILSOCIETY».

2. Το Καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «HOTELSFOR - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «HOTELSFOR», που αποδίδονται και με την αγγλική μετάφραση της επωνυμίας «HOTELSFOR – NONPROFITCIVILSOCIETY», η οποία συστήθηκε από το ΞΕΕ (κατά ποσοστό 99%) και το ΙΤΕΠ (κατά ποσοστό 1%), αποτελεί το προσαρτώμενο (ως Σχέδιο Καταστατικού) ως Παράρτημα 1 στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας, που κυρώνεται ως άνω. 

3. H Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «HOTELSFOR - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HOTELSFOR», που αποδίδονται και με την αγγλική μετάφραση της επωνυμίας «HOTELSFOR – NONPROFITCIVILSOCIETY», δεν περιλαμβάνεται στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται κατά την κείμενη νομοθεσία, εξαιρείται της εφαρμογής του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α), όπως ισχύει, δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του δημόσιου λογιστικού, τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν για την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση έργων, τη διενέργεια προμηθειών και λειτουργεί ως φορέας ιδιωτικού δικαίου κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, το καταστατικό του και συμπληρωματικώς από τη νομοθεσία περί αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας (Αστικός Κώδικας, άρθρα 741 έως 784). 

4. Για την εφαρμογή και εκτέλεση του κυρούμενου με το νόμο αυτό πρωτοκόλλου συνεργασίας δεν ισχύουν οι διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού και προμηθειών αναφορικά με τις δημόσιες προμήθειες, τα δημόσια έργα και τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των μελετών, που συνάπτει η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία.

5. Κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηματικές παροχές ή παροχές σε είδος που δίδονται υπέρ της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο είτε κατά τη σύσταση είτε κατά τη λειτουργία του απαλλάσσονται από κάθε είδους φόρο, τέλος ή χαρτόσημο, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του ελληνικού δημοσίου ή οποιονδήποτε τρίτο με εξαίρεση τον ΦΠΑ..


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ


Άρθρο 21

Μεικτά τουριστικά καταλύματα μικρής κλίμακας

Προστίθεται άρθρο 18Α στον ν.4276/2014 (Α’ 155) ως εξής:


« Άρθρο 18Α

Μεικτά τουριστικά καταλύματα


1. Οι φορείς διαχείρισης των Μικτών Τουριστικών Καταλυμάτων Μικρής Κλίμακας οφείλουν να διατηρούν το σύνολο των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου, που απαιτούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των προς πώληση ή προς μακροχρόνια εκμίσθωση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, σε λειτουργική ετοιμότητα σε όλη τη διάρκεια του έτους.

2. Τα Μικτά Τουριστικά Καταλύματα Μικρής Κλίμακας διέπονται από κανονισμό συνιδιοκτησίας και λειτουργίας που καταρτίζεται με συμβολαιογραφική πράξη από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ύστερα από έγκριση του κανονισμού από τον Υπουργό Τουρισμού. Με τον κανονισμό αυτόν, ο οποίος μεταγράφεται μαζί με την πράξη σύστασης οριζόντιων και καθέτων ιδιοκτησιών, καθορίζονται ιδίως:

 α) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ή των μισθωτών των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, οι περιορισμοί των δικαιωμάτων τους, καθώς και των λοιπών χρηστών που έλκουν από αυτούς δικαιώματα,

 β) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις επί των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων, κτισμάτων, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, καθώς και οι περιορισμοί τους,

 γ) ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας και τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση του ξενοδοχείου, καθώς και την εποπτεία και την άσκηση ελέγχου επί των επιμέρους τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών,

 δ) οι ελάχιστες παρεχόμενες ξενοδοχειακές και τουριστικές υπηρεσίες προς τους ιδιοκτήτες ή τους μισθωτές των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε ετήσια βάση, οι κοινές δαπάνες και ο τρόπος υπολογισμού και κατανομής τους στους ιδιοκτήτες ή τους μισθωτές των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, καθώς και ο τρόπος και το είδος εκμετάλλευσης των κοινόκτητων χώρων, έργων και υπηρεσιών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3. Οι ιδιοκτήτες ή οι μισθωτές των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών δεν μπορεί να εκμισθώνουν ή να υπομισθώνουν τα ακίνητα σε τρίτους, παρά μόνο σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς που καθορίζονται στον οικείο κανονισμό.

4. Για τη γνωστοποίηση του Μικτού τουριστικού καταλύματος μικρής κλίμακας, απαιτείται η τήρηση στο αρχείο της επιχείρησης μεταξύ των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, της συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης οριζόντιων και καθέτων ιδιοκτησιών και του κανονισμού συνιδιοκτησίας και λειτουργίας της παρ. 6.

5. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού εγκρίνεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας και καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενό του. Ο εγκρινόμενος κατά τα ανωτέρω κανονισμός λειτουργίας προσαρτάται σε κάθε δικαιοπραξία με αντικείμενο τη σύσταση, την αλλοίωση, τη μετάθεση ή τη μεταβίβαση εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και δεσμεύει όλους.

6. Τα εμπράγματα δικαιώματα καθώς και τα δικαιώματα μακροχρόνιας μίσθωσης που αποκτώνται επί των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σημειώνονται στο περιθώριο των οικείων βιβλίων μεταγραφών των αρμόδιων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων. Σημειωτέα πράξη αποτελούν τα σχετικά συμβόλαια μακροχρόνιας μίσθωσης ή μεταβίβασης οριζόντιων ιδιοκτησιών.

7. Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011 εφαρμόζονται και για τα Μεικτά τουριστικά καταλύματα.

8. H μεταβίβαση της κυριότητας ή η εκμίσθωση των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών επιτρέπεται μόνο μετά από: α) την ολοκλήρωση της κατασκευής του ξενοδοχειακού καταλύματος και των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων που καλύπτουν με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές τις απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση της συνολικής δυναμικότητας του Μικτού τουριστικού καταλύματος μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης και της δυναμικότητας των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια εκμίσθωση τμημάτων και β) τη γνωστοποίηση λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος κατά τις διατάξεις του ν. 4442/2016 (Α’ 230).

9. Οι προς πώληση ή μακροχρόνια μίσθωση τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες  προσμετρούνται στη δυναμικότητα του Μικτού Τουριστικού Καταλύματος Μικρής Κλίμακας.»


Άρθρο 22

Λειτουργική ενοποίηση κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων

Τροποποιείται το άρθρο 39 του ν. 3734/2009, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24 του ν. 4179/2013 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 149 του ν. 4759/2020 (Α' 245), ως εξής :

« Άρθρο 39

Λειτουργική ενοποίηση κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων

1. Επιτρέπεται η λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων της περίπτωσης γγ΄ της παραγράφου 2β του άρθρου 1 του ν.4276/2014 (Α’ 155) (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα), με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Τα συνενούμενα ξενοδοχειακά καταλύματα είναι της ίδιας μορφής.

