Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021

Αναζητεί Δημοσιογράφο για Ειδικό Συνεργάτη ο Χρήστος Μπάτσης

Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕ Ειδικού Συνεργάτη:

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 « Περί κυρώσεως του Κώδικα  Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 18 ν. 4674/2020 (Α΄241) .

2.Την παρ. γ  του άρθρου 18 ν. 4674/2020 (Α΄241) , όπου αναφέρεται ότι: «γ) Η πλήρωση μίας εκ των θέσεων της περίπτωσης α' μπορεί να γίνεται με δημοσιογράφο, με την προϋπόθεση ότι αυτός είναι μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης, η οποία είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ). Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, μπορεί να συστήνεται μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη, επιπλέον των προβλεπόμενων στην περίπτωση α', η πλήρωση της οποίας γίνεται αποκλειστικά με δημοσιογράφο που πληροί τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.

3.Τις διατάξεις  των άρθρων 11-17 & 167  ν. 3584/2007 (143/Α΄).

4.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτ/σης και    της Αποκ/νης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

5.Την με αρ. 31/36567/10-05-2019 εγκύκλιο του   Υπουργείου Εσωτερικών, όπου διευκρινίζεται ότι οι  θέσεις των  Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας

6. Την ανάγκη για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών προς το Δήμαρχο.


Α. Γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προβεί στην πλήρωση μιας -1- θέσης ΔΕ Ειδικού Συνεργάτη-Δημοσιογράφου του Δημάρχου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο οποίος θα έχει εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση στη χρήση εντύπων και ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδες, τηλεοπτικοί σταθμοί κλπ) σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα ανάπτυξης ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση όλων των ΜΜΕ για την προβολή των δράσεων και πολιτικών του Δήμου και για την προετοιμασία και οργάνωση των ενεργειών του Δημάρχου, ως Προέδρου ή μέλους συλλογικών οργάνων διοίκησης πάσης φύσεως Νομικών Προσώπων.

Επίσης θα οργανώνει την εκ μέρους του Δημάρχου ενημέρωση των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του Δήμου, για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα ως άνω νομικά πρόσωπα και για τη συνεργασία τους, όπου απαιτείται με τις διάφορες υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου.

Ο/Η ανωτέρω θα υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Το συμβουλευτικό του/της έργο θα απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανάλογα με τις αρμοδιότητές του/της.

Β. Προς τούτο καλεί τους/τις ενδιαφερομένους/ες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με πλήρες βιογραφικό με σαφή αναφορά σε επαγγελματική εμπειρία συναφή με την απαιτούμενη εξειδίκευση και με τα κατωτέρω δικαιολογητικά, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους για την πλήρωση της εν λόγω θέσης, που θα πραγματοποιηθεί με σχετική Απόφαση Δημάρχου, ο οποίος και θα επιλέξει το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλο:


Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

2. Απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε άλλο ισότιμο τίτλο της ημεδαπής  ή αλλοδαπής (προκειμένου για τίτλους αλλοδαπής αρκεί η βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια  Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας).

3. Βεβαίωση μέλους αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης ( η οποία είναι μέλος της ΠΟΕΣΥ).

4. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, συνοδευόμενη από σχετική υπεύθυνη δήλωση ως προς την  εξειδικευμένη εμπειρία.

Η εξειδικευμένη εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: 

-Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το  άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια  της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της  υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την  οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

- Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το  άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

5. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα  γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11-17 του Ν. 3584/2007).

Γ. Τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλατεία Αγγελή Γάτσου  Τ.Κ. 584 00, απευθύνοντάς την προς το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

εργασίμων ημερών, κατόπιν δημοσίευσης της παρούσης σε   τοπική εφημερίδα και 

συγκεκριμένα από     14/10/2021 έως και   25/10/2021. Επισημαίνεται ότι το εμπρόθεσμο των 

αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την  αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δ. Η παρούσα γνωστοποίηση δημοσιεύεται σε μια τοπική εφημερίδα (παρ. 4 άρθρο 163 ν.3585/207), αναρτάται στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2384350276.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 


11 σχόλια:

 1. Επιτέλους μπας και ενημερωθούμε επίσημα από έμπειρους και έγκυρους επαγγελματίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. η ενημέρωση για γίνεται από γνωστό γλείφτη;

   Διαγραφή
 2. το αναζητει μου αρεσε. ο υποψήφιος εχει βρεθει κιολας. ο Μπατσης αυτα που κορόιδευε αρχισε να κανει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δε ας πάρει υε συνεργάτη για κλάματα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Σε καλή μεριά. Καλοφαγωτα. Άλλους κορόιδευε. Το λαϊκό παιδί......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τα μούτρα του για δημοσιογράφο είναι. Δεν έχει κάνει ούτε μισό έργο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Εγω αν ειχα λιγο χιουμορ θα του πηγαινα αιτηση Βαφειαδη χαχαχα. Μας δουλευει ρε αυτος.. Χειρότερος απο ολους. Τουλαχιστον ρε μπατση αφου θ τα κανεις κ συ ο ιδιος μην μιλας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Εντάξει όλοι καταλάβαμε ότι θέλεις να κάνεις νόμιμο και με πληρωμή τον μεγαλύτερο γλυφτη της ανατολικής Αλμωπίας.... Έχεις φωτογραφίσει πολύ καλά τη θέση αυτή...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Και πολύ καλά κάνει ο Δήμαρχος και προσλαμβάνει επαγγελματία δημοσιογράφο, κάτι που είναι απόλυτα νόμιμο και προτροπή της Ένωσης δημοσιογράφων.
  Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα κάνουν αιτήσεις, διότι δεν πιστεύω να πληρούν όλοι τα κριτήρια. Για να δούμε ποιοι είναι πραγματικοί δημοσιογράφοι και ποίοι κατά δήλωσή τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Σειρά έχει τώρα και κάποιος <> Καθηγητής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Aridaia365