β. Τα γήπεδα ή οικόπεδα επί των οποίων έχουν ανεγερθεί τα ξενοδοχειακά καταλύματα είναι όμορα ή τέμνονται από φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο. Στην περίπτωση ύπαρξης φυσικού ή τεχνητού εμποδίου εξασφαλίζεται η δυνατότητα ενοποίησης του/των γηπέδου/ων ή οικοπέδου/ων μέσω κατάλληλων τεχνικών έργων. Τηρείται στην επιχείρηση βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί εγκρίσεως κατασκευής του σχετικού έργου.

γ. Τα ξενοδοχειακά καταλύματα είτε ανήκουν ιδιοκτησιακά είτε είναι μισθωμένα στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

δ. Η λειτουργική ενοποίηση γνωστοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4442/2016, ενώ με ευθύνη του φορέα διαχείρισης του συνενούμενου καταλύματος ακυρώνονται προηγούμενες γνωστοποιήσεις των επιμέρους καταλυμάτων ή ανακαλούνται τα εκδοθέντα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας των επιμέρους καταλυμάτων. 

ε. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 της κυα 8592/2017 (Β’ 1750), τηρούνται στον φάκελο της επιχείρησης για κάθε ένα εκ των συνενούμενων καταλυμάτων. Στα υφιστάμενα συνενούμενα τουριστικά καταλύματα δεν επιτρέπεται επαύξηση του συνολικού αριθμού των κλινών τους. Σε περίπτωση αύξησης του συνολικού αριθμού των κλινών ή τροποποίησης των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 της κυα 8592/2017 (Β 1750) εκδίδονται για το σύνολο της εγκατάστασης.

στ. Ο διακριτικός τίτλος του ξενοδοχειακού καταλύματος, εφόσον προβλέπεται, εκδίδεται για το σύνολο της εγκατάστασης. 

ζ. Το πιστοποιητικό κατάταξης εκδίδεται για το σύνολο της εγκατάστασης, σύμφωνα με τις κατ’ ελάχιστο απαιτούμενες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας αστέρων ή κλειδιών αντιστοίχως.

2. Επιτρέπεται η λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος ή μη κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος της περίπτωσης γγ΄ της παραγράφου 2β του άρθρου 1 του ν.4276/2014 (Α’ 155) (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα) με όμορο γήπεδο ή οικόπεδο, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Το συνενούμενο γήπεδο ή οικόπεδο με το ξενοδοχειακό κατάλυμα είναι όμορο ή τέμνεται από φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο. Στην περίπτωση ύπαρξης φυσικού ή τεχνητού εμποδίου εξασφαλίζεται η δυνατότητα ενοποίησης του/ των γηπέδου/ων ή οικοπέδου/ων μέσω κατάλληλων τεχνικών έργων. Τηρείται στην επιχείρηση βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί εγκρίσεως κατασκευής του σχετικού έργου.

β.Τοσυνενούμενο γήπεδο ή οικόπεδο είτε ανήκει ιδιοκτησιακά είτε είναι μισθωμένο στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

γ. Η λειτουργική ενοποίηση γνωστοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4442/2016, ενώ με ευθύνη του φορέα διαχείρισης του συνενούμενου καταλύματος ακυρώνονται προηγούμενες γνωστοποιήσεις του υφιστάμενου καταλύματος ή ανακαλείται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 της κυα 8592/2017 (Β’ 1750) τηρούνται στον φάκελο της επιχείρησης για το σύνολο της εγκατάστασης.

δ. Το πιστοποιητικό κατάταξης εκδίδεται για το σύνολο της εγκατάστασης, σύμφωνα με τις κατ’ ελάχιστο απαιτούμενες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας αστέρων ή κλειδιών αντιστοίχως.

3. Επιτρέπεται η συνένωση υφιστάμενων κτιρίων εντός όμορων γηπέδων ή οικοπέδων με σκοπό τη δημιουργία ενιαίου ξενοδοχειακού καταλύματος, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Το ενιαίο ξενοδοχειακό κατάλυμα αναπτύσσεται σε όμορα γήπεδα ή οικόπεδα. Στην περίπτωση ύπαρξης φυσικού ή τεχνητού εμποδίου εξασφαλίζεται η δυνατότητα ενοποίησης του/ των γηπέδου/ων ή οικοπέδου/ων μέσω κατάλληλων τεχνικών έργων. Τηρείται στην επιχείρηση βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί εγκρίσεως κατασκευής του σχετικού έργου.

β. Τα γήπεδα ή οικόπεδα στα οποία αναπτύσσεται το ενιαίο ξενοδοχειακό κατάλυμα είτε ανήκουν είτε είναι μισθωμένα στον φορέα διαχείρισης του ενιαίου ξενοδοχειακού καταλύματος.

γ. Τα υφιστάμενα κτίρια εντός όμορων γηπέδων ή οικοπέδων μετατρέπονται σε ενιαίο ξενοδοχειακό κατάλυμα σύμφωνα με τις κατ’ ελάχιστο απαιτούμενες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας αστέρων ή κλειδιών αντιστοίχως.

δ. Η έναρξη λειτουργίας του ενιαίου ξενοδοχειακού καταλύματος γνωστοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4442/2016. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 της κυα 8592/2017 (Β’ 1750) τηρούνται στον φάκελο της επιχείρησης για το ενιαίο ξενοδοχειακό κατάλυμα.

ε. Ο διακριτικός τίτλος του ξενοδοχειακού καταλύματος, εφόσον προβλέπεται, εκδίδεται για το σύνολο της εγκατάστασης. 

στ. Το πιστοποιητικό κατάταξης εκδίδεται για το ενιαίο ξενοδοχειακό κατάλυμα, σύμφωνα με τις κατ’ ελάχιστο απαιτούμενες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας αστέρων ή κλειδιών αντιστοίχως.

4. Επιτρέπεται σε οικόπεδα ή γήπεδα, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση έως 200 μέτρα από υφιστάμενο κύριο ή μη κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα, η κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών, γηπέδων αθλοπαιδιών, μπαρ, σνακ μπαρ, συγκροτημάτων αποδυτηρίων και αποθηκών και γενικά βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία του ξενοδοχειακού καταλύματος και η λειτουργική ενοποίησή τους με το ξενοδοχειακό κατάλυμα υπό την προϋπόθεση να επιτυγχάνεται η ασφαλής και απρόσκοπτη διακίνηση προσωπικού, επισκεπτών και μέσων, μεταξύ του καταλύματος και των εγκαταστάσεων. Η γνωστοποίηση λειτουργίας της βοηθητικής εγκατάστασης, εφόσον απαιτείται, γίνεται από τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος ταυτόχρονα με τη γνωστοποίηση της λειτουργικής ενοποίησής τους. Τηρείται στην επιχείρηση Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού μαζί με τοπογραφικό διάγραμμα από τα οποία προκύπτει η απόσταση της βοηθητικής εγκατάστασης.

5. Γήπεδα ή οικόπεδα, που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη ή έχουν μισθωθεί με μακροχρόνια μίσθωση από τον ίδιο μισθωτή και τέμνονται από αγροτικό ή δημοτικό ή επαρχιακό δρόμο και στα οποία, τουλάχιστον σε ένα από αυτά, έχουν ανεγερθεί ή πρόκειται να ανεγερθούν κύρια ή μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, εφόσον τα εκατέρωθεν της οδού γήπεδα ή οικόπεδα αυτά είναι αυτοτελώς άρτια και οικοδομήσιμα, θεωρούνται ενιαία έκταση, εφαρμόζονται οι ισχύοντες στην περιοχή, για τις τουριστικές εγκαταστάσεις, όροι δόμησης, για το σύνολο της έκτασης αυτής και εκδίδονται όλες οι απαιτούμενες άδειες και προβλεπόμενες κατά περίπτωση εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το σύνολο της έκτασης αυτής, επιμερίζοντας σε κάθε τμήμα του γηπέδου ή οικοπέδου το μέρος του συντελεστή δόμησης που του αναλογεί. Στην περίπτωση που στα οικόπεδα της παρούσας επιτρέπονται ξενοδοχειακά καταλύματα, των οποίων η δυναμικότητα ορίζεται κατά το άρθρο 3 του από 23.2.1987 π.δ. (Δ` 166) ή το άρθρο 3 του π.δ. 59/2018 (Α` 114), η αθροιστική δυναμικότητα που αντιστοιχεί στα δύο οικόπεδα ή γήπεδα κατανέμεται χωρίς περιορισμό μεταξύ των δύο οικοπέδων ή γηπέδων χωρίς υπέρβαση της αθροιστικής δυναμικότητας, υπό τον όρο ότι εφαρμόζονται οι ισχύοντες όροι δόμησης και τα καταλύματα συνενώνονται. Η έναρξη λειτουργίας του ενιαίου ξενοδοχειακού καταλύματος γνωστοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4442/2016. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 της κυα 8592/2017 (Β’ 1750) τηρούνται στον φάκελο της επιχείρησης για το ενιαίο ξενοδοχειακό κατάλυμα.

 6. Εάν κύρια ή μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ανεγείρονται ή επεκτείνονται επί γηπέδων που έχουν συνενωθεί και διέπονται από διαφορετικούς όρους δόμησης, ο αθροιστικός συντελεστής δόμησης και το αθροιστικό ποσοστό κάλυψης των συνενωθέντων γηπέδων μπορεί να κατανεμηθεί στο σύνολο του γηπέδου.»


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Άρθρο 23

Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού - περιπτώσεις αβαθών θαλάσσιων χώρων, προβλήτες επί πασσάλων - παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου -Τροποποιήσεις του ν. 4179/2013 (Α’ 175)

1. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4179/2013 (Α΄ 175) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Επιτρέπεται η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου, σύμφωνα με την ειδικότερη διαδικασία της παραγράφου 6Α, έμπροσθεν σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών καταλυμάτων πέντε (5) αστέρων ή τεσσάρων (4) αστέρων δυναμικότητας τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) κλινών ή οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων για την κατασκευή ή μετασκευή υφισταμένων εξέδρων επί πασάλων ή πλωτών προβλητών ή μόλων, μήκους έως 30 μέτρα, πλάτους έως 3 μέτρα και ύψους από την επιφάνεια της θάλασσας έως 2 μέτρα για την επιβίβαση και αποβίβαση, από σκάφη μήκους έως 8 μέτρων, πελατών του τουριστικού καταλύματος. Εφόσον η κατασκευή είναι μόνιμη, τηρούνται οι διατάξεις της οικείας περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Στην περίπτωση που η κατασκευή ενσωματώνεται σε υφιστάμενο τουριστικό κατάλυμα με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, υποβάλλεται στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τουριστικού καταλύματος σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4014/2011.».

2. Η παρ. 5Ατου άρθρου 5 του ν. 4179/2013 (Α΄ 175) αντικαθίσταται ως εξής:

 «5Α. Στις περιπτώσεις αβαθών θαλάσσιων χώρων, προβλήτες επί πασσάλων ή μόλων της παρ. 5, που κατασκευάζονται ή μετασκευάζονται σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία των παρ. 5 και 6Α του παρόντος για την επιβίβαση και αποβίβαση πελατών του τουριστικού καταλύματος, μπορούν να έχουν και μήκος μεγαλύτερο των τριάντα (30) μέτρων, αλλά πάντως μικρότερο των ογδόντα (80) μέτρων, ώστε να φθάνουν έως ενάμιση (1,5) μέτρα βάθος στο σημείο απόληξής τους. Τίθεται ελάχιστη απόσταση εκατό (100) μέτρα ανάμεσα σε προβλήτες που το μήκος τους κυμαίνεται από τριάντα (30) έως ογδόντα (80) μέτρα.».

3. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4179/2013 (Α΄ 175) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Επιτρέπεται η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου, σύμφωνα με την ειδικότερη διαδικασία της παραγράφου 6Α, για την κατασκευή (ξύλινων) διαδρόμων επί πασσάλων, μήκους έως 30 μέτρα, πλάτους έως 3 μέτρα, που καταλήγουν σε εξέδρα, μέγιστου εμβαδού 150 τετραγωνικών μέτρων, φέρουσα κινητά ή μόνιμα στέγαστρα, πέργκολες, στοιχεία ανάπαυσης και εξυπηρέτησης λουσμένων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Οι εγκαταστάσεις να εντάσσονται σε οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων ή σύνθετο τουριστικό κατάλυμα ή τουριστικό κατάλυμα πέντε (5) αστέρων ή τεσσάρων (4) αστέρων δυναμικότητας τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) κλινών.

β. Για την κατασκευή τηρούνται οι διατάξεις της οικείας περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Εφόσον η κατασκευή ενσωματώνεται σε υφιστάμενο οργανωμένο υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων ή σύνθετο τουριστικό κατάλυμα ή τουριστικό κατάλυμα πέντε (5) ή τεσσάρων (4) αστέρων δυναμικότητας τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) κλινών με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, υποβάλλεται στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4014/2011».


Άρθρο 24

Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας- Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α’ 285)


Στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α’ 285) προστίθεται περίπτωση ε ως ακολούθως:

«5. ε) Η προβλεπόμενη στο άρθρο 7 του παρόντος προγενέστερη συντέλεση απαλλοτρίωσης για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης στα όμορα προς τον αιγιαλό, παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της περίπτωσης α, δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν ίδιας αίτησής τους προς την Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου και καταβολής του συνόλου της προβλεπόμενης αποζημίωσης από αυτά, χωρίς να προκαλείται εκ του γεγονότος αυτού καμία οικονομική ή άλλη υποχρέωση του οικείου Δήμου ή του Δημοσίου. Η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης υποχρεούται να ολοκληρώσει τη διαδικασία της συντέλεσης της απαλλοτρίωσης εντός χρονικού διαστήματος 4 μηνών από την υποβολή της αίτησης του προηγούμενου εδαφίου».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΞΕΝΑΓΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

Άρθρο 25

Διοικητική Εποπτεία Ξεναγών-Επιβολή κυρώσεων- Τροποποίηση του ν. 710/1977 (Α’283)

Το άρθρο 12 του ν. 710/1977 (Α’283) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12

Εποπτεία επί των ξεναγών - Κυρώσεις

1. Το Υπουργείο Τουρισμού ασκεί εποπτεία στο έργο των ξεναγών.

2. Η εποπτεία συνίσταται στη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων για τις περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου.

3. Σε όποιον-α ασκεί το επάγγελμα του ξεναγού, χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκησή του, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός έτους επιβάλλεται πρόστιμο δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ενώ σε κάθε επόμενη υποτροπή επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

4. Σε τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες στο πλαίσιο άσκησης των δραστηριοτήτων τους συνεργάζονται με πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες ξεναγού, το οποίο δεν έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός του έτους επιβάλλεται πρόστιμο τεσσάρων (4.000) χιλιάδων ευρώ, ενώ σε κάθε επόμενη υποτροπή ανακαλείται η Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων (ΒΣΝΠ) της τουριστικής επιχείρησης για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών. 

5. Όποιος-α διαφημίζει σε ιστοσελίδες, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε έντυπο υλικό ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο την παροχή υπηρεσιών ξενάγησης του άρθρου 1 χωρίς να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού υπόκειται σε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός έτους, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ενώ σε κάθε επόμενη υποτροπή επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Αντίστοιχα, σε τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες στο πλαίσιο άσκησης του έργου τους διαφημίζουν την παροχή υπηρεσιών ξενάγησης από πρόσωπο που δεν έχει τις νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός του έτους επιβάλλεται πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ενώ σε κάθε επόμενη υποτροπή ανακαλείται η Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων (ΒΣΝΠ) για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών.

6. Για παραβάσεις του άρθρου 4 επιβάλλεται αρχικά η ποινή της επίπληξης και σε περίπτωση υποτροπής πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. Σε περίπτωση νέας υποτροπής εντός έτους, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ ενώ για κάθε επόμενη υποτροπή εντός έτους αφαιρείται το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού για διάστημα έως τριών μηνών.

7. Τα πρόστιμα των ανωτέρω παραγράφων μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

8. Τα παραπάνω χρηματικά πρόστιμα επιβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Τουρισμού, βεβαιώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της κατοικίας ή της έδρας του υπόχρεου και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

9. Κατά της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του στοιχείου δ` της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α` 187), όπως αυτό ισχύει. Η προσφυγή υποβάλλεται στο Υπουργείο Τουρισμού εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον καθ’ου η διοικητική κύρωση. Με την άσκηση της προσφυγής και για το διάστημα της προς άσκηση αυτής προθεσμίας αναστέλλεται η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης.»

Άρθρο 26

Περιγραφή του έργου των Τουριστικών Γραφείων- Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α’199)


Στην περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α’199), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4549/2018 (Α’105), προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η περ. α αντικαθίσταται  ως εξής:

 «α. Την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων που διοργανώνονται αποκλειστικά από τουριστικά γραφεία εντός ή εκτός χώρας με ιδιόκτητα ή μισθωμένα θαλάσσια, χερσαία ή αεροπορικά μεταφορικά μέσα. Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων εντός ή εκτός χώρας με ιδιόκτητα ή μισθωμένα χερσαία οδικά μεταφορικά μέσα δέκα (10) θέσεων και άνω διενεργείται αποκλειστικά με ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημοσίας χρήσης.».

Άρθρο 27

Αποχωροθέτηση του τουριστικού λιμένα Ηρακλείου Κρήτης

1. Η περίπτωση «ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ» της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993 (Α’ 118) διαγράφεται και η παράγραφος 5 διαμορφώνεται ως εξής :

«5. Εγκρίνονται από της ισχύος του παρόντος νόμου στις ακόλουθες θέσεις και περιοχές η χωροθέτηση, τα όρια της χερσαίας ζώνης, οι προσχώσεις, καθώς και οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης όπως εμφαίνονται στο συνημμένο παράρτημα ΙΙ του άρθρου 41 του παρόντος νόμου, για τη δημιουργία των κάτωθι τουριστικών λιμένων. Οι ρυθμίσεις αυτές, για καθεμία περίπτωση που χωροθετείται, εμφαίνονται σε πρωτότυπα διαγράμματα με κλίμακα 1 :1000, που δημοσιεύονται στο άρθρο 41 του παρόντος νόμου. Οι θέσεις και περιοχές που εγκρίνονται με την παρούσα παράγραφο είναι: 

α. ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

β. ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

γ. ΓΟΥΒΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

δ. ΧΙΟΣ

ε. (διαγράφεται)

στ. ΑΓΥΙΑ ΠΑΤΡΑΣ

ζ. ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

η. ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ

θ. ΡΟΔΟΣ

ι. ΚΩΣ

ια. ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ιβ. ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ιγ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ιδ. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

ιε. ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ιστ. Ο εμπορικός/τουριστικός λιμένας ΤΟΥΡΛΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

Οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 31 του παρόντος ισχύουν και για τις ανωτέρω θέσεις και περιοχές και η παραχώρηση και εκμετάλλευση των ανωτέρω πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία, που προβλέπεται στο άρθρο 31 παρ. 4 και 7 του παρόντος νόμου.  Σε περίπτωση κατά την οποία στη χερσαία ζώνη χωροθετημένου τουριστικού λιμένα προτείνεται η εγκατάσταση επιχείρησης καζίνο, κατά τις διατάξεις του ν. 2206/1994 (Α΄ 62) η παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα, συμπεριλαμβανομένης και της χερσαίας ζώνης διενεργείται από την Επιτροπή των διατάξεων των παραγράφων 7 και 8 και τη Γραμματεία της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994, μετά από προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 30 του ν.2160/1993. Η παραχώρηση διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία, που προβλέπεται στις διατάξεις των παραγράφων 7, 12, 13, 14, 15 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 2206/1994, σε συνδυασμό με την παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993.  Η χρήση και η εκμετάλλευση των παραπάνω τουριστικών λιμένων, καθώς και των τουριστικών λιμένων που έχουν χωροθετηθεί ή δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του Δημοσίου ή του Ε.Ο.Τ. και εφόσον δεν έχουν αναδειχθεί φορείς διαχείρισης και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της 218/2012 (Β 2322) απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, μπορεί να παραχωρείται, ύστερα από σύμβαση παραχώρησης στην οποία καθορίζεται και το αντάλλαγμα, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 31, σε Ο.Τ.Α. α ή β βαθμού ή σε εταιρεία στην οποία μετέχει ο Ο.Τ.Α., ο οποίος υποβάλλει σχετικό αίτημα και αναλαμβάνει τη δέσμευση εκτέλεσης όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία του τουριστικού λιμένα έργων είτε ο ίδιος είτε η εταιρεία, χωρίς να είναι κύριος ή επικαρπωτής παράκτιου ακινήτου στη χερσαία ζώνη.   Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού επιτρέπεται η τροποποίηση της χωροθέτησης των τουριστικών λιμένων των στοιχείων α` μέχρι ιστ` ως προς τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, τις προσχώσεις, τις χρήσεις γης και τους όρους και περιορισμούς δόμησης κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων.  Η χωροθέτηση των τουριστικών λιμένων των στοιχείων α΄ μέχρι ιστ΄ είναι δυνατόν να τροποποιείται, ως προς τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, τις προσχώσεις, τις χρήσεις γης και τους όρους και περιορισμούς δόμησης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων.»


2. Η περίπτωση «ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ» του Παραρτήματος ΙΙ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ του άρθρου 41 του ν. 2160/1993 (Α’ 118) διαγράφεται.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 28

Διάταξη για χιλιομετρική απόσταση – Έλεγχοι Π.Υ.Τ.

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 10 της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 42 του ν.4384/2016 (Α’ 78) και την παρ.2 του άρθρου δέκατου του ν. 4405/2016 (Α’ 129), προστίθεται παράγραφος γ. ως εξής:

«γ. Τα χιλιομετρικά όρια για την αναγνώριση εξόδων διανυκτέρευσης της παρ. 1 δεν εφαρμόζονται για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού που διενεργούν ή συμμετέχουν σε ελέγχους στις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), με σκοπό τη διαπίστωση τήρησης των προβλεπομένων στην υπ’ αριθ. 1881/29.05.2020 κ.υ.α. «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19.» (Β’ 2084), όπως ισχύει και καθ’ όλη τη διάρκεια υποχρέωσης εφαρμογής της από τις τουριστικές επιχειρήσεις. 

Για τους ως άνω μετακινούμενους, η διανυκτέρευση εκτός έδρας επιτρέπεται όταν η απόσταση από την έδρα τους είναι μεγαλύτερη: 

α) από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, εφόσον κινούνται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό όχημα, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης κατά την οποία η μετακίνηση περιλαμβάνει ενδιάμεσους διαδοχικούς προορισμούς για εκτέλεση υπηρεσιακού έργου, οπότε και η εν λόγω απόσταση υπολογίζεται αθροιστικά, ως σύνολο των επιμέρους αποστάσεων των ενδιάμεσων διαδοχικών προορισμών.

β) από ογδόντα (80) χιλιόμετρα, εφόσον κινούνται με συγκοινωνιακό μέσο,

γ) από είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις στη νησιωτική Ελλάδα».


Άρθρο 29

Δαπάνες κατασκηνώσεων για τα τέκνα των υπαλλήλων του Υπουργείου Τουρισμού

1. Δαπάνες κατασκηνώσεων, ειδικών προγραμμάτων υπαίθριων δραστηριοτήτων, προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης για τα ανήλικα τέκνα των υπαλλήλων του Υπουργείου Τουρισμού βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του φορέα.

2. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζεται το ετήσιο ύψος της αποζημίωσης ανά δικαιούμενο τέκνο, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Άρθρο 30

«ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.»


1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο εντός της περιφέρειας Αττικής, ο οποίος ορίζεται με το Καταστατικό της.


2. α) Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και εποπτεύεται από τον Υπουργό Τουρισμού.

β) Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και, για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από το νόμο αυτό, από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), όπως ισχύουν, ενώ εξαιρείται από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» (Α΄28).


3. Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση, η διαχείριση και η εν γένει αξιοποίηση της οριοθετημένης ζώνης αιγιαλού στο πλαίσιο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του αιγιαλού (Αρ. Απ. 146665/22.8.2018 ΦΕΚ 298/22.8.2018 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού Π.Ο.Α. στην Π.Ε. Ζακύνθου) όπως προσδιορίζεται σε αυτή από το σημείο Α (με συντεταγμένες Χ=202945,5 Υ=4194509,5) μέχρι το σημείο Β (με συντεταγμένες Χ=203412,0 Υ=4196503) μετά των επ’ αυτής κινητών και ακινήτων, κατασκευών και εγκαταστάσεων με τα παραρτήματα και τα συστατικά τους, θεωρούμενα εφεξής ως νομίμως υφιστάμενα, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί αιγιαλού, (στο εξής «Υπό Αξιοποίηση Περιοχή»)για λόγους μείζονος σημασίας δημοσίου συμφέροντος και δη της εξασφάλισης της διάρκειας ζωής, βιωσιμότητας και προστασίας του υπάρχοντος τουριστικού εκθέματος καθώς και της ασφάλειας της προσβασιμότητας. Για τους ως άνω επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος δύναται η απαλλοτρίωση του κινητού (ναυαγίου) εντός της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής υπέρ της Εταιρείας.


4. Η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση κινητών και ακινήτων που ευρίσκονται εντός της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής, καθώς και κατασκευών και εγκαταστάσεων με τα παραρτήματα και τα συστατικά τους επ’ αυτής, περιέρχονται κατά κατοχή και χρήση  στην Εταιρεία με κοινές αποφάσεις των Yπουργών Οικονομικών και Τουρισμού. Με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του προηγουμένου εδαφίου, τα παραπάνω ακίνητα καθώς και τα επ’ αυτών κινητά (ναυάγιο), εγκαταστάσεις, παραρτήματα και συστατικά τους περιέρχονται κατά κατοχή και χρήση από τον εκάστοτε δικαιούχο στην εταιρεία, η οποία δικαιούται να ενεργεί κάθε σχετική πράξη διαχείρισης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης για λογαριασμό της εταιρείας και στο όνομα αυτής. Από την ίδια ημερομηνία η εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε τυχόν ισχύουσες συμβάσεις μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλες συμβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ως άνω κινητών και ακινήτων καθώς και των παραρτημάτων και συστατικών τους.


5. Η Εταιρεία δικαιούται να προβαίνει σε κάθε σχετική πράξη διαχείρισης, αξιοποίησης και εν γένει εκμετάλλευσης για δικό της λογαριασμό και στο όνομα της.


6.Η Εταιρεία μπορεί για την εξυπηρέτηση του σκοπού της να αποκτά εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε άλλα ακίνητα, που βρίσκονται πλησίον της εκτάσεως της Υπό Αξιοποίησης περιοχής, με σκοπό τη διοίκηση, αξιοποίηση και εν γένει συνολική εκμετάλλευση αυτών.


7. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Εταιρεία  μπορεί να αναλαμβάνει ως δικαιούχος την υλοποίηση έργων, σχετικών με τη διαχείριση και ανάδειξη της Υπό Αξιοποίησης Περιοχής, χρηματοδοτούμενων από συγχρηματοδοτούμενα  ή/και  εθνικά  προγράμματα, καθώς και να δέχεται δωρεές προς τον σκοπό αυτό κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 55 του Ν. 4557/2018.

8.Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε απευθείας ανάθεση μελετών και ανάθεση εκτέλεσης εργασιών σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, πανεπιστημιακά ιδρύματα ή άλλους φορείς του δημοσίου που έχουν αποδεδειγμένη συναφή εμπειρία, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί εκτέλεσης δημοσίων έργων για την υποστήριξη, αντιστήριξη και σταθεροποίηση των πρανών, των επισφαλών οριζόντιων στρωμάτων και στοιχείων της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής με χρηματοδότηση δημοσίου και κατόπιν χορήγησης άδειας επέμβασης από τις αρμόδιες αρχές. Ο σκοπός των παραπάνω εργασιών θεωρείται κατεπείγων, μείζονος σημασίας για την ασφάλεια του υπάρχοντος τουριστικού εκθέματος και της προσβασιμότητας στην περιοχή και επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος. 

9.Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς εκατό (250) ευρώ, αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο και καταβάλλεται το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.


10. Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α΄ 104) και αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώρηση του Καταστατικού του στο Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Εποπτεία του νομικού προσώπου ασκεί ο Υπουργός Τουρισμού και τα δικαιώματα του μετόχου Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ) ασκούνται από τον Υπουργό Οικονομικών. Το καταστατικό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεών του, οι οποίες ρυθμίζονται κατά περιεχόμενο και από τις διατάξεις του νόμου αυτού, μπορεί να εγκρίνεται, να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης του μετόχου της Εταιρείας..


11. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, εκ των οποίων τα δύο (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος) πενταετούς θητείας, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης ένας εκπρόσωποςτης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ένας εκπρόσωπος εκ των υφιστάμενων τοπικών συλλόγων ξενοδόχων με κριτήριο εντοπιότητας, ένας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ζακύνθου, καθώς και οι εκάστοτε πρόεδροι των όμορων Δημοτικών Κοινοτήτων Βολιμών και Αναφωνήτριας για λογαριασμό του Δήμου Ζακύνθου.

12. α) Με κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Εταιρείας, με τον οποίο καθορίζονται η διάρθρωση της Εταιρείας, οι θέσεις προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη στη θέση, οι αποδοχές του προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Στο παραπάνω προσωπικό περιλαμβάνονται και δύο (2) θέσεις νομικού συμβούλου της εταιρείας με πάγια αντιμισθία, καθώς και μία (1) θέση εσωτερικού ελεγκτή, οι οποίες καλύπτονται με σχέση έμμισθης εντολής.

β) Η Εταιρεία, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, όπως αυτές προσδιορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, δύναται να προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου, με έμμισθη εντολή, καθώς και σε συμβάσεις έργου, για την πρόσληψη προσωπικού το οποίο κατέχει τα προσόντα που ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, κατόπιν προκήρυξης την οποία εγκρίνει το Διοικητικό της Συμβούλιο και εκδίδει ο Υπουργός Τουρισμού.

γ) Η πρόσληψη δικηγόρων από την εταιρεία με σχέση έμμισθης εντολής θα γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Τουρισμού, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 1649/1986, όπως ισχύει σήμερα.

δ) Η κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε προσωπικό μπορεί να γίνει και με μεταφορά και ένταξη ή απόσπαση προσωπικού που ήδη υπηρετεί σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού ή σε νομικά πρόσωπα, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στο Δημόσιο, άμεσα ή έμμεσα, ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), το οποίο κατέχει τα τυπικά προσόντα της θέσης για την οποία προορίζεται, χωρίς να απαιτείται η κατάληψη αντίστοιχης θέσης με αυτή του φορέα προέλευσης. Η μεταφορά και ένταξη πραγματοποιείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μεταφερόμενου προσωπικού που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην Εταιρεία. Η απόσπαση προσωπικού διενεργείται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας με κοινή απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώμη του φορέα από τον οποίο αποσπάται. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται μέχρι τρία χρόνια και μπορεί να παραταθεί με απόφαση των ίδιων Υπουργών μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασθέντων στην Εταιρεία υπαλλήλων θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για οποιαδήποτε συνέπεια. Η δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπασθέντων υπαλλήλων βαρύνει την «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.».


13. Με κανονισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτων.


14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Οικονομικών, η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.» μπορεί να επιδοτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, στο βαθμό που επιτρέπεται από τις εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες.


Άρθρο 31

Συμβούλιο Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Κρουαζιέρας


1. Συστήνεται Συμβούλιο Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Κρουαζιέρας (ΣΑΤΚ), το οποίο αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου Τουρισμού και έχει ως σκοπό την ενημέρωση του Υπουργού Τουρισμού για ζητήματα σχετικά με την προώθηση και προβολή των προορισμών κρουαζιέρας της Χώρας, σε εναρμόνιση με τις υγειονομικές, περιβαλλοντικές, τεχνολογικές, αναπτυξιακές και άλλες στρατηγικές στο πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης για τον Τουρισμό. Το Συμβούλιο Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Κρουαζιέρας εδρεύει στο Υπουργείο Τουρισμού και αναφέρεται απευθείας στον Υπουργό Τουρισμού. 


2. Το Συμβούλιο συγκροτείται από: δύο (2) εμπειρογνώμονες με αναγνωρισμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα που άπτονται της ανάπτυξης της κρουαζιέρας και από τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας, τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στο Συμβούλιο δύνανται να συμμετέχουν οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων ανάλογα με την αρμοδιότητά τους και σύμφωνα με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Δύνανται να συμμετέχουν μετά από πρόσκληση, εκπρόσωποι φορέων και εμπειρογνώμονες κατά περίπτωση. Το Συμβούλιο υποστηρίζεται από Γραμματεία που αποτελείται από δύο (2) υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού.


3. Το Συμβούλιο έχει τριετή θητεία και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, στην οποία ορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη με τους αναπληρωτές τους. Για τη συμμετοχή των μελών του συμβουλίου στις συνεδριάσεις και σε άλλες δράσεις και συναντήσεις στο εσωτερικό ή εξωτερικό δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση, εκτός οδοιπορικών εξόδων τα οποία ορίζονται με υπουργική απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. 


4. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Κρουαζιέρας είναι οι εξής: 

α) Εισηγείται στρατηγικές για την ανάπτυξη του κλάδου τουρισμού κρουαζιέρας, με βάση τις τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές εξελίξεις, αλλά και με τις τρέχουσες υγειονομικές, κοινωνικές, οικονομικές ή άλλες συνθήκες. 

β) Ενημερώνει και συμβουλεύει τον Υπουργό Τουρισμού για τις ενδεδειγμένες σχετικές ρυθμίσεις και δράσεις στο πλαίσιο της τουριστικής ανάπτυξης του κλάδου της κρουαζιέρας. 

γ) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού ή και άλλων Υπουργείων για τον καλύτερο άμεσο συντονισμό για την αντιμετώπιση θεμάτων και την επίτευξη της ανάπτυξης του τουρισμού κρουαζιέρας, όπως και με την Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Κρουαζιέρας που συμμετέχει και βοηθά στο έργο της. 

δ) Συνεργάζεται με τις Περιφέρειες και τους Δήμους για τη διαμόρφωση κατάλληλων δράσεων για την υλοποίηση, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, της τουριστικής ανάπτυξης της κρουαζιέρας και την αύξηση επίδρασης του κλάδου στην εθνική και τοπική οικονομία. 

ε) Συνεργάζεται με αντίστοιχες υπηρεσίες και φορείς άλλων κρατών και με ευρωπαϊκούς ή και διεθνείς οργανισμούς για την ανταλλαγή δεδομένων και καλών πρακτικών, την υλοποίηση προγραμμάτων και τη διοργάνωση κοινών ενημερωτικών δράσεων. 

στ) Προτείνει και πραγματοποιεί δράσεις για την προβολή της κρουαζιέρας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), τα αντίστοιχα γραφεία ΕΟΤ του εξωτερικού και άλλους φορείς και συμμετέχει σε συνέδρια, συναντήσεις και εκθέσεις του κλάδου. 

ζ) Παρακολουθεί την πορεία της ανάπτυξης της κρουαζιέρας και εισηγείται βελτιωτικές παρεμβάσεις και διορθωτικές στρατηγικές για τον τουρισμό, αναλόγως με τις εξελίξεις του κλάδου σε εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο.

η) Συντάσσει και υποβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα προς τον Υπουργό Τουρισμού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, περιοδική έκθεση στρατηγικής ανάλυσης για τον τουρισμό της κρουαζιέρας. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ Ζητήματα Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 

Άρθρο 32

Λειτουργία ΚΥΕ και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων εντός τουριστικών λιμένων -  Τροποποίηση άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α’118)


1. Η παρ. 10.2α του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α’118), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4582/2018 (Α’208), αντικαθίσταται ως εξής:

«10.2. α) Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 και οι κολυμβητικές δεξαμενές που λειτουργούν εντός τουριστικών λιμένων υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 του ν. 4442/2016 (Α’ 230). Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση και διαχείριση της γνωστοποίησης ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού του άρθρου 12 του ν. 4002/2011. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣΑΔΕ, η γνωστοποίηση υποβάλλεται από τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία την κοινοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες αρχές. Για την άσκηση των ως άνω δραστηριοτήτων εφαρμόζονται τα άρθρα 28, 29, 34 και 36 καθώς και τα άρθρα 41 και του ν. 4442/2016 (Α’ 230) 47 αντίστοιχα. Για την έκδοση κάθε άδειας δόμησης εντός τουριστικού λιμένα αρμόδια είναι η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού. Για τη χορήγηση της άδειας δόμησης εφαρμόζεται η διαδικασία της υποπερ. γγ’ της περ. α’ και της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011». 

2. Η παρ. 10.2 γ του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α’ 118), όπως προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 4582/2018 (Α’ 208), αντικαθίσταται ως εξής:

«10.2. γ) Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως λούναπαρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις, παγοδρόμιο, και άλλες καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως εμπορικές δραστηριότητες σε ακάλυπτο χερσαίο χώρο εντός τουριστικών λιμένων, είναι η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 του ν. 4002/2011. Για τη χορήγηση των αδειών του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), ύστερα από την έγκριση του φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα και υποβάλλονται τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 12/2005 (Α΄ 10).

Αρμόδια για την παρακολούθηση και διαχείριση της γνωστοποίησης λειτουργίας των κινηματογράφων και θεάτρων εντός τουριστικού λιμένα είναι η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 του ν. 4002/2011. 

Για τους υπαίθριους παιδότοπους εντός τουριστικών λιμένων, τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ’ αρ. 43650/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού (Β΄ 2213) και υποβάλλονται στην ΕΥΠΑΤΕ τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της απόφασης αυτής.

Σε περίπτωση που ο χώρος εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 3028/2002, η παραπάνω άδεια εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.»


Άρθρο 33

Λειτουργία ΚΥΕ εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.4276/2014 (Α’ 155) - Τροποποίηση άρθρου 27 του ν. 4442/2016 (Α’230)


Στο άρθρο 27 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) μετά από τη φράση «εντός τουριστικών καταλυμάτων» προστίθεται η φράση «και εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής» και το άρθρο 27 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 27

Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 (Α΄ 114) εκτός των κέντρων διασκέδασης. Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εμπίπτουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων «και εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής», καθώς και τα θέατρα και οι κινηματογράφοι.».


Άρθρο 34

Λειτουργία ΚΥΕ εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.4276/2014 (Α’ 155) - Τροποποίηση άρθρου 31 του ν. 4442/2016 (Α’230)


Στο άρθρο 31 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 31 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 31

Απλούστευση ρυθμίσεων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε τουριστικά καταλύματα

1. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων, σύμφωνα με το ν. 4276/2014 υπάγονται εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6. Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση και διαχείριση της γνωστοποίησης ορίζεται η κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία τουρισμού. Κατά τα λοιπά, για τη γνωστοποίηση εφαρμόζεται το άρθρο 28.

2. Η παρ. 5 του άρθρου 3 και η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4276/2014 καταργούνται.

3. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός   εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, σύμφωνα με το ν. 4276/2014 υπάγονται εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6. Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση και διαχείριση της γνωστοποίησης ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 του ν.4002/2011. Κατά τα λοιπά, για τη γνωστοποίηση εφαρμόζεται το άρθρο 28.».


Άρθρο 35

Λειτουργία ΚΥΕ εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155) - Τροποποίηση άρθρου 36 του ν. 4442/2016 (Α’230)


Στο άρθρο 36 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 36 διαμορφώνεται ως εξής:


«Άρθρο 36

Εξουσιοδότηση

 1. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται η διαδικασία έκδοσης της βεβαίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 28, το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.

 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών μπορεί να ανακαθορίζεται το ύψος του παραβόλου του άρθρου 11, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη μεταφορά των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11.

3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού, καθορίζονται η διαδικασία της γνωστοποίησης ΚΥΕ εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.».


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Άρθρο 36

Λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.4276/2014 (Α’ 155) - Τροποποίηση άρθρου 39 του ν.4442/2016 (Α’230)


Στο άρθρο 39 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) προστίθενται οι ΚΑΔ52.22, 82.30, 93.11, 93.19, 93.21, 93.29 και το άρθρο 39 διαμορφώνεται ως εξής:


«Άρθρο 39

Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν οι δραστηριότητες με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 52.22, 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 82.30, 93.11, 93.19, 93.21, 93.29, που περιλαμβάνονται στην 8η Ομάδα του Παραρτήματος.».


Άρθρο 37

Λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.4276/2014 (Α’ 155) - Τροποποίηση άρθρου 41 του ν.4442/2016 (Α’230)


Στη παρ. 1 του άρθρου 41 μετά από τη φράση «εντός τουριστικών καταλυμάτων» προστίθεται η φράση «και εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστική υποδομής» καθώς και στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται νέο εδάφιο, και το άρθρο 41 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 41

Γνωστοποίηση λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών

1. Σε καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 υπάγονται οι κολυμβητικές δεξαμενές που λειτουργούν εντός των τουριστικών καταλυμάτων «και εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστική υποδομής». Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14.

2. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των κολυμβητικών δεξαμενών, η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). Οι υπηρεσίες αυτές υποχρεούνται να την κοινοποιούν αμελλητί στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. «Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣΑΔΕ, η γνωστοποίηση κολυμβητικών δεξαμενών εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, υποβάλλεται από τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού»

3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται λόγος για «άδεια λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών», εφεξής νοείται η γνωστοποίηση.

4. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών δεν κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία αλλά τηρούνται στις εγκαταστάσεις όπου αυτές λειτουργούν.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.».ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ’ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Άρθρο 38

Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου

Προσθήκη άρθρου 14A του ν.4582/2018 (Α’ 208)


«1. Θεσπίζεται «Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου» με σκοπό την προαγωγή της παροχής υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης γευσιγνωσίας σε χώρους όπου λειτουργούν ζυθοποιεία, τα οποία παράγουν ελληνική μπύρα υψηλής ποιότητας και διαθέτουν χώρους και εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών που διασφαλίζουν την επισκεψιμότητα. 

2. Το «Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου» είναι σήμα με ειδικό λογότυπο που χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού, με το οποίο πιστοποιείται ότι ένα ζυθοποιείο πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. 

3. Με απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι προδιαγραφές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων της παραγράφου 1, η μορφή και ο τύπος του Σήματος Επισκέψιμου Ζυθοποιείου, η διάρκεια ισχύος του, οι ειδικές προδιαγραφές επισκεψιμότητας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»Άρθρο 39

Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου

Προσθήκη άρθρου 14Β του ν.4582/2018 (Α’ 208)


«1. Θεσπίζεται «Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου» με σκοπό την προαγωγή της παροχής υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης γευσιγνωσίας σε χώρους όπου λειτουργούν ελαιοτριβεία, τα οποία παράγουν ελληνικό ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας και διαθέτουν χώρους και εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών που διασφαλίζουν την επισκεψιμότητα. 

2. Το «Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου» είναι σήμα με ειδικό λογότυπο που χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού, με το οποίο πιστοποιείται ότι ένα ελαιοτριβείο πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. 

3. Με απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι προδιαγραφές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων της παραγράφου 1, η μορφή και ο τύπος του Σήματος Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου, η διάρκεια ισχύος του, οι ειδικές προδιαγραφές επισκεψιμότητας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»


Άρθρο 40

Σήμα Επισκέψιμου Τυροκομείου

Προσθήκη άρθρου 14Γ του ν.4582/2018 (Α’ 208)


«1. Θεσπίζεται «Σήμα Επισκέψιμου Τυροκομείου» με σκοπό την προαγωγή της παροχής υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης γευσιγνωσίας σε χώρους όπου λειτουργούν τυροκομεία, τα οποία παράγουν τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα και διαθέτουν χώρους και εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών που διασφαλίζουν την επισκεψιμότητα. 

2. Το «Σήμα Επισκέψιμου Τυροκομείου» είναι σήμα με ειδικό λογότυπο που χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού, με το οποίο πιστοποιείται ότι ένα τυροκομείο πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. 

3. Με απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι προδιαγραφές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων της παραγράφου 1, η μορφή και ο τύπος του Σήματος Επισκέψιμου Τυροκομείου, η διάρκεια ισχύος του, οι ειδικές προδιαγραφές επισκεψιμότητας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»


Άρθρο 41 

Εξουσιοδοτικέςδιατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού εγκρίνεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας Μικτών Τουριστικών Καταλυμάτων Μικρής Κλίμακας και καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενό του.

2. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού καθορίζεται το ετήσιο ύψος της δαπάνης ανά δικαιούμενο τέκνο, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 29 του παρόντος νόμου. 

3. Με κοινές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των Yπουργείων Οικονομικών και Τουρισμού η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση κινητών και ακινήτων που ευρίσκονται εντός της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής της παρ. 3 του άρθρου 30 του παρόντος νόμου, καθώς και κατασκευών και εγκαταστάσεων με τα παραρτήματα και τα συστατικά τους επ’ αυτής, περιέρχονται κατά κατοχή και χρήση στην Εταιρεία. Με την έκδοση της  Απόφασης του προηγουμένου εδαφίου, τα παραπάνω ακίνητα καθώς και τα επ’ αυτών κινητά (ναυάγιο), εγκαταστάσεις, παραρτήματα και συστατικά τους περιέρχονται κατά κατοχή και χρήση από τον εκάστοτε δικαιούχο στην εταιρεία, η οποία δικαιούται να ενεργεί κάθε σχετική πράξη διαχείρισης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης για λογαριασμό της εταιρείας και στο όνομα αυτής. Από την ίδια ημερομηνία η εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε τυχόν ισχύουσες συμβάσεις μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλες συμβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ως άνω κινητών και ακινήτων καθώς και των παραρτημάτων και συστατικών τους.

4. Με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Τουρισμού και Οικονομικών, η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.» μπορεί να επιδοτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, στο βαθμό που επιτρέπεται από τις εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Εταιρείας, με τον οποίο καθορίζονται η διάρθρωση της Εταιρείας, οι θέσεις προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη στη θέση, οι αποδοχές του προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Στο παραπάνω προσωπικό περιλαμβάνονται και 2 (δύο) θέσεις νομικού συμβούλου της εταιρείας με πάγια αντιμισθία, καθώς και 1 (μία) θέση εσωτερικού ελεγκτή, οι οποίες καλύπτονται με σχέση έμμισθης εντολής. 

6. Η κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε προσωπικό μπορεί, δυνάμει κοινής απόφασης των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, να γίνει και με μεταφορά και ένταξη ή απόσπαση προσωπικού που ήδη υπηρετεί σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού ή σε νομικά πρόσωπα, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στο Δημόσιο, άμεσα ή έμμεσα, ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), το οποίο κατέχει τα τυπικά προσόντα της θέσης για την οποία προορίζεται, χωρίς να απαιτείται η κατάληψη αντίστοιχης θέσης με αυτή του φορέα προέλευσης. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μεταφερόμενου προσωπικού που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην Εταιρεία. Η απόσπαση προσωπικού διενεργείται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, χωρίς να απαιτείται γνώμη του φορέα από τον οποίο αποσπάται. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται μέχρι τρία χρόνια και μπορεί να παραταθεί με απόφαση των ίδιων Υπουργών μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασθέντων στην Εταιρεία υπαλλήλων θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για οποιαδήποτε συνέπεια. Η δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπασθέντων υπαλλήλων βαρύνει την «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.».

7.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Οικονομικών εγκρίνεται  κανονισμός που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με τον οποίο καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτων.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι προδιαγραφές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων επισκέψιμου ζυθοποιείου, η μορφή και ο τύπος του «Σήματος Επισκέψιμου Ζυθοποιείου», η διάρκεια ισχύος του, οι ειδικές προδιαγραφές επισκεψιμότητας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι προδιαγραφές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων επισκέψιμου ελαιοτριβείου, η μορφή και ο τύπος του «Σήματος Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου», η διάρκεια ισχύος του, οι ειδικές προδιαγραφές επισκεψιμότητας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

10.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι προδιαγραφές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων επισκέψιμου τυροκομείου , η μορφή και ο τύπος του «Σήματος Επισκέψιμου Τυροκομείου», η διάρκεια ισχύος του, οι ειδικές προδιαγραφές επισκεψιμότητας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.


4 σχόλια:

  1. Άρχισε το ζόρι, πάει η μάσα,πάει το ρουσφέτι.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. συνάντηση με Πρωθυπουργό χτες.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Επιτέλους να έρθει αναπτυξη στην λουτροπολη. Να πάνε τα λαμογια σπίτια τους.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Aridaia365